Erkeengel og arkitekt

(22.12.10) Hva er likheten mellom erkeengler og arkitekter? Ordet erkeengel kan vi dele opp i erke og engel. Erke- fins på norsk bare i sammensatte ord, f.eks. erkebiskop. Erke- ligner utvilsomt på arki-, og det tyder på at arkitekt kan deles opp i arki + tekt, som er gresk og opphavet til erke-, fins bare i sammensatte ord. Siden erke- fins i erkebiskop, kan vi oversette erke med ’over’, for erkebiskopen står over andre biskoper.

Revidert nynorsk er på veg

(22.12.10) Ei ny rettskriving for nynorsk er under arbeid. Nemnda som arbeider med rettskrivinga, skal ha eit forslag klart til høyring utpå nyåret, 1. februar 2011. Nemnda er framleis interessert i innspel frå brukarane.

Nytt nummer av Språknytt

(30.11.10) Årets siste nummer av Språknytt er ute. Stikkord for dette nummeret: snikinnføring av nabospråk i skulen, å skrive blogginnlegg versus å skrive for eit papirtidsskrift, kvardagen til ein tolk, draumar om rockestjerner og mytar om språk, uttalen av totusen(talet), Clara Holst og mykje meir. Bladet inneheld som vanleg dei faste spaltene Lesarspørsmål, Nyord, Smått, Med andre ord og Språkbrukaren.

Klarspråksprisen 2010 til Utlendingsdirektoratet

(16.11.10) Utlendingsdirektoratet (UDI) ble i dag tildelt Statens klarspråkspris for 2010. Prisen er en belønning for godt og klart språk i statsforvaltningen og går til et statsorgan som har gjennomført konkrete tiltak for å forbedre den skriftlige kommunikasjonen med publikum.

Kronikk: Skjerp klimaspråket

(10.11.10) «Språket har ikkje i seg sjølv skapt issmeltinga i nord, men utan ei skjerpa språkevne både hjå forskarar og publikum vil folk ha vanskar med å forstå årsakene til mindre is på Nordkalotten og effektane av smeltinga.» Det skriv Idar Eidset, Tore Furevik og Johan Myking i ein kronikk i Bergens Tidende på Språkdagen.

Språkprisen 2010 til Elisabeth Aasen (bokmål) og Jon Hellesnes (nynorsk)

(10.11.10) Elisabeth Aasen får i dag Språkprisen 2010 for framifrå bokmål i sakprosa. Jon Hellesnes får Språkprisen 2010 for framifrå nynorsk i sakprosa. – Dei er kunnskapsrike forskarar som vender seg til ei brei offentlegheit med bøker som både er velskrivne og vesentlege, seier juryen.

Forvirring om forskjellen på drivhuseffekt og global oppvarming

(10.11.10) Nesten alle veit kva global oppvarming tyder, men berre halvparten kjenner den riktige definisjonen av drivhuseffekt. Det kjem fram i ei spørjeundersøking som vert presentert på Språkrådets konferanse Språkdagen 2010 i dag.

Revidert nynorsk er på veg

(1.11.10) Ut med 'skole'. Ja til både 'tenke' og 'tenkje'. Valfri samsvarsbøying av svake verb. Dette er noko av det rettskrivingsnemnda for nynorsk førebels går inn for. På nyåret kjem eit forslag til revidert nynorskrettskriving frå nemnda, som allereie har teke til orde for fleire endringar.

Les nettpraten om importord i norsk

(15.10.10) 'Mayonnaise' (fransk) ble til 'majones'. 'Minnepinne' har erstattet 'memory stick'. Hva bør skje med nye ord fra andre språk enn norsk? Fredag stilte Språkrådet til nettprat på Aftenpostens nettutgave.

Gå på kurs og få ideer og innspill til klarspråksprosjekt

(4.10.10) Jobber du i staten og har planer om å sette i gang et språkforbedringsprosjekt på arbeidsplassen din? Trenger du inspirasjon og nye ideer til språkarbeidet? Meld deg på kurset «Å lede et språkforbedringsprosjekt».

Undersøker norsklærernes holdning til norskfaget

(17.9.10) Hvordan ser norsklærere på undervisningen og innholdet i norskfaget? Språkrådet ønsker å få svar på disse spørsmålene, og har derfor sendt ut spørreskjema til alle landets ungdomsskoler og videregående skoler.

Språkrådet, norsk og andre språk

(14.9.10) Er det urimelig at Språkrådet har prioritert å arbeide med norsk språk, når det er dét rådet har hatt i oppdrag å gjøre? spør Svein Arne Orvik, informasjonssjef i Språkrådet, i dette debattinnlegget.

Øvrebotten: – Lomheim har vore folkets språkdirektør

(3.9.10) – Som den fyrste språkdirektøren i landet har Sylfest Lomheim makta å gjere Språkrådet kjent og få fram at språket vårt vedkjem alt og alle, seier fungerande styreleiar Magni Øvrebotten.

Berntsen trekker seg som styreleder i Språkrådet

(13.8.10) Ida Berntsen trekker seg som styreleder i Språkrådet med virkning fra i dag. Nestleder i styret, Magni Øvrebotten, er nå fungerende styreleder.

Statoil vil bruke norsk

(7.7.2010) Statoil går bort fra å be sine underleverandører i Norge om å bruke engelsk framfor norsk i kontakten med selskapet. Språkrådet tok opp Statoils bruk av engelsk med Olje- og energidepartementet i juni. «Selskapet opplyser at det i Norge vil benytte norsk, og at engelsk vil benyttes der det synes nødvendig og rimelig. Statoil vil klargjøre dette i et brev til sine norske leverandører», skriver departementet i et svar til Språkrådet.

Språknytt

(28.6.10) Språknytt er Språkrådets blad for alle språkinteresserte, og har artikler og faste spalter om norsk språk. Artikkelforfatterne er både ansatte i Språkrådet og eksterne skribenter. Språknytt kommer med fire nummer i året.

 

Etablering av Norsk språkbank

(11.6.10) Norsk språkbank vert no etablert. Språkrådet laga i 2008 ein plan for etablering av Språkbanken, og Nasjonalbiblioteket har i år fått i oppdrag å realisere banken og byrje å samle inn og byggje opp dei språkressursane som skal inngå i han.

Besøk av nysgjerrigperar

(27.5.10) Onsdag 26. mai fekk Språkrådet besøk av 6. klasse ved Tokke skule i Vest-Telemark. Elevane deltek i Årets Nysgjerrigper 2010, finansiert av Noregs forskingsråd. Dei har kome til finalen i sin region med forskingsprosjektet og problemstillinga «Kvifor er det feil i det nye norskverket vårt? Kor mange feil kan vi finne i løpet av skuleåret?». Elevane har funne 76 språkfeil av ulike typar.

Godt navnevett i Finnmark og Troms?

(11.5.10) Språkrådet deler hvert år ut diplomer til et knippe bedrifter som har valgt gode norske navn. I år står Finnmark og Troms for tur. Har du en kandidat?

Ord som mange lurer på

(28.4.10) Mange bruker Språkrådets nettsider til å søke i Bokmålsordboka og Nynorskordboka. Det finnes en oversikt over hvilke ord brukerne oftest søker på. Mens lista over søk i Nynorskordboka er dominert av hjemlige ord, finner vi en rekke fremmedord i lista over søk i Bokmålsordboka. Les artikkelen av Boye Wangensteen i Språknytt.

– Stort behov for mer terminologi på norsk

(22.4.10) – Uten et godt utviklet fagspråk på morsmålet kan ikke norske fagfolk kommunisere fullgodt, verken med hverandre eller med folk flest. Det sier Sylfest Lomheim, direktør i Språkrådet, i anledning av at Språkrådets terminologitjeneste blir offisielt lansert på et møte i Oslo i dag.

Språknytt nr. 1/2010

(24.3.10) I Språknytt nr. 1 kan du lese eit intervju med Tore Janson. Han meiner at det i det nærmaste hundreåret kjem til å forsvinne fleire språk enn nokon gong tidlegare. Samstundes trur han at sidan kommunikasjonen mellom folk aukar i heile verda, kjem dei fleste til å kunne meir enn eitt språk om to hundre år.

Interessert i nynorsk rettskriving?

(9.3.10) Rettskrivingsnemnda for nynorsk har no fått eiga nettside hjå Språkrådet. Her kan du lese om bakgrunnen for vedtaket om ny rettskriving og sende eigne synspunkt og framlegg direkte til nemnda. Vidare kan du lese om nemnda og mandatet ho har fått, og du kan etter kvart følgje arbeidet i nemnda gjennom sakspapir og referat.

Samlet språkpolitisk dokumentasjon fra Språkrådet

(22.2.10) Flertallet av norske bedriftsledere vil at reklame bare skal være på norsk. Tre av fire statsorganer bryter målloven. Mens andelen nynorskelever i skolen er lite endret i Oppland siden 2005, har den gått markert ned i Buskerud og Telemark. Dette er noe av det som kommer fram i rapporten «Språkstatus 2010. Kunnskap frå elleve språkpolitiske område», som Språkrådet legger fram på oppdrag fra Kulturdepartementet.

Nytt Statsspråk – alfa og omega for statsansatte?

(19.2.10) I forbindelse med den nye gudstjenestereformen forklarer vi et knippe bibelske ord og uttrykk som er blitt vanlige i dagligtale. Vi gir deg noen nyttige råd om sitatbruk og kildehenvisninger. Dessuten introduserer vi en ny spalte: «Hummer og kanel».

Kompetanseprøver i bokmål og nynorsk, laurdag 13. mars 2010

(16.2.10) I 2006 og 2008 heldt Språkrådet kompetanseprøver for språkkonsulentar i bokmål og nynorsk. 13. mars 2010 skal vi halde nye prøver.

Språkmøtet 2010

(15.2.10) Språkrådet arrangerer eit årleg språkmøte knytt til det som er Unescos internasjonale morsmålsdag i slutten av februar. Bakgrunnen for eit slikt møte er at Språkrådet vil halda ein formalisert kontakt med viktige språkaktørar i samfunnet.

2010 – totusenogti eller tjueti/tjuehundreogti?

(12.1.10) Dette har vært det store språklige diskusjonstemaet ved årsskiftet. Da er det aller viktigste å si først at verken Språkrådet eller noen annen bestemmer hva folk skal si når de snakker til hverdags. Det bestemmer den enkelte. Norsk tale i sin alminnelighet er ikke regulert av Språkrådet.

Nynorsk på sterk retur i lesebøker

(11.1.10) Dei nye lesebøkene som er laga for ungdomsskulen etter Kunnskapsløftet, har langt færre tekstar på nynorsk enn det lesebøkene hadde før. Det går fram av ei ny gransking.

Språknytt

(22.12.10) Språknytt er Språkrådets blad for alle språkinteresserte, og har artikler og faste spalter om norsk språk. Artikkelforfatterne er både ansatte i Språkrådet og eksterne skribenter. Språknytt kommer med fire nummer i året.

Statsspråk 4/2010

(3.12.10) I dette nummeret vitjar vi referentane på Stortinget, vi serverer første del av eit innføringskurs i mållova, og vi filosoferer over korleis landet vårt bør delast inn.

Nytt styre for Språkrådet

(26.11.10) Kulturdepartementet har oppnevnt nytt styre for Språkrådet. Ottar Grepstad er styreleder. Det nye styret skal sitte til 31.12.2014.  

Ny bok: Klarspråk i praksis

(12.11.10) Boken Klarspråk i praksis er nettopp utgitt. Den er utarbeidet av rådgivere i språktjenesten for statsorganer (Språkrådet). Stoffet er spesielt tilpasset ansatte i det offentlige, men alle som er opptatt av å skrive korrekt og klart, kan ha nytte av den.

Etter Språkdagen: Språkrådet i nettprat om fagspråk og kjønnsforskjeller

(12.11.10) Torsdag 11. november svarte Sigfrid Tvitekkja, fungerende direktør i Språkrådet, på spørsmål i nettprat på Aftenpostens nettutgave. Bakgrunnen for nettpraten var konferansen Språkdagen 2010.

Tre av ti eldre misforstår negativt prøvesvar

(10.11.10) Tre av ti over 60 år vet ikke at negativt prøvesvar betyr gode nyheter for pasienten. Det viser en spørreundersøkelse som presenteres på Språkrådets konferanse Språkdagen 2010 i dag.

Kvinner forstår mest medisin, menn forstår mest klima

(10.11.10) Kvinner forstår medisinske uttrykk bedre enn det menn gjør, mens menn forstår uttrykk i klimadebatten bedre enn det kvinner gjør. Det går fram av to spørreundersøkelser som presenteres på Språkrådets konferanse Språkdagen 2010 i dag.

Direktørstillinga skal lysast ut på nytt, fire av sju i styret trekkjer seg

(15.10.10) Kulturminister Anniken Huitfeldt seier at stillinga som direktør i Språkrådet skal lysast ut på nytt. Leiar Magni Øvrebotten og medlemmene Jan Olav Fretland, Tor Fuglevik og Silje Solheim Karlsen trekkjer seg frå styret i Språkrådet.

Nytt nummer av Språknytt

(5.10.10) I Språknytt nr. 3 kan du lese eit intervju med Sylfest Lomheim, som gjekk av som direktør i Språkrådet 1. september. Den første artikkelen i bladet gjer greie for moderniseringa av grensesnittet i nettutgåvene av Bokmålsordoka og Nynorskordboka, og den andre handlar om at Statoil likevel vil bruke norsk i kontakt med underleverandørar i Noreg.

Språkleg fridom og mangfald i Bærum kulturhus

(21.9.10) 26. september blir Den europeiske språkdagen markert fleire stader i landet. I Bærum kulturhus blir det debatt, kunstnarlege innslag og føredrag om språkleg mangfald og språkleg fridom. Språkrådet stør arrangementet.

Statsspråk 3/2010 – om tolking og oversettelse

(16.9.10) I denne utgaven av Statsspråk får du vite hvordan språkenheten i UDI finner og rekrutterer tolker til alle verdens språk, og hvordan tolkene følges opp i arbeidet. Du får også en liten innføring i transkripsjon, og du får møte noen falske venner.

Språklig soppkontroll

(8.9.10) Kinesisk lykt, ulvemelk, sotegg ... Dette er navn på slimsopper som snart skal inn i Artsdatabankens artsnavnebase. Basen inneholder anbefalte norske navn på organismer som forekommer i Norge. Språkrådet fortsetter samarbeidet med Artsdatabanken, og bidrar med en språklig kontroll av de nye navnene.

Tvitekkja blir fungerende direktør i Språkrådet

(26.8.10) Sylfest Lomheim fratrer som språkdirektør 1.9. Fagkoordinator Sigfrid Tvitekkja vil fungere som direktør i Språkrådet fra samme dato og fram til en ny direktør – som skal utnevnes av Kulturdepartementet – tiltrer.

Varsel om høyring: revisjon av nynorskrettskrivinga

(16.8.10) Styret i Språkrådet har oppnemnt ei rettskrivingsnemnd som skal lage ei tydeleg, enkel og stram norm for nynorsk, utan sideformer. Målet er å etablere ei norm som gjer det lettare å vere nynorskbrukar, som er tydeleg for alle som bruker nynorsk som sidemål, og som er stabil over tid.

Årsmelding 2009

(29.6.10) I årsmeldinga kan du lese om oppretting av terminologitenesta, samarbeid med NHO om språkplakaten for næringslivet, Språkdagen 2009 og andre tiltak og arrangement i Språkrådet i 2009.

Bedrifter i nord hedres for godt navnevett

(15.6.2010) Flere bedrifter i Troms, i Finnmark og på Svalbard får Språkrådets diplom for godt navnevett for 2010.

Språkrådet tar opp Statoils bruk av engelsk

(14.6.10) «Hvordan vurderer departementet Statoils uttalte ambisjon om å øke bruken av engelsk?», spør Språkrådet i et brev til Olje- og energidepartementet.

Språkrådet i Bergen

(1.6.10) Denne uken har Språkrådet for første gang styremøte i Bergen. I sammenheng med dette skal styret og ledelsen i Språkrådet møte viktige språkmiljøer i byen og regionen.

Kongeleg Statsspråk

(26.5.10) Les om språket på Slottet, kongelege titlar og etymologien til ordet «slott». Du får òg gode råd om utforming av stillingsannonsar på nynorsk.

Inviterer til nettdebatt om nynorskrettskriving

(29.4.10) Språkrådet lanserer diskusjonsforumet Nynorsk 2011 der alle interesserte kan fortelje kva for ønske dei har til den komande rettskrivinga for nynorsk. – Vi vil ha innspel frå brukarane, seier Grete Riise, leiar i Språkrådets rettskrivingsnemnd for nynorsk.

Lanseringsmøte for Språkrådets terminologiteneste 22. april 2010

(23.4.10) Hausten 2009 oppretta Språkrådet ei terminologiteneste som skal vere eit nasjonalt samordningsorgan for utvikling og tilgjengeleggjering av norsk terminologi. Tenesta hadde lanseringsmøte torsdag 22. april og gjorde der greie for arbeidet sitt. Nærmare 70 personar møtte fram.

Rettskrivingsnemnda spør: y eller ø?

(26.3.10) Arbeidet med å revidere nynorskrettskrivinga er i gang. Den nye norma skal erstatte dagens norm. Rettskrivingsnemnda har kome med det første førebelse vedtaket når det gjeld bruken av y og ø i ein del ord. Kortversjonen er at det alltid skal kunne brukast ø, men at y vert ståande som jamstelt form i mykje brukte ord som til dømes fylgje, fyrst, syster og sysken

Meir nynorsk på statlege nettstader

(22.3.10) Statsorgana brukar litt meir nynorsk på nettsidene sine no enn før, men tre av fire statsorgan bryt framleis mållova. Det kjem fram i ein ny rapport om målbruk i staten. – Statsorgana gjer ikkje det storting og regjering har bede om, seier fagkoordinator Sigfrid Tvitekkja i Språkrådet.

Seminar om nynorske hjelpemiddel og kurstilbod i Bergen 25. mars

(8.3.10) Språktenesta for statsorgan i Språkrådet held med ujamne mellomrom møte og seminar om språklege emne som kan vera av interesse for tilsette i staten. Meld deg på innan 22. mars.

– «Skavlan» gjør det skolen skulle ha gjort

(22.2.10) – Mens tv-programmet «Skavlan» lar gjester og seere møte både norsk og svensk språk i rikt monn, får mange elever i videregående skole nesten ingen undervisning om de nordiske nabospråkene. Dette strider mot de ambisiøse målene i læreplanen. Skolen svikter, sier Sylfest Lomheim, direktør i Språkrådet.

Kompetanseprøver i bokmål og nynorsk, lørdag 13. mars 2010

(16.2.10) I 2006 og 2008 arrangerte Språkrådet kompetanseprøver for språkkonsulenter i bokmål og nynorsk. 13. mars 2010 skal vi arrangere nye prøver.

Transkripsjon av namn på deltakarar i Vancouver-OL?

(12.2.10) Korleis skriv me namnet til den russiske OL-utøveren Галина Лихачёва på norsk? Me har transkribert namna på deltakarane frå Bulgaria, Kasakhstan, Kviterussland, Makedonia, Russland og Ukraina og samla dei i ei liste.

Namn på statsorgan

(1.2.10) Statsorgan skal ha namn på begge målformer. Heiter Statens lånekasse for utdanning det same på bokmål og nynorsk? Kva heiter Den sentrale forvaltninga for kriminalomsorga på bokmål? I lista over namn på statsorgan har vi samla namn på departement, underliggjande etatar og statlege utdanningsinstitusjonar på bokmål og nynorsk. Lista tek omsyn til namneendringane i departementsstrukturen frå januar 2010.

Ny kunnskap om norsk språk i skulen

(11.1.10) Nynorsk er på sterk retur i lesebøkene i ungdomsskulen, og mange elevar er usikre når dei får spørsmål om valfridom i nynorsk rettskriving. Dette er noko av det som kjem fram når Språkrådet no publiserer resultat frå undersøkingar om nynorsk i lesebøker, valfridom i rettskriving, sidemål for minoritetsspråklege elevar og særskriving.

Nynorskrettskrivinga skal bli enklare

(5.1.10) Styret i Språkrådet har oppnemnt ei rettskrivingsnemnd som skal laga ei tydeleg, enkel og stram norm for nynorsk, utan sideformer. Den nye norma skal erstatta dagens norm. Arbeidet skal vera ferdig 15. mai 2011 etter ein open og inkluderande prosess.

Publisert:11.01.2010 | Oppdatert:06.11.2023