Forkortelser

Liste over forkortelser og symboler i allmennspråket.

Bokmål står før og nynorsk etter skråstreken.

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Ø | Å

A  
@ krøllalfa
A aust
a.D. eller AD anno Domini (i det Herrens år, dvs. etter Kristi fødsel)
adm. administrerende/administrerande
adr. adresse
adv. advokat
aga. arbeidsgiveravgift/arbeidsgjevaravgift
AKP Arbeidernes kommunistparti
a.l. austlig lengde / austleg lengd
AL andelslag (bokmål), partslag
ang. angående
a.m. ante meridiem (før middag)
ANS ansvarlig selskap / ansvarleg selskap
Ap
Arbeiderpartiet/Arbeidarpartiet
apr. april
AS aksjeselskap
ASA allmennaksjeselskap
ass. assistent, assisterende/assisterande
(att.) attention (skriv heller: til eller ved)
aug. august
aut. autorisert
avd. avdeling
avst. avstytting (forkorting)
B Til toppen
b bit (datauttrykk)
B byte (datauttrykk)
bd. bind / bind, band
bet. betalt
bl.a. blant annet, blant andre / blant anna, blant andre
bm. bokmål
BNP bruttonasjonalprodukt
bnr. bruksnummer
bto. brutto
C Til toppen
© copyright (forlagsrett og enerett til å kopiere)
ºC celsiusgrader / grader celcius
c centi- (hundredel)
ca. cirka
cal kalori(er)/kalori(ar)
cand. candidata, candidatus (kandidat som har tatt eksamen ved universitet eller høgskole, f.eks. cand.jur., cand.med.)
(c.c.) carbon copy (skriv heller: kopi til)
cd eller CD compact disc (kompaktplate)
bøyning bokmål: cd-en/CD-en, cd-er/CD-er, cd-ene/CD-ene
bøying nynorsk: cd-en/CD-en, cd-ar/CD-ar, cd-ane/CD-ane
cd-rom eller CD-ROM compact disc read only memory (multimedieplate)
bøyning bokmål: cd-rom-en/CD-ROM-en, cd-rom-er/CD-ROM-er, cd-rom-ene/CD-ROM-ene
bøying nynorsk: cd-rom-en/CD-ROM-en, cd-rom-ar/CD-ROM-ar, cd-rom-ane/CD-ROM-ane
cf cost and freight (selgeren betaler ombordføring og frakt)
(c/o) care of («hos», skriv heller: adr.)
cg centigram
cif cost, insurance and freight (selgeren betaler ombordføring, forsikring og frakt)
cl centiliter
cm centimeter
CT computer tomography (datatomografi)
cv eller CV curriculum vitae (oversikt over utdanning og praksis)
D Til toppen
d desi- (tidel)
d døgn
d. død
da deka- (ti)
DA delt ansvar (i firmanavn)
daa dekar (1000 m²)
dB desibel
d.d. dags dato
d.e. den eldre
d.e. det er
dg. dag(er)/dag(ar)
Dep departement (i postadresser)
dept. departement
des. desember
dfm. dommerfullmektig/dommarfullmektig
dg desigram
dir. direktør
disp. dispensasjon; disponent
div. diverse
dl desiliter
dm desimeter
d.m. denne måned / denne månaden
do. ditto
dr. doktor/dokter
dr. doctor, f.eks. i titler: dr.med., dr.philos.
d.s. det (den, de) samme / det (den, dei) same
dss. det (den, de) samme som / det (den, dei) same som
dvd eller DVD digital versatile disc (digital videoplate)
bøyning bokmål: dvd-en/DVD-en, dvd-er/DVD-er, dvd-ene/DVD-ene
bøying nynorsk: dvd-en/DVD-en, dvd-ar/DVD-ar, dvd-ane/DVD-ane
dvs. det vil si / det vil seie
d.y. den yngre
d.å. dette år(et)
E Til toppen
E europaveg
edb eller EDB elektronisk databehandling
e.f. etter fullmakt
eg. (bokmål) egentlig
e-ID eller e-id elektronisk identitet / elektronisk identifikasjon
eig. (nynorsk) eigen(t)leg
e.Kr. etter Kristus
eks. eksempel; eksemplar
ekskl. eksklusive
eksp. ekspedert; ekspedisjon
el. eller
e.l. eller liknende / eller liknande
et. etasje
etab. eller
etabl.
etablert
etc. et cetera (skriv heller: osv.)
EU Den europeiske unionen
EUR euro (felles valutaenhet innenfor EU)
ev. eventuell, eventuelt
evt. etter vår tidsregning / etter vår tidsrekning
EØS Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet
ex.phil. examen philosophicum
ex.fac. examen facultatum
F Til toppen
ºF fahrenheitgrader / grader fahrenheit
f. eller flg.
følgende (side(r)) / følgjande (side(r))
f. født/fødd
feb. februar
f.eks. for eksempel
fhv. (bokmål) forhenværende
fig. figur(lig)/figur(leg)
f.k. førstkommende/førstkommande
f.Kr. før Kristus
fl. flere/fleire
f.m. forrige måned / førre månaden
FN De forente nasjoner (initialordet FN kan også brukes i nynorsk vsa. SN)
f.nr. fødselsnummer
fob free on board (fritt om bord i avsendingshamn)
f.o.f. først og fremst
f.o.m. fra og med / frå og med
forf. forfatter/forfattar
fork. forkorting, forkortet / forkorting, forkorta
forts. fortsetter, fortsettelse / fortsetje, fortsetjing
fr. fredag
fr. fru, frøken
framh. framhald
FrP Fremskrittspartiet/Framstegspartiet
f.t. for tida
fung. fungerende/fungerande
fv. fylkesveg
fvt. før vår tidsregning / før vår tidsrekning
f.ø. for øvrig
f.å. forrige år / førre året
G Til toppen
g gram
G giga- (milliard)
G grunnbeløpet i folketrygda
g. gang(er)/gong(er)
g. gate/gata
g.; g.m. gift; gift med
GB gigabyte (datauttrykk)
gl. gammel/gammal
gnr. gardsnummer
GT Det gamle testamentet
(gt.) skriv heller: g.
GWh eller GWt gigawattime
H Til toppen
h hekto- (hundre)
H Høyre/Høgre
ha hektar
hg hektogram
hhv. (bokmål) henholdsvis
hl hektoliter
hoh. høyde over havet / høgd over havet
hr. herr
h.r.adv. høyesterettsadvokat/høgsterettsadvokat
html eller HTML hyper text markup language (kodespråk for hypertekst)
http eller HTTP hyper text transfer protocol (overføringsprotokoll for hypertekst)
h.v. (etter navn) har vore (no avgått)
hvv. (nynorsk) høvesvis
Hz hertz
hå. hundreår(et)
I Til toppen
ib. eller ibid. ibidem (samme sted)
i.e. id est (det er)
ifm. (bokmål) i forbindelse med [før 2022: ifb.]
ift. i forhold til
iht. (bokmål) i henhold til
ikt eller IKT informasjons- og kommunikasjonsteknologi
ill. illustrasjon; illustrert
ing. ingeniør
inkl. inklusive
innb. innbundet/innbunden
innb. innbygger/innbyggjar
inst. institutt
ISBN international standard book number (internasjonalt standardboknummer)
ism. (nynorsk) i samband med
ISO International Organization for Standardization (Den internasjonale standardiseringsorganisasjonen)
ISSN international standard serial number (internasjonalt standardtidsskriftnummer)
istf. i stedet for / i staden for
it eller IT informasjonsteknologi
J Til toppen
jan. januar
jf. jamfør
jnr. journalnummer
jr. eller jun. junior
jur. juridisk, jurae (av jus), f.eks. i tittel: cand.jur. (juridisk kandidat)
K Til toppen
k kilo- (tusen)
K kelvin
kap. kapittel
kb kilobit (datauttrykk)
kB kilobyte (datauttrykk)
(kfr.) konferer (skriv heller: jf.)
kg kilogram
kgl.res. kongelig resolusjon / kongeleg resolusjon
KID kundeidentifikasjon
kJ kilojoule
kl. klasse
kl. klokka
km kilometer
km/t eller km/h eller km/time kilometer i timen
kols eller
KOLS
kronisk obstruktiv lungesjukdom
kr krone(r)
KrF Kristelig Folkeparti / Kristeleg Folkeparti
krm kryddermål
KS kommandittselskap
kst. konstituert
kto. konto
kv. kvartal
kV kilovolt
kVA kilovoltampere (i kVA = 1000 VA)
kvm kvadratmeter
kW kilowatt
kWh eller kWt kilowattime
L Til toppen
l liter
L liter (i teknisk språk)
lab. laboratorium
lau. laurdag
l.c. loco citato (på nevnte sted)
liks lesbarhetsindeks/lesevanskeindeks
lnr. løpenummer
loc.cit. loco citato (på nevnte sted)
lp eller LP langspillplate/langspelplate
lø. lørdag
M Til toppen
m meter
m milli- (tusendel)
M mega- (million)
kvadratmeter
kubikkmeter
ma. mandag
m.a. mellom annet, mellom andre / mellom anna, mellom andre
mag.art. magister artium (akademisk grad)
maks. maksimal(t), maksimum
m.a.o. med andre ord
Mb megabit (datauttrykk)
MB megabyte (datauttrykk)
MB motorbåt
MC motorcycle (motorsykkel)
md. måned(er)/månad(er)
MDG Miljøpartiet De Grønne / Miljøpartiet Dei Grøne
med. medicinae, f.eks. i tittel: cand.med. (medisinsk kandidat)
Meld. St. melding til Stortinget, f.eks. Meld. St. 2 (2009–2010)
NB! t.o.m. 2008–2009: st.meld. (se denne)
mfl. med flere / med fleire
mg milligram
mht. med hensyn til (bokmål)
MHz megahertz
mill. million(er)/million(ar)
min minutt
MK motorkutter/motorkuttar
ml milliliter
mm millimeter
m.m. med mer / med meir
(mnd.) skriv heller: md.
mob. mobiltelefon
moh. meter over havet
m.o.t. med omsyn til
mrd. milliard(er)/milliard(ar)
ms matskei
MS motorskip
ms. manuskript
m/s meter pr. sekund
MT motortankskip
MTB missiltorpedobåt, motortorpedobåt
mtp. med tanke på
muh. meter under havet
mv. med videre
mV millivolt
MV megavolt
mva. merverdiavgift/meirverdiavgift
mW milliwatt
MW megawatt
må. måndag
N Til toppen
n nano- (milliarddel)
N nord
NB nota bene (merk vel)
n.br. nordlig bredde / nordleg breidd
ndf. nedenfor/nedanfor
nkr norske kroner; jf. NOK
NKP Norges Kommunistiske Parti
NN nomen nescio (jeg kjenner ikke navnet)
NO Norge/Noreg (ISOs tobokstavskode)
no. norsk
NOK norske kroner; jf. nkr.
NOU Norges offentlige utredninger / Noregs offentlege utgreiingar
nov. november
nr. nummer
NS Norsk Standard
NT Det nye testamentet
nto. netto
nyno. nynorsk
n.å. neste år(et)
O Til toppen
o.a. og annet, og andre / og anna, og andre
off. offentlig/offentleg
ofl. og flere / og fleire
okt. oktober
o.l. og liknende / og liknande
on. onsdag
org.nr. organisasjonsnummer
osb. og så bortetter
osv. og så videre / og så vidare
ot.prp. odelstingsproposisjon, f.eks. Ot.prp. nr. 1 (2005–2006)
NB! f.o.m. 2009–2010: Prop. L (se denne)
ovf. ovenfor/ovanfor
P Til toppen
p piko- (billiondel)
p. pagina (side)
p.a. pro anno, per år
Pb. postboks
pc eller PC personal computer (personlig/personleg datamaskin)
bøyning bokmål: pc-en/PC-en, pc-er/PC-er, pc-ene/PC-ene
bøying nynorsk: pc-en/PC-en, pc-ar/PC-ar, pc-ane/PC-ane
pd eller PD personlig/personleg datamaskin
bøyning bokmål: pd-en/PD-en, pd-er/PD-er, pd-ene/PD-ene
bøying nynorsk: pd-en/PD-en, pd-ar/PD-ar, pd-ane/PD-ane
pga. på grunn av
pharm. pharmaciae, f.eks. i tittel: cand.pharm. (farmasøytisk kandidat)
ph.d. philosophiae doctor (doktorgrad)
philol.

philologiae, f.eks. i tittel: cand.philol. (filologisk kandidat)

PIN personal identity number (personlig identitetsnummer)
pkt. punkt(er)
pm eller PM promemoria (til påminning)
p.m. post meridiem (etter middag)
p.m. post mortem (etter døden)
p.nr. personnummer
p.p. per prokura (etter fullmakt)
PR public relations (publikumskontakt)
pr. per
prop. proposisjon
Prop. X L proposisjon til Stortinget (lovvedtak), f.eks. Prop. 4 L (2009–2010)
NB! t.o.m. 2008–2009: ot.prp. (se denne)
Prop. X LS proposisjon til Stortinget (lovvedtak og stortingsvedtak),
f.eks. Prop. 3 LS (2009–2010)
Prop. X S proposisjon til Stortinget (stortingsvedtak), f.eks. Prop. 3 S (2009–2010)
NB! t.o.m. 2008–2009: st.prp. (se denne)
ps eller PS postskriptum (etterskrift)
pst. prosent (%)
p.t. for tida (pro tempore)
R Til toppen
® registrert varemerke
red. redaksjon, redaktør, redigert av
red.mrk. redaksjonell merknad, redaksjonens merknad
ref. referanse, referat
reg. register, registrert
rek. rekommandert
RIP eller R.I.P. requiescat in pace (hvil i fred)
rv. riksveg
S Til toppen
s eller sek sekund
S sør
s. side(r)
s.d. se denne (dette, disse) / sjå denne (dette, desse)
sen. eller sr. senior
sep. september
sign. signatur, signert
siv.ing. sivilingeniør
sj. sjelden/sjeldan
(s.k.) skriv heller: såk.
SL salgslag/salslag
s.m. samme måned / same månaden
SN Dei sameinte nasjonane, jf. FN
Sp Senterpartiet
sp. spalte
spm. spørsmål
sr. eller sen. senior
ss (bokmål) spiseskei
SS steamship (dampskip)
sst. samme sted / same staden
st. stasjon
St. Sankt, Santa, Santo, Saint (hellig/heilag)
stk. stykk, stykke(r)/stykk(e)
st.meld. stortingsmelding, f.eks. St.meld. nr. 2 (2005–2006)
NB! f.o.m. 2009–2010: Meld. St. (se denne)
st.prp. stortingsproposisjon, f.eks. St.prp. nr. 3 (2005–2006)
NB! f.o.m. 2009–2010: Prop. S (se denne)
stp. studiepoeng
str. størrelse/storleik
stud. studiosa, studiosus (student), f.eks. stud.jur.
su. sundag
s.u. (bokmål) svar utbes
SV Sosialistisk Venstreparti
sø. søndag
s.å. samme år / same året
såk. såkalt/såkalla
T Til toppen
t time
t tonn
T tera- (= billion)
tab. tabell
t.d. til dømes
techn. technologiae, f.eks. i tittel: cand.techn. (kandidat i tekniske fag)
temp. temperatur
ti. tirsdag
tidl. tidligere, tidligst / tidlegare, tildlegast
tlf. telefon
to. torsdag
t.o. til orientering
t.o.m. til og med
ts teskje/teskei
TS tankskip
tv eller TV televisjon (fjernsyn)
bøyning bokmål: tv-en/TV-en, tv-er/TV-er, tv-ene/TV-ene
bøying nynorsk: tv-en/TV-en, tv-ar/TV-ar, tv-ane/TV-ane
TWh eller TWt terawattime
ty. tysdag
U Til toppen
ult. ultimo (sist i måneden / sist i månaden)
utg. utgave, utgitt, utgiver / utgåve, utgitt, utgivar
V Til toppen
V Venstre (partiet)
V vest
V volt
v. veg, vegen
v/ ved (f.eks.: v/Olsen)
vedr. vedrørende
vgs. videregående skole / vidaregåande skole
vha. ved hjelp av
(vn.) vegen (skriv heller: v.)
vs. versus
vsa. ved siden av / ved sida av
W Til toppen
W watt
wc eller WC water closet (vannklosett/vassklosett)
bøyning bokmål: wc-et/WC-et, wc-er/wc/WC-er/WC, wc-ene/wc-a/WC-ene/WC-a
bøying nynorsk: wc-en/WC-en, wc-ar/WC-ar, wc-ane/WC-ane eller wc-et/WC-et, wc/WC, wc-a/WC-a
Ø  
Ø øst
Å  
årg. årgang
årh. århundre

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter

Publisert:28.01.2004 | Oppdatert:16.08.2023