Hopp til hovedinnhold

Klarspråksprisane

Klarspråksprisane går til statsorgan og kommunar som gjer eit langsiktig og systematisk klarspråksarbeid. I tillegg blir det delt ut ei utmerking til ei eldsjel. Prisane er forvaltningsprisar og blir delte ut av Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Hovudprisen for staten

Prisen går til forvaltningsorgan eller helseføretak som gjer ein ekstraordinær innsats for å bruke eit klart, godt og brukarvenleg språk i den skriftlege kommunikasjonen sin.

Hovudprisen for kommunar og fylkeskommunar

Prisen går til kommunar og fylkeskommunar som har gjort ein ekstraordinær innsats for å bruke eit godt, klart og brukarvenleg språk i den skriftlege kommunikasjonen sin. Prisen kan ikkje bli delt ut til kommunaleigde føretak eller selskap.

Årets trekkhund

Utmerkinga «Årets trekkhund» går til ein enkeltperson som har gjort ein ekstraordinær innsats i klarspråksarbeidet i forvaltninga. Med denne utmerkinga skal eldsjelene bli heidra. «Årets trekkhund» er ein person som motiverer andre og oppnår gode resultat som pådrivar for eit systematisk klarspråkarbeid.

Retningsliner for klarspråksprisane.

Temaprisen

I tillegg til hovudprisane kan det delast ut ein eller fleire temaprisar kvart år. Temaprisane skal bli gjevne til område der det er spesielt viktig å stimulere til aktivitet. Dei skal verke motiverande for prismottakarane, og dei skal vise fram mønsterpraksis for andre. Det er KMD, i samarbeid med Språkrådet og Digdir, som bestemmer tema og tal på prisane frå år til år.

Retningsliner for klarspråksprisane.

Juryen

Desse sat i juryen for klarspråksprisane i 2020:

  • Audhild Gregoriusdotter Rotevatn (juryleiar), administrerande direktør, Musea på Sunnmøre
  • Kristin Høie Walstad, spesialrådgjevar (kommunikasjon), Stavanger kommune
  • Bjørn Lyster (representant for fjorårsvinnarane), kommunikasjonsdirektør, Utlendingsnemnda