Administrativ ordliste bokmål-nynorsk

På denne sida finn du ei kort administrativ ordliste frå bokmål til nynorsk. Lista er meint å vera eit hjelpemiddel for offentleg tilsette som skal skriva nynorsk i arbeidet sitt. Orda er plukka ut fordi dei er vanlege og nyttige i administrativt språk.

Dei fleste oppslagsorda i ordlista er henta frå bokmålstekstar som er skrivne i statstenesta. Lista nemner ikkje alle synonym som finst, men tek utgangspunkt i hovudstraumen i nynorsk sakprosa. Døme på lengre frasar er tekne med der dei venteleg vil vera mest til hjelp.

Dei orda som er mest relevante, er sette først i synonymoppramsinga. Semikolon indikerer anten nyanseskilnad eller større tydingsskilnad.

Når du nyttar ordlista, kan det vera til hjelp å lesa om nynorsk språkføring.


A | B | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | Y | Æ | Ø | Å

Bokmål Nynorsk

A

 
adgang tilgang, tilgjenge; høve, rett, lov (til) // a- forbudt ikkje tilgjenge
adkomst tilkomst, veg; rett, heimel
adkomstdokument heimelsdokument
advarsel åtvaring
aktelse vørdnad
aktpågivenhet aktsemd
aktsom aktsam
aktsomhet aktsemd // vise a- vera aktsam, passa på
alkoholholdig alkoholhaldig, med alkohol i
allmennheten folk (flest), ålmenta, publikum
alminnelig allmenn, vanleg, alminneleg
alminnelighet alminnelegheit // i (sin) a- til vanleg / jamt over
anbefale rå til, tilrå
anbefaling tilråding
anbud anbod
andel del, part
anerkjent akta, godkjend, påskjøna, verdsett, anerkjend
anerkjenne godkjenna, påskjøna, verdsetja, anerkjenna
anerkjennelse godkjenning, påskjøning, verdsetjing, anerkjenning
anførselstegn hermeteikn
angi (t.d. i tabell) føra opp, merkja av, syna, visa
angivelse avmerking, oppføring, opplysning // selvangivelse sjølvmelding
angå gjelda, vedkoma
anklage klaga, skulda
anklagede den skulda
ankomst framkomst, innkomst
anledning høve, tilfelle
anmelde melda (til politiet), melda ei bok
anmeldelse (politi)melding, (bok)melding
anmerkning merknad
anmode be, oppmoda
anmodning oppmoding, førespurnad
anmodningsvedtak oppmodingsvedtak
annerledes annleis
ansatt tilsett
anselig heller stor, monaleg
ansette tilsetja
ansettelse tilsetjing
anskaffe skaffa, kjøpa (inn)
anskaffelse (inn)kjøp, nyskaffing, (overomgrep:) anskaffing
anslag overslag, tal
anslagsvis rundt rekna, om lag
anslå rekna til, setja til, talfesta
ansvarlig ansvarleg
ansvarlighet ansvarlegheit; ansvarskjensle; vera ansvarleg, ta ansvar
ansvarlighetslov ansvarlegheitslov
anta gå ut frå, leggja til grunn, rekna med; godta
antakelig truleg, venteleg
antakelse meining, tru; godtaking
antall tal (på), mengd, kor mange
antatt (t.d. kostnad) pårekna
antyde nemna, ymta om
antydning snev, teikn, varsel, ymt
anvende bruka, nytta
anvendelig brukande, hendig, nyttig
anvendelighet bruksverdi, (bruks)nytte, å vera nyttig (osv.) // Produktene er kjent for sin anvendelighet og solide utførelse for å vere solid laga og lette å bruka // miste sin anvendelighet bli ubrukeleg
anvendelse bruk; bruksmåte // kommer til a- skal gjelda / skal brukast
anvendt (t.d. forsking) bruks-, bruksretta, anvend
arbeidsledig arbeidslaus
arbeidsledighet arbeidsløyse
arbeidsmarked arbeidsmarknad (ein)
arbeidssøker arbeidssøkjar
arbeidstillatelse arbeidsløyve
atferd åtferd
avbrudd avbrot
avgjørelse avgjerd, avgjersle // (I lovspråk kan avgjerd tyda 'dom', 'orskurd' (bm. kjennelse) og 'vedtak' (bm. beslutning)
avhenge (av) vera avhengig (av), stå på, stå og falla med
avhengighet binding, hang, tilknyting, avhengigheit, å vera avhengig av
avhold fråhald
avlegge a- en visitt vitja, stikka innom, besøkja
avsatt avsett
avsetning (av pengar) avsetning (det som er avsett)
avsetting avsetjing (det å setja av)
avsette (t.d. pengar) setja av
avsindig vitlaus
avskrivning avskriving
avskygning nyanse, islett, svip
avspeile spegla (av)
avstedkomme gjera, føra med seg, vera årsak til
avstemning røysting
avstå avhenda, avstå, fråfalla, gje frå seg
avståelse avkall, avståing, fråfall, opppgjeving
avta falla, minka
avveie vega (mot kvarandre), vurdera
avveiing avveging, veging … mot, vurdering
avverge hindra, motverka, stogga

B

[Til toppen]
barmhjertig miskunnsam
bearbeide arbeida (med, på), leggja til rette; tilverka (noko); påverka (nokon)
beboer bebuar, dei som bur i …; innbyggjar, -buar
bebreide lasta, klandra, bebreida
bebygge byggja (på, ut)
bebyggelse busetnad, bygningar, bygningsmasse, hus
bedervet skjemd, bederva
bedrøvelig trist, sørgjeleg, bedrøveleg
bedømme dømma (om), verdsetja, vurdera
bedømmelse omdømming, verdsetjing, vurdering
befaling påbod, ordre, befaling
befaring synfaring
befolkning folk, folkesetnad, innbyggjarar, befolkning
beføyelse fullmakt, kompetanse, mandat
begavet evnerik, gåverik
begeistret oppglødd
begivenhet hending, storhending
begjær trå, gir, lyst, begjær
begravelse gravferd
begrep omgrep, (ofte:) ord, tanke
begrense avgrensa
begrunne grunngje
begrunnelse grunngjeving
begynnelse byrjing, fyrstning
begå gjera
behag hugnad, glede, velvære
beherske meistre
beholde halda på, ta vare på, behalda
beholdning kassesum, kontantar, (kontant-)behaldning
bekjempe motarbeida, motverka, setja i verk tiltak mot, kjempa mot, stri mot, yta motstand mot
bekjempelse (av) strid (mot), tiltak (mot), innsats (mot), kamp (mot)
bekostning kostnad
bekrefte stadfesta, bekrefta
belaste belasta, pressa, tyngja // b- konto trekkja frå / skuldskriva / belasta konto
belastning påkjenning, trykk, press, belastning; skuldskriving
beliggenhet plassering, stad(val) // ha fin b- liggja fint til
belyse gjera greie for, kasta lys over, klårgjera
belønne løna, påskjøna
belønning løn, påskjøning
belønningsordning påskjøningsordning
beløp sum, beløp
beløpe seg til koma på, kosta
bemanning arbeidsstokk, bemanning, mannskap
beregne rekna ut, rekna seg fram til
beregning reknestykke, utrekning
berettiget rettkomen, velgrunna; med rett til, som har rett til
berøre ha (få) følgjer for, gjelda, koma inn på, vedkoma; koma nær, ta på
berørt som det gjeld/vedkjem, part, aktuell
besette (om stilling:) tilsetja (nokon) i
besitte eiga, ha
besittelse eige, eigedom
beskatte skattleggja; utnytta
beskatning skattlegging; utnytting
beskrive forklara, greia ut om, omtala, skildra, beskriva
beskrivelse forklaring, omtale, utgreiing, skildring, beskriving
beskytte verna, beskytta
beskyttelse vern
beslutte avgjera, vedta
beslutning avgjerd, (jur.:) vedtak, (i forvaltningsrett:) (einskild)vedtak, (enkelt-)
besparelse innsparing
bestand populasjon, setnad, stamme, bestand; førekomst
bestemmelse (i regelverk:) føresegn, regel; (allment: avgjerd)
bestilling tinging, bestilling
bestillingsfullmakt tingingsfullmakt (bestillings-)
bestå av ha, innehalda, vera samansett (av), bestå av
betegnelse nemning
betinge føresetja, krevja // b- seg setja som vilkår
betingelse vilkår
betinget på vilkår, vilkårsbunden
-betinget -avhengig, -valda
betjene (eit lån:) svara for, betala; (ein maskin:) arbeida med, bruka, operera, styra
betrakte sjå på, vurdera
betraktning syn, synsmåte, tanke // ta i b- ta omsyn til; komme i b- koma på tale / bli vurdert / bli aktuell
betryggende forsvarleg, sikker, trygg
bety ha å seia, innebera; tyda
betydelig monaleg, stor, viktig, ikkje liten
betydning følgje, tyding, vekt, verdi, verknad; (språkleg, symbolsk:) tyding // ha stor b- vera viktig / ha mykje å seia
bevege flytta (på), lea, røra
bevegelse rørsle
beveggrunn grunn, motiv, tildriv, årsak
bevilge løyva
bevilgning løyving
bevilling (= tillatelse) løyve
bevisst medviten
bevissthet medvit
bidra gjera sitt (til), hjelpa, medverka, yta, bidra
bifalle godkjenna, samtykkja (i), slutta seg til
bifalles bli vedteke(n)
bilag vedlegg
bilde bilete/bilde
bilde-/billed- bilet-/bilde-
billighetserstatning rettferdsvederlag
bistand assistanse, hjelp, medverknad, støtte, bistand
bistå hjelpa, stø(tta)
blottstille avsløra, utlevera
bo bu
bobehandling bubehandling
bobestyrer bustyrar
bolig bustad
borger borgar
bosetning busetnad
bosette busetja
bosetting busetjing (det å busetja)
bosted bustad
bostedsløs heimlaus, huslaus
bostøtte bustønad, bustøtte
bredbånd breiband
bredde breidd
brudd brot
bud bod
budskap bodskap
bunn botn
byfogd byfut
byttbar bytande, som kan bytast
bytte (verb) byta (byter–bytte–bytt)
bytte (subst.) byte; (om jakt el. tjuveri:) bytte
bærekraftighet berekraft
båndleggelse bandlegging

D

[Til toppen]
dekke dekkja (dekkjer–dekte–dekt)
delaktig med på, medansvarleg, medskuldig
delaktighet medansvar, medskuld, medverknad, å vera med i/på
delta delta, vera med i (på)
deltakelse deltaking
dog likevel
dristighet djervskap
drøy dryg
dyktighet dugleik
dyrebar kjær; dyrverdig, kostesam
dødelighet dødsprosent, dødstal, dødelegheit // redusert d- (òg:) at færre døyr
dølgsmål i d- i løynd
døye tola

E

[Til toppen]
edruelighet edruskap
egenandel eigendel
egenartet særmerkt
egenerklæring eigenfråsegn
egenmelding eigenmelding
egenskap eigenskap
egne (seg) høva, duga, eigna seg
egnet høveleg, brukande, dugeleg, skikka, eigna
egnethet ønskjeleg(e) eigenskap(ar), å vera skikka for
egnethetsvurdering dugleiks-/bruksvurdering, eigenskapsvurdering
eie eiga (eig–åtte–ått) // eid av i eiga til / som tilhøyrer
eiendel eigedel, eignelut
eiendom eigedom
eier eigar
eierandel eigardel
eierskap eigarskap
eksempelvis til dømes
ektefelle ektefelle, ektemake
eldes eldast (eldast–eldast–eldast)
elendighet elende
ellers elles
enebolig einebustad
enfoldighet einfald
engangsstønad eingongsstønad
enhet (forvaltningse-:) eining, avdeling; (totalitet:) einskap
enhetlig einskapleg
Enhetsregisteret Einingsregisteret
enhetsskole einskapsskule
enig samd, einig
enighet semje
enhver alle, kvar, kvar og ein // til e- tid heile tida / når som helst / til kvar tid
enkel einfelt, enkel (t.d. ei einfelt/enkel sak)
enkelt einskild, enkelt (t.d. kvar einskild/enkelt post)
enslig einsleg
ensomhet einsemd
enstemmig samrøystes
entledige gje avskil
erfare få vita, oppleva, røyna
erfaring oppleving, røynsle
erindre minnast
erkjentlighet påskjøning, takk
erkjentlighetsgave påskjøningsgåve
erkjentlighetsgjeld æresgjeld
erstatning skadebot, vederlag, erstatning
erstatte koma (setja) i staden for; gje vederlag for
erverv arbeid, yrke, erverv
erverve eigna til seg, få råderett over, kjøpa (inn), skaffa (seg), ta over
ervervet (t.d. e- lidelse) pådregen, påførd, tileigna
ervervsevne arbeidsevne, inntektsevne
ervervstillatelse overtakingsløyve
etterlatt attlevande, etterlaten
etterlattepensjon attlevandepensjon, etterlatnepensjon
etterprøve etterprøva
etterprøvbar som kan etterprøvast
etterkomme retta seg etter, lyda
etterskudd etterskot
etterspørsel etterspurnad, etterspørsel

F

[Til toppen]
faglighet fagkunne
fatte fatta; f- beslutning ( vedtak) ta (avgjerd), gjera (vedtak)
fellesbetegnelse fellesnemning
ferdighet dugleik, (tillært) evne, tame, ferdigheit
finne sted bera til, bli halden, henda, skje
flom flaum
fogd fut
foranstaltning åtgjerd
forbedre betra, forbetra
forbehold atterhald
forbeholde halda (setja) av (til, for), reservera, øyremerkja
forbeholden atterhaldsam, atterhalden, reservert, varsam
forbeholdt bortlova, borttinga, oppteken, reservert, øyremerkt
forberede førebu // f- seg: (føre)bu seg
forberedelse førebuing
forbigående førebels, kortvarig, mellombels
forbindelse samband
forbrytelse brotsverk
forbryter brotsmann, forbrytar
fordel føremon(n)
fordre krevja
fordring krav, tilgodehav(ande)
fordringsløshet kravløyse
forebygge førebyggja
forebyggelse førebygging
foregå gå føre seg
foregående føregåande, førre
forekomme bera til, henda, skje, vera
forekomst funn, førekomst
forelegg førelegg
forelegge leggja fram (for); visa, syna; senda
foreleggelse framlegging, (sjeldnare:) førelegging
foreligge finnast, liggja føre, vera
foreløpig førebels
forene sameina, foreina
forespørsel førespurnad
foreta gjera, utføra
foretak føretak
foretrekke føretrekkja, heller vilja (ha), velja
foretrukket føretrekt, (stundom: betre, best)
forhenværende tidlegare
forhold sak, tilhøve, (det forhold at:) det at
forholde seg ha seg, høva, henga saman, stilla seg
forholdsmessig (adv.:) etter måten; (adj.:) høveleg, relativ, samhøvande
forholdsmessighet samhøve
forholdsmessighetsprinsipp samhøveprinsipp
forholdsvis etter måten, nokså, relativt
forhøye auka, setja opp
forhøyelse auke, auking, oppgang
forhøyet auka, større
forhånd på f- på førehand / i førevegen / føreåt
forhånds- førehands-
forhåpning von
forløp gang (t.d. arbeids-, hendings-, pasient-), å gå (på ein viss måte), utvikling
fornybar som kan fornyast / nyast opp att / vinnast att, fornyeleg
fornye fornya, nya opp att
fornyelse fornying, oppattnying
fornøyd nøgd
forplikte binda, forplikta
forpliktelse skyldnad, plikt, forplikting
forpliktet skyldig (til), pliktig, forplikta
forrige førre
forseelse misferd, misfaring
forsendelse sending
forsikring trygding, forsikring; lovnad
forsiktig varsam
forsiktighet varsemd
forsinkelse (for)seinking
forskjell skilnad
forskjellig ulik, ymse
forskning gransking, forsking
forskudd forskot
forskuttere betala el. løyva på forskot, forskotera; (overført:) ta på forskot
forskyvning forskuving, forskyving
forstyrre skipla, uroa, forstyrra
forstyrrelse skipling, uroing, forstyrring
forståelse forståing // i f- med i samråd med // ha f- for (òg:) skjøna // allmennhetens f- av saken korleis folk flest tolkar (forstår, ser på) saka
forsvarlighet drøfte f-en av drøfta om det er forsvarleg å
forsørge syta for, sørgja for, forsørgja
forsørger forsytar, forsørgjar
fortegnelse liste, oppgåve
fortrinnsrett førerett
fortrolig i trumål, fortruleg // f- med kjend (van) med
fortrolighet tillit, fortrulegskap, fortrulegheit; (god) kjennskap // i f- i trumål / gjensidig f- tillit mellom
fortrinn fordel, føremon, (for-) førerang (-rett)
fortrinnsrett førerett (for-, fyrste-/første-)
fortrinnsvis helst, særleg
fortsatt enno, framleis
fortsette halda fram
fortsettelse framhald
fortløpende etter kvart, jamleg, samanhengande, ubroten
forurense ureina
forurensning (for)ureining
forutgående føregåande // f- kunngjøring kunngjering på førehand
forutsatt (at) dersom, så framt
forutsette byggja på, føresetja, gå ut frå, krevja, leggja til grunn
forutsetning føresetnad, grunnlag, krav, vilkår
forutsi føreseia, seia på førehand, spå, varsla
forutsigbar føreseieleg, pårekneleg, venta(nde), som ein kan venta seg (rekna med, tenkja seg til)
forutsigbarhet føreseielegheit // økt f- i driften (òg:) meir føreseieleg(e vilkår for) drift
forvente rekna med, sjå fram til, venta
forventet pårekna, venta
forventning venta resultat (utvikling), von
forverre gjera verre
forverres bli verre, versna
forverret verre, dårlegare, ringare
forværelse forkontor
for øvrig dessutan, elles
forårsake føra til, gjera, valda, vera årsak (opphav) til
fradrag frådrag
framkomme koma fram
fratrukket fråtrekt, med frådrag av (for)
fravær fråvær(e)
fremdeles enno, framleis
fremkommelig framkomeleg, framkjøm
fremkommelighet framkjømd, framkomelegheit; samband // fylkesveiene i kommunen har for dårlig framkommelighet er for dårlege / Det er få separerte sykkelfelt, og generelt dårlig framkommelighet for syklister og generelt vanskeleg å koma fram for syklistar
fremragende framifrå
fremmed framand
fremmedfiendtlig framandfiendsleg
fremmedfiendtlighet framandhat, framandfiendslegheit
frihet fridom, fritak
frivillig friviljug (-villig)
frivillighet friviljug (-villig) innsats, friviljugskap, frivilligheit
frivillighetsformål friviljug (-villig) føremål
fullbyrdelse fullføring
følbar merkande
følelsesløs kjenslelaus, nomen
følsom kjenslevar, var, følsam; (neg.:) ømtolig; (om instrument:) fin(t)merkande, var, følsam
følsomhet varleik // rentef- rentefølsemd // ha stor f- for svingninger vera svært var (utsett) for svingingar, bli lett påverka av svingingar

G

[Til toppen]
gave gåve
gemen tarveleg, simpel
gevinst vinst, gevinst
gjenboer tverrbuar, motbuar
gjenbosette busetja på nytt
gjenbosetting gjenbusetjing
gjenbruk attbruk, ombruk, gjenbruk
gjenforene føra saman att, sameina på nytt, foreina på nytt
gjenforening gjensameining, gjenforeining, (òg:) heim(att)vending
gjenforent foreint på nytt, sameint på nytt // bli gjenforent med familien (òg:) få koma (flytta, venda) heim att til familien
gjengi gje att
gjengivelse attgjeving
gjeninnta ta inn att
gjenkjenne kjenna att
gjenkjennelse attkjenning
gjensidig gjensidig, innbyrdes, skiftevis // gjøre en g- avtale avtala seg imellom // (merk: ofte overflødig:) gi hverandre g- støtte stø kvarandre, hjelpast åt
gjensidighet gjensidigheit; (ofte:) motytingar, gjensidig hjelp // Samarbeidet skal preges av g- i alle ledd. Det handler om gjensidig respekt. I alt samarbeidet skal partane vera jamlikar. Det handlar om å respektera kvarandre.
gjenspeile spegla (av)
gjenstand gjenstand, ting // være g- for koma ut for / møta / oppleva osv. // være g- for drøftinger bli drøfta
gjenstå stå (vera) att
gjenta ta opp att
gjenvalg attval
gjenvinne vinna att (tilbake)
gjenvinning attvinning, gjenvinning
gjenværende attverande, som er (står) att
godtgjørelse godtgjersle
grunnet på grunn av
grunnløs grunnlaus

H

[Til toppen]
Hans Majestet Kongen Hans Majestet Kongen
Hennes Majestet Dronningen Hennar Majestet Dronninga
Hans Kongelige Høyhet Kronprinsen Den Høgvørde Kronprinsen
Hennes Kongelige Høyhet Kronprinsessen Den Høgvørde Kronprinsessa
hastighet fart, hastigheit
havn hamn
havne hamna
hedersbevisning heidersteikn
heftelse hefte
helbred helse(tilstand)
helbrede lækja
helhet heilskap // i sin h- fullt ut / uavkorta
helhetlig heilskapleg, heilskaps-
helligbrøde helgebrot, heilagbrot
hemmelighet løyndom
henblikk med h- på med sikte (tanke) på
hengiven inderleg glad i, trugen
henhold i h- til i samsvar med av, i medhald av, med heimel i
henholdsvis høvesvis, i same rekkjefølgje // det skal bygges to blokker i h- sju og ni etasjer det skal byggjast to blokker, ei med sju og ei med ni etasjar
henlegge leggja bort
henrettelse avretting
hensikt føremål, mål, siktemål
hensiktsmessig føremålstenleg, god, tenleg
hensiktsmessighet praktiske omsyn, nytteomsyn, føremoner, føremålstenlegheit // vurdere h-en av (òg:) vurdera om det svarar seg (om det har noko for seg, om ein bør)
henstille be om, oppmoda om
henstilling oppmoding, bøn
hensyn omsyn
hensynsfull omsynsfull, omtenksam
henvende (seg) venda (seg), ta kontakt
henvendelse førespurnad, kontakt; (meir spesifikt:) brev, spørsmål, søknad
henvise (til) visa (til)
henvisning tilvising
herav av dette (denne, desse)
herunder irekna, medrekna, av dette (denne, desse)
hjemle heimla
hjemmel heimel
hjemstavn heimstad
holdbar som held (seg), haldbar
holdbarhet sanningsverdi, sanningsinnhald; brukstid, lagringsevne, slitestyrke, haldbarheit
holdbarhetsdato bruksfrist (-dato), er best før, kan brukast til
hoved- hovud-
hovedsakelig hovudsakleg, mest
husholdning hushald
hvor h- går vi? kvar/kor; de stedene h- … der det året h- … da; h- mye kor
hvorav av dette (denne, desse)
høflighet høfleg framferd, høflegheit
høy høg
Høyesterett Høgsterett
høykommissær høgkommissær
håndgripeligheter slagsmål
håndheve handheva
håndterbar handterleg
håndtere handtera

I

[Til toppen]
ikrafttredelse ikraftsetjing // ved i-n av avtalen (òg:) når avtalen tek til å gjelda
imidlertid likevel, men
innbrudd innbrot
innbefattet medrekna
innbygger innbyggjar
innebære innebera, tyda // det i-r at … (òg:) det gjer at / det vil seia at
innflytelse innverknad, påverknad
inngå i- avtale gjera, skriva avtale // i- avtale om at avtala at // i- ekteskap gifta seg
innlede innleia
innledning innleiing
innrømme vedgå, innrømma // i- noen noe la nokon få noko, gje nokon noko
innsatt innsett
innsigelse motsegn; motlegg, innvending
innvilge gje, la få, stetta, tildela, innvilga
ivareta ta hand om, ta seg av, ta vare på
ivaretakelse ivaretaking
iverksatt iverksett
iverksette setja i verk
iverksettelse iverksetjing

J

[Til toppen]
jevn jamn
jevngammel jamgammal (utan -n-)
jevnlig jamleg (utan -n-)
jevnt jamt (utan -n-)

K

[Til toppen]
kilde kjelde
kirke kyrkje
Kirkenes verdensråd Kyrkjenes verdsråd
kjedsomhet keisemd
kjennelse orskurd
klageadgang klagerett
klagemulighet høve til å klaga
klar klår/klar (det er valfritt å skilja mellom dei to tydingane ved hjelp av a og å, sjå klargjøre)
klargjøre klargjera eller 1) klårgjera (= gjera klårare) 2) klargjera (gjera klar til bruk)
klarhet klårleik/klarleik
kjemikalier (flt.) kjemikalium, kjemikal, kjemikaliar
knapphet på lite (av), liten tilgang på, skort (knappheit, knappleik, mangel) på
knytte knyta (knyter–knytte–knytt)
konkursbegjæring krav om konkurs
kostnadsberegne kostnadsrekna
kostnadssenkende kostnadsminskande
kraftanstrengelse krafttak
krets krins
kun berre, einast
kyndig kunnig
kyndighet dugleik, (fag)kunne, innsikt, kunnskap

L

[Til toppen]
langsiktig langsiktig
langsiktighet langsiktigheit // mer l- i planleggingen meir langsiktig planlegging
lav (adj.:) låg
lede leia
ledelse leiing
leder leiar
ledighet arbeidsløyse
ledsager (reise)følgje, følgjeperson
lege lækjar, lege
legemiddel lækjemiddel, legemiddel
leie (t.d. ein bil) leiga
leilighet 1) husvære, (i streng tyding:) leilegheit 2) høve, tilføre // ha l- til ha høve til / kunna // ved l- når høvet byr seg, når det høver
lettelse lette (ein)
lidelse liding, plage, sjukdom
likegyldig likesæl
likegyldighet likesæle
likhet likskap // i l- med til liks med
lovanvendelse lovbruk
lovbestemmelse lovføresegn
lovbestemt fastsett med lov, lovbestemd, lovpålagd
lovgivning lovgjeving
lovlig lovleg
lovlighet å vera lovleg, lovlegheit // prøve l-en av prøve lovgrunnlaget (lovheimelen, rettsgrunnlaget, -heimelen) for
lovlighetskontroll lovlegheitskontroll
lovlydig lovlydig
lovlydighet lovlydnad
lovmessig lovbunden
lydig lydig
lydighet lydnad
lydighetsplikt lydeplikt
læremiddel læremiddel (flt. middel–midla)
lærested lærestad
løft lyft
lønnet l- arbeid lønt arbeid, lønsarbeid
lønnsom lønsam
lønnsomhet lønsemd
løpe (fysisk:) springa, laupa, (overført ofte:) gjelde frå, gå
løpende etter kvart, fast, samanhangande, ståande, laupande (løp-)
løpetid frist, nedbetalingstid, laupetid (løpe-)
løslatelse lauslating, (ofte:) å setja fri
løsning løysing
løsøre lausøyre

M

[Til toppen]
mangfold mangfald
marked marknad (ein)
markedsadgang marknadstilgang
medbestemmelsesrett medråderett
meddele melda, kunngjera, gje melding, seia
meddelelse kunngjering, melding
medføre føra med seg, føra til, medføra
medlidenhet medkjensle, medynk
medlidenhetsdrap medynksdrap
medvirkning medverknad, medverking
mellomværende hopehav, mellomvære
men (subst.:) mein
menerstatning skadebot for mein
menighet kyrkjelyd, forsamling
menighetsråd sokneråd
menneskerettighetene menneskerettane
mer meir
merke (leggja merke til:) merka (merkar–merka–merka); (setja merke på:) merkja (merkjer–merkte–merkt)
meroffentlighet meiroffentlegheit
merverdiavgift meirverdiavgift
mestre meistra
mestring meistring
middel- medel-, mellom-, middel-
midler, midlene (flt.) (pengar:) midlar, midlane; (reiskapar:) middel, midla
midlertidig mellombels
Midtøsten Midtausten
milepæl milestolpe, milepåle
misforståelse mistyding, misforståing
misligholde mis(leg)halda
mislighold(else) mis(leg)hald
motsatt motsett
motta få, ta imot
mottakelse mottaking
mulig mog(e)leg
mulighet høve, råd, utveg, mog(e)legheit // by på store m-er vera svært lovande // det er m- for (òg:) det kan henda at / det kan bli // har du mulighet til å komme? kan du koma / har du høve til å koma // det finnes ingen annen mulighet det er inga anna råd
muntlig munnleg
muntlighet munnleg framføring, munnleg saksførehaving, munnlegheit
myndighet styresmakt, makt (instans òg:) etat, organ, (kompetanse òg:) avgjerdsmakt, avgjerdsrett, mynde
myndighetsområde ansvarsområde (forvalt(n)ings-, fullmakts-, styrings-)
målbevisst målmedviten, som veit kva ein vil
målsetting (mål ein har sett seg:) mål; (det å setja seg mål:) målsetjing

N

[Til toppen]
navn namn
nedkomst fødsel, nedkomst
nedsette setja ned
nedsettelse nedsetjing
nedtegne skriva ned
nyankommet nykomen
nyanskaffelse nyinnkjøp
nyhet (i media:) nyhende, nyheit; (noko nytt:) nylaging, nyvinning, nyheit
nytelse nyting
nytelsesmiddel nytingsmiddel
nyttiggjøre seg gjera seg nytte av
nærmere nærare
nærmest nærast
nøkkel nykel/nøkkel

O

[Til toppen]
offentlig offentleg
offentlighet offentlegheit
offentlighetslov offentleg(heits)lov [forma utan -heit bryt med tradisjonell ordlagingsskikk]
ombud ombod
omegn omland
omforent avtala, felles, som det er semje om
omgivelse omgjevnad
omstendighet omstende, tilhøve // ikke under noen o-er ikkje i noko fall (tilfelle), aldri, på ingen måte
oppad oppetter; er begrenset o- har eit tak, har ei øvre grense
oppgjør oppgjer
opphold opphald
oppholde seg halda til, vera
oppholdstillatelse opphaldsløyve
opphør nedlegging, opphøyr, stans
opphøre bli nedlagd, gje seg, slutta, bli avslutta, stansa
oppmerksom klår (over), lydhøyr, lyttande, merksam; høvisk, omsynsfull // være o- på vera merksam på / vita om / kjenna til / vera klar over (medviten om, merksam på) // bli o- på bli merksam på / bli var / leggja merke til
oppmerksomhet merksemd, ans, akt, gaum
opprettholdbar som kan haldast ved lag
opprettholde halda ved lag, føra vidare, ta vare på
opprinnelse opphav
opprinnelig opphavleg
oppsigelse oppseiing
oppveie vega opp (for), få (ta) att for
overbevise overtyde
overbevisning overtyding
overdragelse avhending, overdraging
overenskomst avtale, semje, forlik, overeinskomst
overfor andsynes, overfor
oversette omsetja, setja om
oversendelse oversending
oversettelse omsetjing
oversetter omsetjar
overskride gå ut over, kryssa, overskrida, vera større enn
overskridelse kryssing, overskriding
overskridelsestillatelse overskridingsløyve
overveie tenkja gjennom
overveiende for det meste, stort sett
overvære vera til stades ved/på
overvåke overvaka
overvåking overvaking

P

[Til toppen]
personlighet personlegdom
prisnedsettelse prisnedslag
provisorisk anordning provisorisk lov
pådra p- seg dra på seg, få, pådra seg; p- utgifter påføra
pågå vera i gang
påløpe (om utgifter:) koma til (på), samla seg opp
påløpte (utgifter:) oppsamla, påkomne
påregnelig pårekneleg, (stundom:) venteleg
påregnelighet påreknelegheit
pårørende dei/den pårørande, dei næraste
påse sjå til, syta for
påtalemyndighet påtalemakt
på vegne av på vegner av

R

[Til toppen]
rammebetingelse rammevilkår
redegjøre r- for gjera greie for, greia ut om
redegjørelse utgreiing, framstilling, forklaring
redelig skila, reieleg, heiderleg
rederi reiarlag
redskap reiskap
regelverksbetinget regelverksbunden
regne (opp) rekna (opp)
regning rekning
regnskap rekneskap (ein)
regnskapsmessig i r-samanheng, rekneskaps-
rettferdighet rettferd
rettferdighetsbetraktning rettferdssynsmåte // ut fra en r- med omsyn til rettferd
rettighet rett
rettighetshaver rettshavar
rettlede rettleia
rettledning rettleiing
rettmessig lovleg, rettkomen, rettmessig
rettssikkerhet rettstrygd, rettstryggleik
rettsvesen rettsstell
rimelig rimeleg
rimelighet rimeleg framferd, rimelegheit // r- tilsier at det er rimelig at
rådighet råderett, rådvald, rådvelde

S

[Til toppen]
sakkyndig sakkunnig
sakkyndighet sakkunne, sakkunnskap
saksbehandler saksarbeidar, saksbehandlar, sakshandsamar
saksbehandlling saksarbeid, saksbehandling, sakshandsaming, saksførehaving
salg sal
samboer sambuar
samfunnsmessig i samfunnssamanheng, samfunns-, i (for) samfunnet
sammenliknbar som kan jamførast, samanliknbar
sammenlikning jamføring, samanlikna
sammensatt samansett
samt og, og dertil, og dessutan
samtlige alle
samtykke (subst.:) samtykke
samtykke (verb) samtykkja (samtykkjer–samtykte–samtykt)
samvittighet samvit
sannhet sanning
sannsynlig sannsynleg
sannsynlighet sannsyn, (negativt òg:) fare, risiko // det er liten s- for det er lite truleg (sannsynleg) at
seddel setel
sedelighet moral, sømd, tukt
sedelighetsdømt utuktsdømd
selge selja
selvangivelse sjølvmelding
selvbestemmelsesrett sjølvråderett
selvbetjening sjølvbetening, sjølvekspedering, sjølvforsyning, sjølvhjelp
selveierleilighet sjølveigarhusvære
selvfølgelig sjølvsagt
selvoppholdelsesdrift sjølvbergingsdrift
selvstendig sjølvstendig
selvstendighet sjølvstende
senter senter (senteret–senter–sentera)
sentrum sentrum (sentrumet–sentrum–sentruma)
sikker sikker, trygg; viss
sikkerhet (tilstanden:) tryggleik, (verksemda:) trygging; (sikker kunnskap:) visse
sikkerhetsmessig i tryggingssamanheng, tryggings-
Sikkerhetsrådet Tryggingsrådet
sikkerhetshensyn tryggingsomsyn
sikkerhetstjenesten tryggingstenesta
situasjonsbetinget situasjonsbunden
skattelettelse skattelette
skattemessig i skattesamanheng, skatte-
skattøre skatteprosent, skattøyre (ein)
skikket skikka; før
skikkethet evne (til), føresetnad(er) for, å vera skikka
skjønnhet venleik
skolevesen skuleverk
skriftlighet skriftleg framstilling, skriftleg saksførehaving, skriftlegheit
skritt steg
skyldes koma av, botna i, ha sin grunn (si årsak) i, skriva seg frå
sted (et); finne sted
stad (ein); gå føre seg, henda, vera
stedfortredende assisterande, avløysande, fungerande
stedfortreder avløysar, representant, den som kjem/trer i staden for, varamann (-kvinne)
stemmeberettiget røystefør
stemmegivning røysting
stemmerett røysterett
stiftelse stifting
stiftelsesmøte skipingsmøte
stillingsbetenkning stillingsomtale
straffbar strafflagd, straffbar
strøm straum
studie (en) studie (studien–studiar–studiane)
studium (et) studium (studiet–studium–studia)
styrke (subst.) styrke
styrke (verb) styrkja (styrkjer–styrkte–styrkt)
stønadsberettiget med stønadsrett
størrelse storleik
sunnhet helse
sunnhetsattest helseattest
svakhet veikskap, svakheit
svekke svekkja (svekkjer–svekte–svekt)
svekkelse svekking
svingning svinging
sykehjem sjukeheim
synkende (t.d. prisar:) fallande, minkande
søsken sysken/søsken
søster syster/søster
sårbar sårleg, sårbar, ømtolig; (t.d. om posisjon) utsett, veik
sårbarhet sårbarheit, å vera sårbar (utsett)

T

[Til toppen]
tall tal
taushetsplikt teieplikt
telle telja (tel–talde–talt)
telling teljing
tidsbegrenset tidsavgrensa, tidbunden
tidsmessig tidhøveleg, tidsmessig
tilbakeholdelse tilbakehalding
tilbakeholden tilbakehalden (måte-, atter-)
tilbud tilbod
tilby by, gje tilbod om, tilby
tilbøyelig t- til dregen mot / huga på / viljug til / tilbøyeleg til
tilbøyelighet dragnad, hug, tendens, tilbøyelegheit // ha t- til vera tilbøyeleg til; (òg:) ha lett for
tilfeldig  tilfeldig
tilfeldighet slump(ehøve), tilfelle, tilfeldigheit // ved en t- det høvde seg slik / heilt tilfeldig / tilfeldigvis
tilføye leggja til
tilføyelse tillegg, tilføying
tilgjengelig tilgjengeleg
tilgjengelighet tilgang, tilgjengelegheit // ha god t- ha god tilgang / vera lett tilgjengeleg (lett å koma til)
tilgjengelighetsprogram tilgangs-/tilgjengelegheitsprogram
tilgodehavende gjeldskrav, tilgodehav(ande), uteståande
tilgodese syta for, tilgodesjå
tilhørighet tilhøyrsle
tilknyttet knytt til, tilknytt
tillatelse løyve, lov
tilpasning tilpassing
tilpasset tilpassa
tilrettelegge leggja til rette
tilsagn tilsegn (ei)
tilsagnsfullmakt tilsegnsfullmakt
tilsatt tilsett
tilsette tilsetja
tilskudd tilskot
til stede til stades
tilstrømning tilstrøyming
tilstå tilstå, vedgå; (t.d. eit gode:) gje, la få, yta
tilståelse tilståing; (av eit gode:) løyving, tildeling, yting
tilsvarende som svarar til, tilsvarande
tilta auka, stiga, veksa
tiltre byrja, slutta seg til, tiltre
tiltredelse byrjing, tilslutning, tiltreding
til tross for trass i
tilvirking tilverking
tilværelse tilvære (n.)
tjene tena
tjeneste teneste
tollfrihet tollfritak
toneangivende tonegjevande, førande, leiande; toneangivende personer (også:) bjøllesauer
tre i kraft (om regelverk:) ta til å gjelda, bli sett i kraft
treffe t- beslutning ta avgjerd / gjera vedtak
trekke trekkja (trekkjer–trekte–trekt)
trygghet tryggleik
tvinge tvinga (tvingar–tvinga–tvinga)
tvungen pliktig, tvungen
tåle tola

U

[Til toppen]
uaktsom aktlaus
uaktsomhet aktløyse
uansett same kva/kor, uansett
uavhengig sjølvstendig, uavhengig, ubunden
uavhengighet sjølvstende
uberettiget grunnlaus, ikkje rettkomen, ugrunna, uheimla
ubesatt u- stilling ledig, vakant
ubesindig tankelaus
ubetinget utan vilkår, vilkårslaus
uenig usamd
uenighet usemje
uerholdelig som ikkje kan drivast inn, uinndriveleg
uførhet nedsett arbeidsevne, tapt arbeidsevne, uførleik, uføre, (å vera) ufør
uforutsett upårekna, uventa
ugyldig ugyldig
ugyldighet å vera ugyldig (ikkje gjelda), ugyldigheit
uhildet fordomsfri, upartisk, uhilda
uke veke
ukentlig for (i) veka, kvar veke, veke-
uklar uklår/uklar
uklarhet uklårleik/uklarleik
ulikhet ulikskap, (i fleirtal ofte:) skilnader
ulønnet ulønt
umiddelbar beinveges, direkte, umiddelbar
umiddelbarhet beinveges samband, umiddelbarheit; bevisu- direkte provføring
underskudd underskot
undersøkelse gransking, undersøking
uoverensstemmelse avvik, mangel på samsvar, usemje
urettmessig grunnlaus, ikkje rettkomen, rettsstridig, ugyldig
urimelig urimeleg
urimelighet meiningsløyse, mishøve, sjølvmotseiing, urimelegheit
urådighet formyndarskap, råderettstap, verjemål, å vera urådig, urådigheit
utadrettet utetterretta, utovervend, til/overfor omverda
utadvendt utettervend, utovervend; (om folk:) open, omgjengeleg
utbredelse utbreiing, omfang, spreiing
utbytte (subst.:) utbyt(t)e
utferdige ferda ut, arbeida ut, laga, setja opp, skriva ut, utferda
utstede skriva ut; (blir òg brukt synonymt med utferdige, sjå det)
utilbørlig utilbørleg
utilbørlighet ufin framgangsmåte, skamløyse, usømd; (jur.:) å vera utilbørleg
utilregnelighet å vera utilrekneleg; (meir spesifikt:) gal(en)skap, sinnssjukdom, vitløyse; medvitsløyse // tiltalte frifinnes pga. u- på grunn av skort på skuldevne
utløp slutt, utlaup (-løp)
utløpe enda, gå ut, vara til, vera gyldig til
utnevnelse utnemning
utrede greia ut
utreder utgreiar
utredning utgreiing
utsatt utsett
utslipp utslepp
utstede ferda ut, skriva ut
utstedelse utferding, utskriving
utstøting utstøyting
uttalelse (formell:) fråsegn (ei): (uformell:) utsegn (ei)
utvalg utval
utvinnbar som kan vinnast ut
utvinne vinna ut
utøve utøva, bruka, setja i verk // u- innflytelse ha innverknad på / påverka
utøvelse utøving, iverksetjing
uønsket uønskt/uynskt

V

[Til toppen]
valg val
valgfrihet valfridom
valgkrets valkrins
vann- vass- (vassavgift, vassverk), vatn-
varighet lengd, tid, varigheit // ha en v- på (ofte:) vara
varsom varsam
varsomhet varsemd
vedrørende om, med omsyn til, som gjeld
vedvare vara (ved)
vegne på v- av på vegner av
vektlegge leggja vekt på
veie vega (veg–vog–vege)
veilede rettleia
veileder (person:) rettleiar; (trykksak:) rettleiing, rettleiar
veiledning rettleiing
veldedig samfunnsgagnleg, velgjerds-
veldedighet velgjerd(sarbeid)
velge velja–vel–valde–valt
verdens i verda, verds-, verdsens
verdens- verds-
verdighet (sjølv)vørdnad, verdigheit // rettens v- vørdnaden til retten // anse under sin v- halda seg for god til / ikkje finna seg i
vesen stell, etat, vesen
vesentlig viktig, (ofte:) stor // uten v-ulempe utan nemnande (særleg) ulempe // v- mindre mykje (monaleg) mindre
vesentlighet i all v- i hovudsaka, for det meste, stort sett
virke (subst:) yrke, arbeid, gjeremål, levebrød; emne, (tre)vyrke, materiale
virke (verb:) verka (verkar–verka–verka)
virkedag yrkedag
virkelighet røynd, røyndom, verkelegheit
virkelighetsfjern røyndomsfjern
virkemiddel verkemiddel (fleirtal: middel–midla)
virkning verknad
virksomhet verksemd
viten kunne, kunnskap, innsikt
vitenskap vitskap
vitenskapelig vitskapleg
vitnesbyrd vitnemål
vokse veksa (veks–voks/vaks–vakse)
voksen vaksen
vold vald
voldelig valdeleg, valds-
voldsforbrytelse valdsbrotsverk, valdskriminalitet
voldsoffer valdsoffer

Y

[Til toppen]
ytelse yting
ytringsfrihet ytringsfridom
ytterligere fleire, meir, vidare

Æ

[Til toppen]
ærbødigst vørdsamt
ærede vørde
ærekrenkende ærekrenkjande

Ø

[Til toppen]
ødelegge øydeleggja
ødeleggelse øydelegging
øke auka
økning auke (ein)
økt auka (betre, hardare, høgare, meir, skjerpa, større osv.)
øremerke øyremerkja (merkjer–merkte–merkt)
øremerket øyremerkt
øverst øvst
øvrig de ø-e dei andre // for ø- dessutan; elles
øyeblikk augneblink, stund
øyeblikkelig med det same, omgåande, straks; akutt
øyemed augneméd, føremål, siktemål // i dette ø- for dette føremålet / med dette for auga / med tanke på dette / i denne samanhengen

Å

[Til toppen]
åpen open (ope–opne)
åpenhet openheit // vise å- vera open (ærleg)
åpne opna
åpning opning
  [Til toppen]

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter

Publisert:19.08.2015 | Oppdatert:03.01.2017