Norsk språknemnd

Norsk språknemnd ble opprettet ved stortingsvedtak 14. desember 1951 og kom i arbeid i 1952.

Språknemnda var et rådgivende organ underlagt Kirke- og undervisningsdepartementet og var hjemlet i vedtekter: Vedtekter for Norsk språknemnd.

Formål og oppgaver

Norsk språknemnd skulle på grunnlag av vitenskapelig gransking gi myndighetene og allmennheten råd og rettledning i språkspørsmål og fremme tilnærming mellom de to skriftmålene på norsk folkemåls grunn. Nemnda hadde som særlige oppgaver å gi rettledning i rettskrivningsspørsmål, fremme enhet i terminologi – i hvert mål for seg og i begge mål under ett –, føre tilsyn med språket i lærebøkene for hele skoleverket, stå til tjeneste for myndighetene, offentlige institusjoner, pressen og allmennheten med utredninger, språkkurs og annet opplysningsarbeid og samarbeide med institusjoner av lignende slag i de andre nordiske landene.

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter

Publisert:13.05.2020 | Oppdatert:10.05.2022