Godt språk i regelverk: Veiledning for skribenter

En del lover og forskrifter er mer kompliserte og omstendelige enn de trenger å være. Mange bestemmelser er vanskelige å forstå, og det skyldes ofte språket snarere enn innholdet. Det er selvsagt ikke noe mål at absolutt alle lovtekster skal være fullt ut forståelige for alle. Men viktige lovtekster som angår mange, bør være noenlunde lette å forstå.

Språkrådet har erfart at de aller fleste skribenter, uansett hvor faglig sterke de er, har nytte av både språkfaglige råd og tilbakemeldinger fra uinnvidde lesere. Det finnes både godt og nyttig materiell om språk i regelverk fra før, men mye av det er lite oppdatert og bare publisert på papir.

Med veiledningen Godt språk i regelverk ønsker vi å gi skribentene et praktisk verktøy som kan lette arbeidet med lov- og forskriftstekster. Godt språk i regelverk inneholder konkrete og sjangertilpassede råd til bruk i selve skriveprosessen og kan dermed være et supplement til Justis- og beredskapsdepartementets veiledning Lovteknikk og lovforberedelse. Mesteparten av stoffet er basert på autentiske eksempler fra lover, forskrifter og andre tekster fra offentlig sektor. Av pedagogiske grunner er noen av eksemplene forkortet.

Veiledningen er på ingen måte uttømmende. Grundigere behandling av hvert emne kan leserne finne andre steder, jf. litteraturlista bakerst. En kortere versjon av veiledningen er publisert på nettstedet klarspråk.no, fellesportalen for klart språk i offentlig sektor i Norge.

Godt språk i regelverk består av to deler: regler og råd. Reglene er allmenne og skal følges. Kapitlene i regeldelen dreier seg om rettskriving og såkalte skriveregler, særlig tegnsetting. Også kapittelet om lovhenvisninger er plassert i regeldelen. Rådene er anbefalinger. Et av kapitlene i delen om råd handler om bruk av nynorsk i lover og forskrifter, et annet handler om en velprøvd arbeidsmetode som har gitt gode resultater. De øvrige kapitlene dreier seg om ordvalg, setningsbygning og struktur.

Kapitlene om lovhenvisninger og struktur er utarbeidet med hjelp fra lovavdelingen i Justis- og beredskapsdepartementet. Kapitlene om ordvalg og setningsbygning er gjennomgått av en jurist.

 

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter

Publisert:21.05.2021 | Oppdatert:14.06.2022