Liten framgang i målbruken i staten

(19.12.12) Staten har langt igjen før kravene i målloven er nådd. Det viser tallene fra Rapport om målbruk i offentleg teneste 2011, som Språkrådet i dag har oversendt til Kulturdepartementet.

Årets ord: å nave (naving)

(5.12.12) Av dei nye orda som vi har vorte vande med i løpet av året, peikar å nave seg ut. Naving er eit kreativt nyord med ungdommeleg opphav.

Stadige stadnamn

(4.12.12) Usemje om stadnamn og skrivemåte kan føre til rot og surr, bitter strid og nedsaga skilt. I det nyaste nummeret av Statsspråk får du mellom anna vite kven som avgjer korleis stadnamn skal skrivast, og kva omsyn ein må ta når ein skal velje namn på ein stad.

Tre utvalgte bransjer under lupen på terminologiseminar i Stavanger

(3.12.12) Språkrådet arrangerte 29. november et heldagsseminar i Stavanger om terminologi og fagspråk i næringslivet. Formålet med seminaret var å se nærmere på terminologiarbeid innenfor tre bransjer: petroleumsvirksomhet, finans og akvakultur.

Påmelding av foredrag til Nordterm 2013

(28.11.12) Nordterm 2013 finner sted i Stockholm 17.–20. juni 2013. Det er allerede åpnet for påmelding av foredrag, med siste frist 1. mars 2013.

Å skrive både nynorsk og bokmål hever språkkompetansen

(13.11.12) Personer som ofte skriver nynorsk, leser bokmål raskere enn andre, viser en ny undersøkelse fra Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) som blir presentert på Språkrådets konferanse Språkdagen 2012 i dag.

Språkprisen 2012 til Erik Tunstad (bokmål) og Marta Norheim (nynorsk)

(13.11.12) Marta Norheim får i dag Språkprisen 2012 for fremragende nynorsk, Erik Tunstad får Språkprisen 2012 for fremragende bokmål. – Vinnerne er leserorienterte, engasjerende og viktige stemmer i det norske sakprosalandskapet, sier juryen.

Nye nettsider: nynorskhjelp for statsansatte

(9.11.11) Lurer du på hvor god du er i nynorsk? Trenger arbeidsplassen din nynorskkurs? Hva heter anerkjennelse på nynorsk? Og hva er lov å skrive i den nye rettskrivingen? Nå er det hjelp å få!

Språkrådet var vert for europeisk toppmøte om terminologi

(22.10.12) Språkrådet arrangerte torsdag 11. og fredag 12. oktober det sjette europeiske toppmøtet om terminologi i samarbeid med Den europeiske terminologiforening, EAFT. Arrangementet fant sted på Soria Moria hotell og konferansesenter i Holmenkollåsen.

Modernisert grunnlovsspråk på bokmål og nynorsk

(17.9.12) I dag har Stortingets presidentskap fått et forslag til modernisering av språket i Grunnloven. Språkrådet har vært med i utvalget som har laget forslaget. Forutsetningen for arbeidet har vært at Grunnloven skal finnes på begge målformer og ha et mer moderne og lettere tilgjengelig språk.

Halter helsespråket?

(18.9.12) I den nyeste utgaven av Statsspråk tar vi pulsen på helsespråket: Skriver helseforetakene slik at pasientene forstår? Du får også vite hva som er de viktigste endringene i den nye nynorskrettskrivningen som gjelder fra 2012.

Ny nettutgåve av Nynorskordboka

(21.8.12) Den nye rettskrivinga for nynorsk er no lagd inn i nettutgåva av Nynorskordboka. Oppslagsord og bøyingar er oppdaterte i samsvar med ny rettskriving. Det er ingen sideformer (klammeformer) lenger verken i oppslagsord eller bøyingsformer..

Språkrådet legg fram ny språkpolitisk statusrapport

(29.6.12) Skepsisen til reklame på engelsk aukar, men generelt er norsk språk framleis under sterkt press frå engelsk. Nynorsk styrkjer stillinga si i tv-tilbodet frå NRK til barn og unge og i Wikipedia, men vert svekt på viktige bruksområde. Det kjem fram i rapporten Språkstatus 2012.

En mer forståelig grunnlov – på bokmål og nynorsk

(13.6.12) Språkrådet er med i arbeidsgruppa som skal lage språklig oppdaterte versjoner av Grunnloven på bokmål og nynorsk. Stortingets presidentskap har oppnevnt gruppa, som skal være ferdig med utkast til nye grunnlovstekster og en rapport i september.

Kva veit du om språkmannen Knud Knudsen?

(5.6.12) I det siste nummeret av Språknytt får du vite meir om Knud Knudsen, bokmålets far. Du kan lese om Knud Knudsen som språkreformator, skandinavist, norsklærar og grammatikar. Dessutan får du eit innblikk i korleis Knud Knudsen påverka språket til Henrik Ibsen.

Hvorfor bør vi innføre norske termer?

(26.4.12) Dette er et av spørsmålene du får svar på i årets første utgave av Termposten.

Rapport om terminologiarbeid i universitets- og høyskolesektoren

(28.3.12) Hva bør universiteter og høyskoler gjøre for å oppfylle sitt lovpålagte ansvar for norsk fagspråk? En fersk rapport gir råd om hvordan institusjonene kan gå fram.

Rådgjevar i Språkrådet med doktorgrad på tverrfaglege omgrep i akvakultur

(15.3.12) Kva skjer når ulike fagfelt møtest for å løyse komplekse praktiske problem? I doktoravhandlinga si analyserer Ole Kristian Våge 114 omgrep frå fagfeltet akvakultur for å diskutere fenomenet tverrfaglegheit frå ein terminologisk ståstad.

– Redusert sidemål vil svekkje norsk språk

(8.3.12) «Nynorskelevar og bokmålselevar har ein felles språkleg arv og eit felles språkleg ansvar og rett til å lære seg nasjonalspråket med dei to målformene. Både statusen til, bruken av og skriveferdigheitene i det mindre brukte nasjonalspråket nynorsk er avhengig av ei velfungerande sidemålsopplæring», skriv Språkrådet i eit brev til Kunnskapsdepartementet.

På siden av målet

(7.2.12) Språkrådet er uenig i Utdanningsdirektoratets forslag nylig om å nedprioritere deler av skriveopplæringen i norskfaget, nærmere bestemt skriving på sidemål, skriver Arnfinn Muruvik Vonen, direktør i Språkrådet, i dette innlegget i Bergens Tidende.

Studieadministrativ fagterminologi finst no på nynorsk

(12.1.12) Lurer du på kva ord som er riktig å bruke i studieadministrasjon på høgskular og universitet? Termbasen til Universitets- og høgskolerådet (UHR) gir svar. No finst basen på nynorsk òg.

Jubileumshelsing: Knud Knudsens veg til språkleg mangfald

(9.1.12) 6. januar var det 200 år sidan språkpioneren Knud Knudsen – «bokmålets far» – vart fødd. Styreleiar i Språkrådet, Ottar Grepstad, heldt denne helsinga på jubileumsarrangementet i Tvedestrand.

Julenummeret av Termposten er kommet!

(12.12.12) Masteroppgave i terminologi, ny oversetterforening og juleterminologi er blant emnene du kan lese om i årets siste utgave av Termposten. Du får også svaret på hva en sildremikk er.

Kom i målform med Språkrådet!

(4.12.12) Språkrådet lyser ut 10 todagars nynorskkurs for statsorgan i 2013. Søknadsfristen er 1. februar 2013.

Eit nytt nummer av Språknytt er her!

(3.12.12) I det siste nummeret i år kan du mellom anna lese om italienske lånord i norsk, om sportsspråk og pressespråk og om uformelle namn vi gir kvarandre.

Bedrifter i Rogaland hedret for godt navnevett

(30.11.12) Sju bedrifter i Rogaland blir hedret med diplom fra Språkrådet for å ha valgt gode og kreative norske navn.

Språkprisen 2012: Hjarteleg til lykke, Marta Norheim og Erik Tunstad!

(13.11.12) – Den som skal få Språkprisen, må skrive mykje og lenge og godt og klokt. Helst også rett, og ikkje overlate all den moroa til dei som dei beste språkbrukarane alltid har noko å lære av – språkvaskarane, språkrettarane, korrekturlesarane, seier Ottar Grepstad, styreleiar i Språkrådet. 

Språkmangfald er rikdom

(13.11.12) Fleire språk gjev fleire vegar til målet om god kommunikasjon mellom folk og styresmakter.

Statsansatte mener de skriver godt nok

(13.11.12) I en fersk undersøkelse blant statsansatte svarer nesten alle at det er viktig å forbedre språket i statlige tekster. Samtidig mener ni av ti at de selv skriver godt nok.

– Endringar i norskfaget må følgje gjeldande språkpolitikk

(5.11.12) I eit brev til kulturministeren og kunnskapsministeren skriv Språkrådet at endringar i læreplan og vurdering i norskfaget bør sikre betre vilkår for nynorsk, i tråd med den vedtekne språkpolitikken.

Et nytt nummer av Språknytt er her!

(1.10.12) I dette nummeret kan du blant annet lese om tyskens stilling ved universitetet og i samfunnet ellers, om en ny nordisk nettordbok for barn og ungdom og om holdninger til bruk av engelsk i pensumlitteraturen og undervisningen ved norske universiteter og høyskoler.

10 000 norske nyord i ny bok

(14.9.12) Når kom pappvin, kebab og villfisk inn i språket? Det er noko av det ordboka Nyord i norsk gjev svar på. Språkrådet har vore med og laga boka, som kjem ut i haust.

Eit nytt nummer av Termposten er her

(28.8.12) Terminologitoppmøte, elektrotekniske termar og sildremikk. Det er nokre av stikkorda for kva du kan lese meir om i det nyaste nummeret av nyheitsbrevet Termposten.

Innføringsbrosjyre om ny nynorskrettskriving

(9.7.12) Den nye rettskrivinga for nynorsk tek til å gjelda frå 1. august 2012. Innføringsbrosjyren gjer greie for dei største endringane i rettskrivinga. Les meir her.

Nytt og betre nettkurs i nynorsk frå Språkrådet

(28.6.12) Språkrådet lanserer i dag eit nytt nynorskkurs. Kurset rettar seg særleg mot elevar i den vidaregåande skulen og offentleg tilsette, men er ope for alle. Innhaldet er laga i tråd med den nye nynorskrettskrivinga som gjeld frå 1. august. Kurset erstattar dei populære nynorskoppgåvene som tidlegare låg på nettstaden til Språkrådet.

Nysgjerrigpers språkpris til unge dialektforskere

(19.6.12) 1.–7. klasse ved Skåbu oppvekst i Nord-Fron i Oppland har vunnet Nysgjerrigpers språkpris i Årets Nysgjerrigper – barnas forskningskonkurranse. Elevene fikk prisen for forskning på den lokale dialekten. Prisen er på 5000 kroner. 18. juni delte Språkrådet ut prisen på skolen.

– Terminologiarbeid er avgjerande for å utvikle norsk fagspråk

(8.5.12) Dette seier Cecilie Ovrum i Utanriksdepartementet i det nye nummeret av Statsspråk. Ho har hovudansvar for EØS-EU-basen, som er ei av dei største elektroniske termsamlingane i Noreg. Her kan ein finna norske omsetjingar og definisjonar av nesten 150 000 termar frå mange fagområde.

Lærerikt og inspirerande om nynorsk i staten

(30.3.12) Gode rutinar, og leiarane med på laget. Det var stikkorda då over 50 statstilsette var samla i Språkrådet for å få vite korleis dei kan få til meir nynorsk i etatane sine.

Språknytt 1/2012

(19.3.12) Årets første nummer av Språknytt er ute. Her kan du lese om politimeister Ellen Katrine Hætta, som fortel om virket sitt som samisk jurist og møtet med tolka språk i rettssalen. Patentstyret forklarer korleis ein kan få einerett på ord. Og spanskfilologar samanliknar faste uttrykk i spansk og norsk.

Kronikk: Norsk med fart og feste

(9.3.12) «Det er når du skriver, at språket fullt ut blir ditt. Og først når du har både bokmål og nynorsk i fingrene, kan du spille på alt språket rommer.» Les direktør Arnfinn Muruvik Vonens kronikk om sidemålsdebatten og om hvorfor alle må få lære å skrive på begge målformene.

Stormfullt Statsspråk

(24.2.12) Hvem var egentlig denne Dagmar som tok oss med storm i jula? Vi har snakket med statsmeteorolog Haakon Melhuus om værspråket. I dette nummeret av Statsspråk inviterer vi dessuten til nynorskseminar, og du kan finne ut hvordan du kan søke støtte til språktiltak på arbeidsplassen.

Om rettsstillinga til nynorsken

(10.2.12) Nynorsk er eit mindretalsspråk, men ikkje eit minoritetsspråk etter dei definisjonane som finst i artikkel 1 i minoritetsspråkpakta, skriv Arnfinn Muruvik Vonen, direktør i Språkrådet, i dette innlegget i Dag og Tid.

40 år siden Norsk språkråd ble opprettet

(31.1.12) 1. februar 1972 hadde Norsk språkråd – forgjengeren til Språkrådet – det første møtet sitt.

Kvensk stedsnavndatabase nå på nett

(10.1.12) En database med kvenske stedsnavn og mange samiske og norske parallellnavn er nå tilgjengelig på nettadressen http://www.kvenskestedsnavn.no/.

Publisert:13.02.2015 | Oppdatert:27.03.2015