Feil bruk av ord og uttrykk

Her finner du ord og uttrykk som ofte blir blandet sammen, misforstått eller feilskrevet.

A | B | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | O | P | R | S | T | U | V | Y

A

affektere : affisere
affektere (lat. affectare av ad 'til' og avl. av facere 'gjøre') late som, hykle
 • affektert oppførsel (tilgjort, unaturlig)
affisere (lat. afficere 'påvirke' av ad 'til' og facere 'gjøre') gjøre inntrykk på, påvirke
 • Jeg lar meg ikke affisere av dette
aktivere : aktivisere

aktivere sette i funksjon, gjøre virksom

 • Nødpeilesenderen aktiveres når den kastes over bord

aktivisere gjøre aktiv, få i virksomhet, sette noen i gang med noe

 • Det er viktig å aktivisere barn
 • Læreren må aktivisere elevene
alle og enhver : noen og hver

alle og enhver alle

 • Det er noe alle og enhver vet, at sola står opp i øst

noen (og) hver mange

 • Noen hver kan bli fristet av et lekkert dessertbord

Merk: Det heter ikke «noen og enhver». Enhver betyr ’alle’.

allmenn : alminnelig

allmenn felles (for alle), generell

 • Saken har allmenn interesse

alminnelig vanlig, ordinær, middels

 • Han er en helt alminnelig mann
Merk: Særlig i eldre språk er alminnelig mye brukt i samme  betydning som ’allmenn’, f.eks. alminnelig verneplikt, alminnelig stemmerett.
alt for : altfor

altfor (adv.) for, i for stor grad

 • Straffen var altfor streng

alt for

 • Hun er alt for ham
 • Kongens valgspråk er «Alt for Norge»
amoralsk : umoralsk

amoralsk som faller utenfor moralsk bedømmelse; som ikke har følelse for moral

 • En amoralsk handling ligger utenfor enhver moralsk vurdering
 • Dyr er amoralske

umoralsk moralsk forkastelig; som er preget av dårlig moral

 • Heleri er like umoralsk som tyveri
 • Å oppføre seg som et dyr er umoralsk

Merk: I praksis viser disse to ordene ofte til det samme, men umoralsk er nok det retteste i de fleste hverdagslige sammenhenger.

anerkjenne : erkjenne

anerkjenne
1 erkjenne som riktig, gyldig

 • anerkjenne et krav
 • anerkjenne en rekord

2 godta, akseptere

 • anerkjenne en stat

3 respektere, hylle

 • Hun er en anerkjent forfatter

erkjenne
1
oppfatte noe som det er, innse

 • erkjenne de faktiske forholdene

2 bli klar over, innrømme

 • Jeg må bare erkjenne at du har rett
 • erkjenne seg skyldig
ankomst : atkomst : adgang

ankomst det å komme fram, komme

 • melde sin ankomst
 • bli møtt ved ankomsten
 • billettkontroll ved både avgang og ankomst

atkomst vei e.l. som fører fram til noe; adgang i betydning 1

 • Tomta har lett atkomst fra riksveien.

adgang
1 vei som fører til et sted; inngang

 • adgangen var sperret

2 mulighet til å komme inn eller gjøre bruk av; tilgang

 • adgang forbudt
 • Det blir adgang til å stille spørsmål
 • ha adgang til råstoffer
 • skaffe seg adgang til noe
arm : erme
arm kroppsdel

erme del av klesplagg

Merk: Du kan brette opp skjorteermene, men armene inne i skjorteermene må du bøye. Å riste noe ut av ermet er å trylle fram noe eller få til noe uventet. Det er en nokså vanlig uttrykksmåte.
arte seg : utarte

arte seg te seg, skikke seg, fortone seg (som)

 • Ingen vet hvordan framtida vil arte seg

utarte utvikle seg til noe verre, degenerere

 • Diskusjonen utartet til munnhuggeri
Merk: Det heter ikke «utarte seg».
asosial : usosial

asosial uten evne eller lyst til å innordne seg i et samfunn

 • en asosial person

usosial
1 som ikke tar hensyn til hele samfunnets beste

 • en usosial politikk

2 (om personer:) lite omgjengelig; uselskapelig

 • Ikke vær så usosial!
avfinne : innfinne

avfinne seg med finne seg i noe, bli nødt til å godta noe

 • Vi må avfinne oss med det

innfinne seg komme, møte opp, være her/der

 • Du må innfinne deg der i morgon klokka sju

Merk: Det heter ikke «innfinne seg med».

avvike : fravike

avvike
1 vike av

 • avvike fra prinsippene sine

2 ikke stemme overens, skille seg fra

 • Bildene avviker noe fra produktene i butikken
 • Junitemperaturen avviker ikke mye fra normalen

fravike vike fra, unnlate å følge

 • Vi kan ikke fravike reglene i dette tilfellet.
Merk: Avvike må alltid brukes sammen med fra, mens fravike brukes uten preposisjon.

Til toppen

B

bedervet : fordervet

bedervet ødelagt, skjemt (om matvarer)

 • Bedervet kjøtt er helsefarlig.

fordervet ødelagt, skadet (i overført betydning)

 • moralsk fordervet
 • le seg fordervet
benekte : fornekte

benekte bestride gyldigheten av noe, utelukke, nekte for

 • Hun benekter at hun har gjort det.
 • Denne påstanden kan jeg hverken bekrefte eller benekte
 • benekte at noe har funnet sted

fornekte ta avstand fra, nekte å kjenne, ikke ville vedkjenne seg

 • Peter fornektet Jesus
 • fornekte sin fortid
Eksempel på feil bruk: «David Irving satt i fengsel i Østerrike for å ha fornektet holocaust.»
bevilge : innvilge

bevilge løyve, stille penger til rådighet (etter vedtak)

 • Kommunestyret bevilget penger til ungdomsarbeid

bevilge seg ta seg råd til, koste på seg

 • bevilge seg en ny paraply

innvilge gå med på noe, samtykke i noe (som noen har bedt eller søkt om)

 • Søknaden ble innvilget.
 • Hun fikk innvilget to års permisjon
Merk: Det heter ikke «innvilge seg».
bevilgning : bevilling

bevilgning pengetildeling

 • skjære ned på bevilgningene

bevilling løyve, konsesjon, offentlig tillatelse

 • skjenkebevilling, advokatbevilling

Til toppen

D

dedisere : dedikere

dedisere tilegne

 • Romanen var dedisert til forfatterens ektefelle

dedikere innrette til et visst formål

 • grafikkløsninger med dedikert minne
dermed : derved

dermed med det, vips

 • Presidenten trykte på knappen, og dermed var krigen i gang
 • Dermed basta!
 • Det er ikke dermed sagt at ...

derved slik, på den måten

 • Presidenten trykte på knappen for derved å starte krigen
diskré : diskret

diskré (også skrevet diskret) varsom, taktfull, dempet

 • Han holdt seg diskré i bakgrunnen

diskret atskilt, avgrenset, distinkt

 • Diskret matematikk handler mest om hele tall

Diskré er et eldre lån frå fransk. Dette adjektivet karakteriserer mennesker og deres væremåte. Skrivemåten er valgfri (diskré eller diskret), men ordet skal i alle tilfelle uttales uten -t.

Fagordet diskret 'atskilt' er et nyere lån frå engelsk. Det brukes om tall og data. Det motsatte av diskret i denne sammenhengen er kontinuerlig. Merk at fagordet diskret skal uttales med t!

dramatisk : drastisk

dramatisk handlingsmettet, spennende; preget av dramatikk

 • store dramatiske begivenheter
 • saken tok en dramatisk vending

drastisk sterk, krass

 • ta i bruk drastiske virkemidler
 • gå til det drastiske skrittet å permittere de tilsatte

Til toppen

E

en gang : engang

engang (adv.)

 • Det er nå engang slik
 • Ikke engang dette klarer du!

en gang

 • Det var en gang en konge ...
etterlate : overlate

etterlate seg la bli igjen
Han etterlot seg ektefelle og to barn
Hun etterlot seg en stor formue

overlate
1 la få, avstå, overdra

 • Jeg overlot sitteplassen min til en pensjonist

2 betro, la (noen utføre noe)

 • Overlat denne saken til meg!

3 utlevere, gi over til

 • overlate noen til sin skjebne
 • Han ble overlatt til seg selv
etter som : ettersom

etter som etter hvert som

 • Etter som tida gikk, ble han tykkere og tykkere

ettersom fordi

 • Du skal få det som du vil, ettersom du maser sånn

Til toppen

F

forbedre : utbedre

forbedre gjøre bedre

 • forbedre seg
 • forbedre treningsresultatene

utbedre reparere, gjøre i stand

 • utbedre en skade på huset
forefalle : forfalle

forefalle inntreffe, hende

 • Det kan forefalle

forefallende (i uttrykket forefallende arbeid) ’arbeid som til enhver tid må gjøres’

forfalle
1 gå tilbake

 • Huset har forfalt
 • la kroppen sin forfalle
 • et forfallent hus

2 henfalle

 • forfalle til drikk

3 skulle betales

 • Lånet forfaller 1. april
 • forfalte renter
foregripe : forgripe

foregripe (overført betydning) la noe skje tidligere enn en naturlig utvikling skulle tilsi, gjøre noe før tiden er inne

 • foregripe utviklingen
 • foregripe begivenhetenes gang

forgripe seg
1 stjele, tilegne seg ulovlig

 • forgripe seg på annenmanns eiendom

2 antaste, øve vold mot, legge hånd på (særlig seksuelt)

 • forgripe seg på mindreårige
 • forgripe seg på kassabeholdningen
foreholde : forholde

foreholde noen noe framholde, påpeke (noe betenkelig, uheldig)

 • Da vi foreholdt dem den store risikoen ved prosjektet, ombestemte de seg

forholde seg
1
ha seg

 • Det forholder seg slik at ...

oppføre seg, være

 • forholde seg rolig, avventende, taus

2 ha samme forhold til

3 3 forholder seg til 6 som 1 til 2

foreskrive : forskrive

foreskrive
1 anbefale, forordne

 • Legen foreskrev klimaforandring.

2 påby, reglementere
bare i partisippform:

 • Huset skal bygges etter foreskrevne regler
forskrive
1 bestille skriftlig
Legen forskrev 200 Valium
2 love bort, forplikte
bare refleksivt: Dr. Faustus forskrev seg til djevelen
forestille seg : forstille seg

forestille seg tenke seg, ane; drømme om

 • Du kan vel forestille deg reaksjonen

forstille seg gjøre seg annerledes enn en virkelig er (for å skjule sine egentlige hensikter e.l.)

 • Stol ikke på det smilet, han forstiller seg alltid overfor kvinner
foretrekke : fortrekke

foretrekke like bedre enn; heller ville (ha)

 • Jeg foretrekker smør framfor margarin

fortrekke
1 (uten objekt) forsvinne; trekke vekk

 • Uværet fortrakk i østlig retning
 • Det er best vi fortrekker

2 (med objekt) trekke sammen (ansiktsmuskler):

 • Han fortrakk ansiktet av smerte
 • Hun fortrakk ikke en mine (forandret ikke ansiktsuttrykket)
Merk: Det heter ikke «foretrekke en mine».
forfordele

forfordele gi mindre enn en har rett på ved fordeling

 • kjenne seg forfordelt
 • bli forfordelt ved skifte
Merk: De aller fleste later til å tro at det å forfordele noen er å gi noen bedre behandling enn andre, men det er faktisk motsatt. En årsak kan være at de får assosiasjoner til ordet fordel. Forfordeling er altså ikke positiv, men negativ (forskjells)behandling. Det at ordet så ofte brukes feil, kan kanskje komme av forveksling med preposisjonen for, som kan bety ’foran’ eller ’framfor’.
Ordet bør brukes med forsiktighet. Uansett om du bruker det riktig eller feil, risikerer du å bli misforstått. Det beste er nok rett og slett å unngå det.
fra borde : fra bordet

gå fra bordet (konkret betydning) forlate et matbord

 • Presidenten gikk fra bordet (dvs. forlot matbordet)

gå fra borde
1
(konkret betydning) gå i land fra et skip, slutte som sjømann
2 (overført betydning) slutte i en ledende stilling

 • Presidenten gikk fra borde (dvs. trakk seg som president)
Merk tonelagsforskjellen: fra bórdet (tonelag 1, «bønder»), fra bòrde (tonelag 2, «bønner»)

Til toppen

G

gi etter : gi ved dørene

gi etter (om underlag e.l.) svikte

 • Brua gir etter

(om person) bøye seg, vike

 • gi etter for overmakten
gi ved dørene gi noe gratis, gjøre innrømmelser
gjenspeile : henspille

gjenspeile reflektere, vise tilbake på

 • Kunst som gjenspeiler virkeligheten
 • Spillerens ansikt gjenspeilte iveren hans

henspille på hentyde til

 • Aksjemeklerens «veni, vidi, vici!» henspilte på Cæsars seiersmelding i år 47 f.Kr.
Merk: Det heter ikke «henspeile». Dette ordet finnes ikke i ordbøkene.

Til toppen

H

halvårlig : halvårig

halvårlig som finner sted hvert halvår

 • Lånet nedbetales med halvårlige bidrag

halvårig som varer et halvt år

 • et halvårig regnskapskurs
 
henspille
se gjenspeile
hov : håv

hov (flertall: hover el. høver) tykk, fast horndannelse som omgir det ytterste tåleddet hos dyr av hesteslekten (hovdyr)

 • Hesten skrapte med hoven
 • Mannen med hoven (djevelen)
hov (med å-uttale) hedensk gudshus i norrøn tid

håv nettpose på stang (til fangst av fisk eller insekter)

 • fange krabber med håv
Merk: håve inn (ikke: hove inn) penger
human : humanitær : humanistisk

human ’menneskelig, hensynsfull’

 • Alle visste at han var en human sjef

I medisinsk fagspråk: hos mennesker

 • human genetikk

humanitær 'som er opptatt av, arbeider for menneskenes beste'

 • Kirkens Nødhjelp driver humanitært hjelpearbeid

humanistisk som gjelder humanisme el. humaniora

 • humanistiske fag: fag som historie, litteratur, språk (og iblant også teologi og jus o.l.), humaniora
hylle : tulle : tylle (verb)

hylle innhylle

 • hylle inn i et slør
 • Hun var innhyllet i et slør
 • Fjellet lå innhyllet i tåke
 • (overført betydning) problemet innhylles i tåkeprat

tulle
tulle (dial. 'virvle rundt', besl. med tvinne)
1 rulle, svøpe, vikle

 • tulle tråden på snella
 • tulle (seg) inn i (mer dagligdags)
 • Barnet var inntullet i et teppe

2 rote omkring, surre; handle dumt el. planløst
3 ta feil, si noe dumt
4 ikke mene alvor, tøyse

tylle drikke grådig, helle (i seg)

 • tylle i seg store mengder vin
Merk: Tylle brukes bare i sammensetningen «tylle i seg». Vi kan ikke tylle noen inn i noe. Vi kan altså ikke si at noen var tyllet inn i et teppe eller et slør.

Til toppen

I

i følge : ifølge
i følge sammen

ifølge etter hva som er sagt, skrevet, opplyst

 • Ifølge avisa kom de to i følge
i live : i livet

i live (konkret betydning) levende

 • være i live
 • Den savnede ble funnet i live

i livet (overført betydning)

 • Vedtaket ble satt ut i livet (dvs. realisert)
Merk tonelagsforskjellen: i lívet (tonelag 1, «bønder»), i lìve (tonelag 2, «bønner»).
i ly av : i lys av

i lys av på bakgrunn av

 • i lys av den historiske utviklingen ...

i ly av beskyttet av, vernet av, under dekke av

 • flykte i ly av mørket
imøtegå : imøtekomme

imøtekomme oppfylle, gå med på

 • Vi kan dessverre ikke imøtekomme Deres ønsker

(Jf. imøtekommende, som betyr elskverdig, forekommende, velvillig.)

imøtegå argumentere mot og søke å gjendrive

 • Vi vil imøtegå den påstanden

Merk: Hvis vi blir utsatt for kritikk vi mener er uberettiget, prøver vi gjerne å imøtegå den. Vi imøtekommer den ikke.

inntreffe : treffe/ramme

inntreffe hende, skje, oppstå

 • Hendelsen/ulykken/døden inntraff på det mest uventede tidspunktet.

Verbet inntreffe kan ikke ta objekt. Vi kan altså ikke si at noe «inntreffer noe» eller «noen». For eksempel kan ikke en pandemi «*inntreffe et land». 

treffe/ramme

 • treffe blinken
 • bli truffet (rammet) av en kule
 • Orkanen traff/rammet øya med en hastighet på over 55 m/s.
 • Orkanen rammet øysamfunnet hardt.
 • Pandemien rammet Norge i mars 2020.

Verbet treffe kan ta objekt. En pandemi kan i prinsippet treffe et land.

Til toppen

J

jammen : ja, men

jammen virkelig, sannelig

 • Jammen er det kaldt i dag!

ja, men svarordet ja + innvendingsordet men

 • Ja, men hvor kaldt er det egentlig? 

Til toppen

K

kjølvann : kjølevann

kjølvann kjølstripe, stripe i vann etter fartøy

 • følge i kjølvannet på noe = følge like etter
 • Hunger fulgte i krigens kjølvann

kjølevann vann som blir brukt til å kjøle ned maskiner, aggregater o.l.

 • kjølevannet fra et atomkraftverk
klinkende : knakende : knekkende
 • klinkende klart, knakende godt, knekkende likegyldig
Merk: Knekkende brukes bare i uttrykket «knekkende likegyldig».
Knakende brukes bare i uttrykkene «knakende god», «knakende kjekk», «knakende morsom».
Klinkende brukes bare i uttrykkene «klinkende klar(t)», «klinkende edru».
klokkeklar : krystallklar

klokkeklar tindrende klar, lys og ren (om stemme eller lyd)

 • en klokkeklar stemme

krystallklar
1 klar, gjennomsiktig som krystall

 • krystallklart vann

2 (i overført betydning) svært tydelig

 • Han var krystallklar på dette punktet (dvs. det var ikke tvil om hva han mente)

Til toppen

L

lenger : lengre

lenger av adverbet langt (litt lenger til venstre) eller av lenge

 • Jeg vil ikke sitte her lenger
 • Lyspæra virket lenger enn antatt

lengre av adjektivet lang

 • i lengre tid
 • Han virket lengre enn jeg/meg
lide av : lide under

lide av (konkret betydning: om sykdom)

 • lide av influensa

lide under (overført betydning: om en situasjon, et problem, en mangel)

 • Dette er en situasjon som vi alle lider under
lid(d)erlig : liddelig

lid(d)erlig (adjektiv) usedelig, slibrig, grov

 • en lid(d)erlig vits
 • en lid(d)erlig mann
 • lid(d)erlig snakk

liddelig (adverb) svært, i høy grad

 • Det var liddelig artig
 • være liddelig sulten

Til toppen

M

mangelfull : manglende
manglende sikringstiltak sikringstiltak som ikke finnes i det hele tatt, de mangler
mangelfulle sikringstiltak sikringstiltakene som ikke er gode nok, de har mangler
materiell : materiale

materiell, materiellet utstyr som er nødvendig for å utføre en viss virksomhet

 • militært materiell, teknisk materiell

material(e) – materialet – flere material(er) el. mer material(e) – alle materialene/materiala
1 emne, råstoff som skal bearbeides, byggevirke

 • et hardt materiale
 • organiske materialer
 • materialer til huset

2 tilfang, innsamlet stoff til litterært eller vitenskapelig arbeid

 • samle materiale til avhandlingen
 • tallmateriale

3 gruppe personer til et visst formål

 • elevmateriale
 • pasientmateriale
meter : -meter

meter – meteren – flere meter – meterne

 • målenhet for lengde; hankjønnsord (meteren)
 • Taustumpen er rundt meteren lang

Merk: En parameter er en hjelpeverdi, en størrelse som blir tillagt en fast verdi. Flertall: flere parametere el. parametrer – alle parameterne el. parametrene

-meter – -met(e)ret – -meter/-metre – -metrene/-metra 
måleapparat; intetkjønnsord (meteret)

 • Termometeret mitt er penere enn barometeret ditt
mistenkelig : mistenksom

mistenksom som lett fatter mistanke

 • Han er svært mistenksom, nærmest paranoid

mistenkelig som vekker mistanke

 • to mistenkelige personer
motmæle : motverge

motmæle innvending

 • ta til motmæle (protestere)

motverge motstand

 • sette seg til motverge (gjøre motstand)
Merk: Det heter ikke «ta til motverge».
muffens : muffins

muffins opprinnelig flertall av det engelske ordet muffin (liten, myk kake stekt i papir)

 • Kan jeg få by på ferske muffinser?

muffens (ubøyelig) noe som ikke stemmer, noe mistenkelig (visstnok fra tysk Muff = muggen lukt)

 • Her er det noe muffens!
målform : målføre

målform språknormal, skriftnormal

 • Bokmål og nynorsk er de offisielle målformene i Norge
 • Statsansatte må beherske begge målformer

målføre dialekt

 • målføret i Bergen
Merk: Tidligere har målføre kunnet bety språkvariant eller språktrekk i sin alminnelighet, men i dag er betydningen innsnevret.

Til toppen

O

offentlig : offisiell

offentlig allmenn, ikke privat

 • offentlig vei
 • offentlig tjenestemann

offisiell
1 embetsmessig

 • et offisielt besøk

2 det som er fastsatt eller godkjent av myndighetene

 • offisiell rettskrivning
 • bekrefte (noe) offisielt
og så : også

og så deretter

 • Først gikk vi ut, og så gikk vi hjem.

også i tillegg

 • Vi fikk ikke bare kaffe, vi fikk kaker også.
ovenfor : overfor

ovenfor høyere oppe (enn noe annet) oftest i konkret betydning

 • Hyttefeltet ligger ovenfor parkeringsplassen
 • i skrevne tekster: som nevnt ovenfor

overfor vendt mot, rett imot, vis-à-vis; i forhold til, mot

 • De to husene stod overfor hverandre
 • Vi er små overfor Gud
overalt : over alt

overalt alle steder

 • Jeg har lett etter brillene mine overalt

over alt mer enn noe annet

 • Han elsket henne over alt på jorden
overbevise : overtale

overbevise noen om noe få til å innse, bringe til klarhet

 • Hun overbeviste meg om at hun hadde rett

overtale noen til noe få (noen) til å gjøre det en vil ved hjelp av argumenter, løfter e.l

 • Jeg overtalte en kollega til å gå på møtet
Merk: Det heter ikke «overbevise noen til å ...» eller «overtale noen om at ...»
overhode : overhodet : over hodet

overhode (substantiv, trykk på ov-) person som leder, har øverste myndighet i en sosial gruppe, en stat e.l.

 • familiens overhode

overhodet (adverb, trykk på ho-) i det hele tatt

 • Denne bomben er den kraftigste overhodet. Det kommer overhodet ikke på tale å detonere den før lunsj.

over hodet (valgfri trykkplassering) 

 • De tok avgjørelsen over hodet på meg

Til toppen

P

pasifisere : passivisere

pasifisere gjøre fredelig; tvinge til lydighet

 • pasifisere et krigsområde, en befolkning

passivisere gjøre passiv, rolig, uvirksom

 • Internett vil aktivisere og ikke passivisere barna dine
personale : personell

personale samling av personer som er ansatt på samme sted el. i samme foretak

 • kontorpersonale, sykehuspersonale

personell (oftest tallrikt) personale, mannskap

 • militært personell, flyvåpenets/jernbanens personell
Merk: Ordet brukes gjerne om mannskaper i motsetning til maskiner, særlig i militærvesenet og i en del tekniske etater.
plast : plastikk
plast kunststoff (plastpose, plastinnfatning)
plastikk formende kunst, modellering av ymse slag, kunsten å bevege seg vakkert
Merk: trykk på siste stavelse.
pott og panne : pytt i panne

pott og panne

 • være pott og panne: være den som ordner alt, være uunnværlig
pyttipanne el. pytt-i-panne lapskauslignende kjøttrett (til å brune i panne)
pris : prislapp

pris verdi i penger, kostnad

 • Prisen på melk har steget det siste året

prislapp et merke der prisen på en vare står

 • Hva gjør du når summen på prislappen ikke stemmer med sluttsummen i kassa?
Merk: Prislappen er bare merke et der prisen på en vare står. Selve prislappen kan ikke være høy. Prisen er noe annet, og den kan være både høy og lav.
psykisk : psykiatrisk : psykologisk

psykisk sjelelig, som gjelder sjelelivet

 • psykisk press, psykiske lidelser

psykiatrisk (av psykiatri ’lære om sinnslidelser’)

 • psykiatrisk sykehus
 • psykiatrisk behandling

psykologisk som gjelder psykologien eller sjelelivet

 • psykologisk krigføring
 • det psykologiske øyeblikk det rette øyeblikk
Merk: Det er ikke noe som heter «psykiatriske sykdommer».

Til toppen

R

risiko : sjanse

risiko for utsikt til en fare eller noe vi ikke liker

 • Risikoen for å bli tatt er ganske stor

sjanse for utsikt til noe tiltalende eller positivt

 • Det er sjanse for at det blir lønnsøkning i år også

Til toppen

S

senter : sentrum
senter – sent(e)ret – flere sentre/senter – alle sentrene/sentra ’sted der noe er konsentrert’, gjerne i sammensatte ord: butikksenter, hagesenter, kjøpesenter, forskningssenter

sentrum – sentr(um)et – flere sentre – alle sentrene/sentra/sentraene
1 midtpunkt

 • sentrum i en sirkel
 • stille noe i sentrum
 • stormsentrum

2 midtsted, knutepunkt

 • sentrum i ei bygd
 • Oslo sentrum
skramme : skrape : ripe

skramme rift, hudsår

 • Hun slapp fra ulykken uten en skramme

skrape
1 redskap til å skrape med

 • hesteskrape, veiskrape

2 (overført betydning) reprimande, overhøvling

 • Han fikk en ordentlig skrape av sjefen sin

ripe stripe, rift

 • få riper i lakken (også overf.)
skrupuløs : skruppelløs
skrupuløs
1 full av betenkeligheter
2 svært samvittighetsfull
skruppelløs uten skrupler
smertefull : smertelig

smertefull

 • En sykdom kan være smertefull

smertelig

 • Et dødsfall kan være et smertelig tap
Merk: Vi bruker smertefull om det fysiske og smertelig om det som gjør sjelelig vondt.
smurning : smøring

smurning smøremiddel

 • Den blå skismurningen er best

smøring
1 det å smøre

 • få oljeskift og smøring på bilen

2 smurning
3 (gave gitt som) bestikkelse

sondere : sondre

sondere undersøke med sonde; undersøke

 • sondere terrenget, sondere stemningen

sondre skille, skjelne

 • sondre mellom rett og galt
sparsom : sparsommelig

sparsom
1 forsiktig, økonomisk

 • sparsomme folk
 • være sparsom med noe

2 knapp, begrenset, som det er lite av

 • Det er sparsomt med skogsbær i år 
 • få sparsomme opplysninger

sparsommelig
1 økonomisk, som er tilbøyelig til å spare, sparsom

 • en sparsommelig husmor
 • som adv. være sparsommelig anlagt

2 preget av sparsomhet

 • leve et sparsommelig liv
spotpris : spottpris
spotpris (økonomi) pris som avsettes for hver time i et døgnmarked
spottpris latterlig lav pris
stri med : stri(de) mot

stri med streve, slite med

 • Han har mye å stri med (han har stor arbeidsbyrde, mange problemer eller mye å passe på)

stri(de) mot bryte med, være i strid med, ikke harmonere med, ikke stemme med, være uforenlig med

 • Dette stri(de)r mot FNs barnekonvensjon
studie : studium

en studie (studien – studier – studiene)
1
utkast, forarbeid til (del av) kunstverk

 • Leonardos studie til «Det siste måltid»

2 mindre, vitenskapelig avhandling

 • Hovedoppgaven er en studie i fortelleteknikken til Johan Borgen
 • Filmen er en studie i vold (dvs. volden er skildret svært detaljert og grundig)

et studium (studiet – studier – studia/studiene)
1 det å studere

 • et grundig studium
 • være et studium verdt
 • drive studier i marken

2 et fag man studerer på høyt nivå

 • et vitenskapelig studium
 • drive filologiske studier
 • Medisin er et lukket studium
sær : særlig : særegen

sær
1 egen, rar

 • Han har sære meninger

2 mutt, furten

 • Nå må du ikke bli sær!

særegen eiendommelig, spesiell, særmerkt

 • Det var en særegen stemning i den gamle stua
 • Han har en særegen stil

særlig særskilt, spesiell

 • i særlige tilfeller
 • Skaden ble ikke særlig stor
 • (adv.) særlig viktige saker

Til toppen

T

ta til : ty til

ta til (konkret betydning) gripe til

 • ta til våpen

(overført betydning)

 • ta til vettet
 • ta til motmæle
 • ta til tårene

ty til (overført betydning) gripe til når noe annet ikke strekker til

 • ty til ulovlige metoder
tera- : terra

tera- gr. forstavelse som betegner en svært høy tallverdi, nemlig en million millioner

 • terawatt, terabyte
terra lat. (substantiv) jord (jf. territorium og terreng).
Merk: Det heter terawatt og terabyte, ikke terrawatt og terrabyte.
tre : træ

tre – trer – trådte – trådt (bare i forbindelse med preposisjon) komme, bevege seg, bli virksom, gjøre seg gjeldende

 • tre i kraft
 • tre i stedet for
 • tre av!

træ/tre stikke tråd e.a. gjennom en åpening

 • En mann må kunne træ/tre i ei nål
 • få noe tredd over hodet
tre : trå

tre – trer – trådte – trådt (bare i forbindelse med preposisjon) komme, bevege seg, bli virksom, gjøre seg gjeldende

 • tre i kraft
 • tre i stedet for
 • tre av!

trå – trår – trådde – trådd el. trår – trådte/tro – trådt
1 sette foten, gå

 • trå på foten
 • trå varsomt
 • trå feil
 • trå over (vrikke ankelen)

2 presse foten mot brett, pedal e.l.

 • Hun steg av sykkelen, men jeg trådde opp hele bakken
 • trå vannet
 • trå til (overført betydning) sette inn alle krefter
Merk: Tre og trå er i utgangspunktet det samme, men stort sett er det trå som brukes konkret og tre overført (tre i kraft). Trå er nokså synonymt med trø.
troskyldig : uskyldig
troskyldig (mest om person) naiv, barnlig tillitsfull, godtroende

uskyldig uten skyld; ufarlig, harmløs

 • en uskyldig spøk
tulle : tylle : hylle (verb)

tulle tulle (dial. 'virvle rundt', besl. med tvinne)
1 rulle, svøpe, vikle

 • tulle tråden på snella
 • tulle (seg) inn i (mer dagligdags)
 • Barnet var inntullet i et teppe

2 rote omkring, surre; handle dumt el. planløst
3 ta feil, si noe dumt
4 ikke mene alvor, tøyse

tylle drikke grådig, helle (i seg)
tylle i seg store mengder vin
hylle innhylle

innhylle hylle inn

 • hylle inn i et slør
 • Hun var innhyllet i et slør
 • Fjellet lå innhyllet i tåke
 • fig. problemet innhylles i tåkeprat
Merk: Tylle brukes bare i sammensetningen «tylle i seg». Vi kan ikke tylle noen inn i noe. Vi kan altså ikke si at noen var tyllet inn i et teppe eller et slør.
tålelig : tålig

tålelig (adjektiv) noenlunde bra, ikke så verst

 • tålelig vær
 • Mannen er ikke tålelig (= utålelig)

tålig (adverb) temmelig, nokså

 • Kampen gikk tålig bra
Merk: Tålelig brukt som adverb har betydningen tålig. Men tålig kan ikke ha betydningen tålelig.

Til toppen

U

ualminnelig : uminnelig

ualminnelig (som adverb) uvanlig, usedvanlig

 • en ualminnelig tørr sommer

uminnelig som ligger lenger tilbake i tiden enn folk kan minnes

 • Slik har det vært fra uminnelige tider
uanselig : unnselig

uanselig ubetydelig, som blir oversett eller lite lagt merke til

 • en uanselig, liten skikkelse

unnselig sjenert, blyg

 • En så unnselig jentunge blir aldri budt opp til dans
ulykkelig : ulykksalig

ulykkelig
1 som lider sjelelig, sorgfull, fortvilt

 • være (dypt) ulykkelig over (for) noe

2 vanskelig, hard

 • en ulykkelig barndom

3 mislykket, håpløs, uheldig

 • et ulykkelig tilfelle
 • ulykkelig kjærlighet
 • være ulykkelig forelsket 

ulykksalig uheldig, beklagelig, skadelig

 • en ulykksalig affære
 • et ulykksalig øyeblikk
underhold : underholdning

underhold støtte til livets opphold

 • Husk at du må betale underholdsbidrag hvis du skiller deg

underholdning atspredelse, tidtrøyte

 • Menneskene i dag tror at underholdning er innholdet i livet
unndra : unnta

unndra
1 holde unna (urettmessig)

 • unndra skatt

2 (unndra seg) unnlate å oppfylle

 • unndra seg sine forpliktelser
 • unndra seg ansvar
unnta holde utenfor; ikke regne med

Merk: Unnta er mer nøytralt, mens unndra har en negativ valør (jf. unndra skatt, skatteunndragelse, ansvarsunndragelse).
Vanligvis sier vi at opplysninger er unntatt offentlighet, ikke unndratt offentlighet – med mindre vi mener at noen med hensikt har holdt unna opplysninger slik at de ikke skal bli tilgjengelige for offentligheten.

urettferdig : urettmessig

urettferdig
1 ikke rett og rimelig

 • en urettferdig fordeling av samfunnsgodene

2 syndig i religiøst språk

 • Gud lar det regne over rettferdige og urettferdige

urettmessig uten lov og rett

 • tilegne seg noe urettmessig
Merk: Noe kan være både urettmessig og urettferdig.

Til toppen

V

vegre : verge

vegre kvie (seg for); sette seg imot, nekte, avslå

 • vegre å ta til seg næring
 • vegre seg for å be om hjelp

verge forsvare, verne

 • verge landet
 • verge seg mot fienden
veske : væske
veske bag, taske, mappe
væske stoff som er i flytende tilstand, f.eks. vann
Merk: væskebalanse, ikke veskebalanse.
Vest-India : Vestindia
Vest-India den vestlige delen av India
Vestindia navnet på en øygruppe mellom Nord- og Sør-Amerika

Til toppen

Y

yndling : yngling

yndling særlig avholdt eller begunstiget person

 • Han er sjefens yndling
yngling gutt mellom barnealder og voksen alder

Til toppen

 

Sist oppdatert 12. april 2023

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter

Publisert:27.08.2004 | Oppdatert:12.01.2024