Aktuelt ord

Dette er en liste over ordene som har stått i spalten «Aktuelt ord».

Årets ord: svineinfluensa

I mediene og blant folk flest er nok svineinfluensa det mest brukte navnet på sykdommen som har det vitenskapelige navnet «influensa A (H1N1)». Sistnevnte er også det navnet helsemyndighetene bruker på sykdommen.

Pris, premie og ved(er)løn

Pris er eit gammalt lånord i norsk, som vi har fått gjennom lågtysk frå gammalfransk pris (nyfransk prix). Fransk er eit romansk språk, og opphavet til ordet finn vi i det latinske pretius, som tyder ’verde, verdi, påskjøning, løn’.

Vaksine

Ordet er såkalt nylatin, det vil si laget i nyere tid på grunnlag av latinsk språkstoff. Utgangspunktet er sykdommen kukopper, som på latin heter «variolae vaccinae», der det første ordet kommer av «varus», som betyr ’byll’, og det andre av «vacca», som betyr ’ku’.

Soria Moria

Det er uvisst kvar namnet skriv seg frå, men det er peikt på likskap med finsk suuria muuria, dvs. ’store steinhus’. Moltke Moe sette namnet i samband med Kuria Muria-øyane (lagt ut som ’landet til dei sæle’) utanfor sørkysten av den arabiske halvøya.

Soppriket

To velkjende matsoppar er raudskrubb og brunskrubb. Dei har fått namnet skrubb fordi dei har «skrubbete» stilk, det vil seie har tett med små, mørke skjel eller trådtafsar på stilken.

Prekavere

Ordet prekevere finn vi i Norsk Ordbok. Norsk Riksmålsordbok har forma prekavere. Det er latin praecavere som ligg til grunn, og det kan bety 'å ta sine forholdsregler, dra omsorg for, ta vare på'.

Vindmølle

Vi kan skjøna innvendinga  mot ordet vindmølle bruka i tydinga ’vindkraftverk’, dersom vi til dømes tenkjer at mølle berre er ein plass der vi kan mala korn til mjøl.

Gratulerer!

I helsinga Gratulerer (med dagen)! er det underforstått eit subjekt: (Vi/eg) gratulerer (med dagen)! Når vi skriv det slik med ei setning, er det lett å sjå at verbet gratulere må stå i presens, altså ende på -er.

Stalinorgel på to hjul?

Hva har et stalinorgel på to hjul i Tour de France å gjøre?

«Spyd», «spidd» eller «spett»

Spidd har vi lånt til norsk fra dansk spid. Slår vi opp i danske ordbøker, vil vi se at dansk spid også er det vi kaller spett på norsk (på nynorsk også spit).

«Veranda»

I dagligtale bruker vi ord uten å avgrense dem ved hjelp av definisjoner, slik at betydningsgrensene ofte blir flytende. Det gjelder også de fire ordene altan, balkong, terrasse og veranda, som brukes mye om hverandre.

No image

Hipp, hipp hurra!

Opprinnelsen til «hurra» er usikker, eller rettere sagt: Ordet kan ha flere røtter. Som jubelrop, slik vi bruker det i dag, var det kjent i alle fall i svensk og tysk på 1700-tallet.

Kynnarar

Kva kjem ordet kynnar av?

Identitet

Bokmålsordboka oppgir to betydninger, nemlig 1) det å være identisk, fullstendig likhet (påvise identitet mellom to begreper) og 2) sum av element som gir et individ, et samfunn o l individualitet; jeg-bevissthet; navn, stilling o l til en person (finne, miste sin identitet; fastslå den dødes identitet o.a.).

En time på øret eller øyet?

Begge varianter av dette uttrykket – som altså betyr å ta seg en blund – er i bruk, men vi har ikke noen skriftlig dokumentasjon på hvilken variant som er eldst, og dermed kan kalles «mest riktig».

«Islamisering» og «islamofobi»

Ein del er usikre på om det heiter islamisere eller islamifisere. I ordbøkene ser vi at det berre er islamisere som står oppført.

Politiet er i vinden …

Trykk på første stavelse i ord som politi er typisk for østnorske dialekter – det vil si folkelig talemål på Østlandet og i Trøndelag. Det er altså gammelt i talemålet, blant annet i Oslo-området.

Under 20 kuldegrader

Tallet 20 er høyere enn tallet 15, og ut fra det skulle en tro at 20 kuldegrader er «over» 15. Men en slik tankegang gir riktig språkbruk bare når det er varmegrader. Når det blir kuldegrader, blir temperaturen lavere jo flere grader kaldt det blir.

Målform – målføre

I norsk har vi «dei to offisielle målformene bokmål og nynorsk». Ei målform er ein skriftnormal, eit skriftspråk. Ei målform er såleis i moderne norsk noko anna enn eit målføre, som er det same som dialekt.

Merkedagar i november

I den grå novembermånaden er det frå gammalt av mange helge- og merkedagar. Her omtalar me nokre.  

Gebrokkent

Gebrokken er opprinnelig et tysk ord, nærmere bestemt perfektum partsipp av verbet brechen, som betyr 'brekke', 'bryte', og partisippet gebrokkent betyr opprinnelig ganske enkelt 'brukket'.

Downs syndrom

Heter det Downs syndrom, Down-syndrom/downsyndrom eller Down syndrom i offisiell rettskriving? Etter norsk orddanningsmønster er begge de to første variantene mulige, jamfør gatenavn som Ivar Aasens gate eller Ivar Aasen-gata. Det er likevel bare Downs syndrom vi finner i medisinske ordbøker og andre oppslagsverk

Kanon

Ein «kanon» kan vere fleire ulike ting.

Rafting

I vikingtida lånte engelskmennene substantivet raft frå norrønt, så opphavet er norsk. I Norrøn ordbok finn ein skrivemåtane raftr og raptr, og ordet tydde ’ein stokk’ eller ’ein raft’.

«Influensa»

Ordet influensa heng saman med italiensk influènza og latin influentia, som begge tyder ’innverknad’. Det latinske ordet er ei avleiing av verbet īnfluō, som direkte omsett tyder ’flyta/strøyma inn’, ikkje ulikt bokmålsordet innflytelse.

Orddeling og særskriving

Orddeling og særskriving minner om kvarandre, men i språklæra dreier det seg gjerne om to ulike ting.

«Gem»

Adjektivet gem er oppslagsord i Norsk Ordbok med 1000 illustrasjoner. Men ordboken fører også opp skrivemåten game, som også er oppslagsord. Henvisningen beviser at gem (som er den absolutt dominerende skrivemåten på norsk) har engelsk opphav.

Overgangsvinduet

Ordet «overgangsvindu» er en oversettelse av engelsk «transfer window». I nyere engelsk kan «window» betegne et (vanligvis) begrenset tidsrom, særlig i forbindelse med internasjonal politikk og mellomstatlige forhold, da det er mulig å få til noe bestemt.

Nitrogenoksid

NOx er ein kjemisk formel som står for nitrogenoksid, som er fleire ulike sambindingar mellom nitrogen og oksygen. N er det kjemiske symbolet for grunnstoffet nitrogen, O er symbolet for oksygen, og talet x vil seie at det kan vere eitt eller fleire oksygenatom i stoffet.

«Jernteppe» eller «hjerneteppe»?

Det rette er få jernteppe og bare det. Dette er et fast uttrykk, og det er minst femti–seksti år gammelt i norsk. Få hjerneteppe er en misforståelse, om det er aldri så nærliggende eller fantasifullt. Trolig ble få jernteppe først brukt av skuespillere om det å glemme replikkene sine, men utover i 1960- og 70-årene kom det i mer generelt bruk om det å glemme noe brått.

Leke og lærde

Første leddet i ord som lekdommar og lekpredikant er adjektivet lek. Ein lekdommar har ikkje juridisk utdanning slik ein fagdommar har, men kan vere meddommar i det norske rettssystemet.

Kulturminne

Eit kulturminne er eit minne frå eldre tid, frå ein eldre kultur. Det kan vere ein gjenstand eller eit spor av noko menneska har skapt, som eit hus, ein båt, eit industrianlegg eller ein gravhaug.

Tredobbelt norsk?

Det er helt riktig å si at en med de tre første plassene vinner tredobbelt, med de fire første plassene fir(e)dobbelt, med de fem første femdobbelt osv. Her går språket på tvers av matematikken, og faktisk språkbruk seirer over skarpsindig logisk argumentasjon.

«Goodie bag med giveaways» eller «godtepose med smågåver»?

Det engelske goodie bag tyder i røynda ikkje noko anna enn det norske godtepose, og da meiner vi at det ikkje er nokon grunn til å erstatte det norske ordet.

Publisert:11.06.2008 | Oppdatert:15.05.2020