Språkrådets skrifter

Språkrådets skrifter nr. 7

Parallellspråk og språkpolitikk i UH-sektoren

Språkrådets skrifter nr. 7

Språkrådet. Oslo 2020.
88 s.

Med denne rapporten ønsker Språkrådet å dokumentere og tilgjengeliggjøre resultatene av det omfattende arbeidet vi gjennom flere år har lagt ned for å styrke norsk språk i høyere utdanning.

Språkrådets skrifter nr. 6

Sykehuset, samfunnet og språket

Språkrådets skrifter nr. 6

Språkrådet. Oslo 2016.
109 s.

Denne rapporten inneholder innlegg og debatt fra dagskonferansen «Sykehuset, samfunnet og språket», som gikk av stabelen på Ullevål sykehus i Oslo 11. oktober 2013 i et samarbeid mellom Oslo universitetssykehus – som Ullevål er en del av – og Språkrådet.

Språkrådets skrifter nr. 5

Nynorsk lov- og rettsspråk

Språkrådets skrifter nr. 5

Språkrådet. Oslo 2016.
93 s.

Med denne artikkelsamlinga vil Språkrådet fremja medvitet om og interessa for nynorsk lovspråk. Utgangspunktet for artiklane er innlegg på eit seminar om nynorsk lov- og rettsspråk som Språkrådet skipa til 30. oktober 2014. Seminaret er eit ledd i arbeidet for godt og klart lovspråk. Vi vonar at heftet kan vera til nytte og inspirasjon for juristar og andre som skal skriva lov- og forskriftstekstar på nynorsk.

Språkrådets skrifter nr. 4

Håndbok i nabospråkundervisning

Språkrådets skrifter nr. 4

Språkrådet. Oslo 2015.
168 s.

Idéen til dette skriftet kom frå Språkrådets Fagråd for skole og offentleg forvaltning, og skriftet er meint til inspirasjon og hjelp til lærarar som skal undervise i nabospråk. Nokre artiklar gir bakgrunnsstoff og nokre kan brukast direkte i undervisning som dei er. Utgangspunktet er læreplanen i norsk og målgruppa er norsklærarar på ungsomssteget og i vidaregåande skule. Håpet er at mange finn noko her som kan vere nyttig. Vi har også teke med nokre lenker til fleire ressursar og innhald til vidare lesing og meir avanserte opplegg. Særleg vil vi vise til moglegheitane på nettstaden Norden i skolen.

Språkrådets skrifter nr. 3

Språklig kvalitet i læremidler

Språkrådets skrifter nr. 3

Språkrådet. Oslo 2013.
118 s.

Dette skriftet handler om godt språk i læremidler. Språkrådet har lang tradisjon for å engasjere seg i lærebokspråket. Læremidler retter seg mot barn og unge med et språk og et innhold som er formende for unge mennesker. Språket i læremidler – både trykte og digitale – må derfor være både korrekt og velformet. Hensikten med rapporten er å identifisere hva som kjennetegner språklig kvalitet i læremidler. Slik ønsker vi å gi utviklere av læremidler et verktøy til å sikre godt språk og gode tekster i læremidlene

Språkrådets skrifter nr. 2

Språkmeldingen som handlingsplan: Retorikk og resultater

Språkrådets skrifter nr. 2

Språkrådet. Oslo 2012.
92 s.

I dette skriftet analyserer professor Anders Johansen ved Universitetet i Bergen stortingsmeldinga «Mål og meining. Ein heilskapleg norsk språkpolitikk», ofte kalla språkmeldinga. Utgangspunktet for analysen er det overordna målet i meldinga, å «styrkja og utvikla norsk språk som eit rikt og funksjonelt bruksspråk og som uomstridt nasjonalspråk og hovudspråk i Noreg». I analysen legg forfattaren vekt på forholdet mellom språkpolitikken og universitetspolitikken.

Språkrådets skrifter nr. 1

Klamme former og sær skriving

Språkrådets skrifter nr. 1

Språkrådet. Oslo 2009.
88 s.

Dette skriftet handlar om norskfaglege problemstillingar som Språkrådet er oppteke av. Aldri før har læreplanane framheva så tydeleg at lesing og skriving er dei mest grunnleggjande ferdigheitene for all læring. Korleis praktiserer forlaga at lesebøkene i norskfaget i grunnskulen skal ha nok tilfang på begge målformer, slik opplæringslova krev? Korleis har fritaksreglane for vurdering i sidemålet fungert? Kva og korleis lærer elevar på barnetrinnet om særskriving? Veit elevar i den vidaregåande skulen eigentleg kva som er korrekt nynorsk, og kva meiner dei om valfridommen i rettskrivinga?

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter

Publisert:08.01.2010 | Oppdatert:09.01.2024