Rapporter og undersøkelser

Her finner du rapporter og undersøkelser utført av og for Språkrådet.

Språk i det offentlige | Språk i forskning og høyere utdanning | Språk i skolen | Språk i arbeids- og næringslivet | Språk i kultur og media | Terminologi | Diverse

Språk i det offentlige
Tittel Beskrivelse År
Språkteknologi i Norge 2023 [pdf, 1,2 MB] Språkrådet gjennomførte høsten 2023 to undersøkelser knyttet til språkteknologi i Norge. Den ene gikk til offentlige virksomheter, der vi spurte om nåværende og fremtidig bruk av språkteknologi, og hvordan språklige hensyn ivaretas ved innkjøp av språkteknologi. Den andre gikk til utviklere og forskere som jobber med språkteknologi. Den handlet om hva slags produkter de utvikler, hvordan de håndterer språkdata i anbudsprosesser, og om hvilke grunnlagsressurser de har bruk for for å kunne utvikle språkteknologi på bokmål og nynorsk. Utarbeidet av Oslo Economics. 2023
Rapport om tilsynet med bruken av bokmål og nynorsk i statsorgana i 2022 [pdf, 748 kB] I denne rapporten får 15 departement, 157 underliggjande statsorgan og Statsministerens kontor svar på korleis dei følgjer opp språkpolitikken. 2022
Kartlegging av barns tidlige tilgang til norsk tegnspråk [pdf, 656 kB] Det er mangelfull kunnskap om hvilke råd og hvilket tilbud som gis til familier med hørselhemmede barn når det kommer til opplæring i og på tegnspråk. Utredningen omhandler disse forholdene. Utarbeidet av Proba. 2022
Klarspråk i offentlig sektor [pdf, 5,6 MB] Formålet med undersøkelsen er å få et bedre bilde av hvordan det jobbes med klarspråk i dag og hvordan Språkrådet kan hjelpe til i årene fremover. Utført av Opinion AS. 2022
Rapport om tilsynet med bruken av bokmål og nynorsk i staten i 2021 [pdf, 743 kB] Årets rapport bygger på data fra 161 statsorganer, 15 departementer og Statsministerens kontor. 2021
Rapport om målbruk i offentleg teneste 2020 [pdf, 256 kB] Rapporten er bygd på svara frå 148 statsorgan og 16 departement. 2020
Språkteknologiske løsninger i offentlige virksomheter [pdf, 1 MB] Undersøkelsen kartlegger bruk av og behov for språkteknologiske løsninger (tjenester og produkter) i offentlige virksomheter. Utført av Ipsos for Språkrådet og Difi. 2019/2020
Kort befolkningsundersøkelse (via omnibus) [pdf, 509 kB] Kartlegge hvordan befolkningen stiller seg til noen aktuelle språkpolitiske spørsmål som navneendringer i staten og reklame på engelsk. Utført av Opinion. 2019
Språk i Norge – kultur og infrastruktur [pdf, 6,3 MB] I september 2017 oppnevnte Språkrådets direktør Åse Wetås et eksternt utvalg, framtidsutvalget, som skulle se på oppfølging av den norske språkpolitikken. Denne rapporten er resultatet av utvalgets arbeid. 2018
Undersøkelse av nynorskundervisningen i norskfaget i grunnskolen [pdf, 917 kB] Undersøkelsen kartlegger praksiser og holdninger blant lærere som underviser i nynorsk, både som hovedmål og sidemål. Utført av Kantar TNS. 2017
Undersøkelse av bruken av bokmål og nynorsk blant statsansatte og språkbrukere generelt [pdf, 2 MB] Undersøkelsen viser at nynorsken er under press, mens bokmålet ikke er det. Spesielt støter språkbrukerne på utfordringer i arbeidslivet. Samtidig peker undersøkelsen blant statsansatte på at det er mye ubrukt nynorskkompetanse i statsforvaltningen. Utført av TNS Gallup. 2015
Kan lovspråk temmes? En undersøkelse om klart språk i lover og forskrifter [pdf, 2 MB] Mange opplever at språket i lover og forskrifter er vanskelig. Hvorfor er det slik? Er det mulig å gjøre noe med det? Utført av Difi. 2013
Klart vi kan! Evaluering av effektene av prosjektet «Klart språk i staten» [pdf, 1,5 MB] Rapporten presenterer en evaluering av prosjektet «Klart språk i staten». Evalueringen er gjennomført av ideas2evidence på oppdrag fra Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet (FAD). 2013
Språkarbeid i staten [pdf, 1,6 MB] Resultatene i denne undersøkelsen viser at de aller fleste statsansatte mener at det er viktig å arbeide med å forbedre språket i tekstene. Utført av IpsosMMI. 2012
Evaluering av prosjektet «Klart språk i staten». Rapport fra underveisevaluering [pdf, 1,7 MB] Rapporten bygger på en underveisevaluering av prosjektet «Klart språk i staten». Utført av Ideas2evidence. 2011
Undersøking om målbruken i nynorskkommunar [pdf, 135 kB] Føremålet med undersøkinga er å kartleggje dei språklege behova til kommunar der nynorsk er eit sentralt bruksspråk. Utført av Landssamanslutninga av nynorskkommunar og Nynorsk kultursentrum. 2011
Telefonundersøkelse – lovspråk [pdf, 524 kB] Formål: Kartlegge befolkningens forhold til lover og forskrifter og hvordan de forstår disse. Utført av Synovate for Difi. 2011
Befolkningsundersøkelse – holdninger til og erfaringer med skriftlig informasjon fra offentlige myndigheter [pdf, 313 kB] Undersøkelsen er utført av TNS Gallup for Difi. 2009
Språk i forskning og høyere utdanning
Tittel Beskrivelse År
Et samfunnsbærende språk – Utredning om organisering av et fast forsknings- og
utviklingsmiljø for norsk språk
Språkrådet lyste i september 2022 ut et utredningsoppdrag om organisering av et fast forsknings- og utviklingsmiljø for norsk språk. Telemarksforsking fikk i november 2022 oppdraget med å gjennomføre utredningen.  2023
Undersøkelse om norsk fagspråk og terminologi i universitets- og høyskolesektoren [pdf, 850 kB] Språkrådet ønsket å vite mer om hvilket arbeid som gjøres med å vedlikeholde og videreutvikle norsk fagspråk, og i hvilken grad vitenskapelig ansatte bruker og utvikler norskspråklige termbaser. I tillegg ønsket vi å kartlegge hvordan vitenskapelig ansatte arbeider med det norske fagspråket og norsk terminologi overfor studentene. Undersøkelsen er gjennomført av Rambøll Management Consulting. 2022
Språk i høyere utdanning [pdf, 4,3 MB] Språkrådet har fått gjennomført en undersøkelse blant ansatte med undervisningsansvar ved universitet og høyskoler om språkbruk i høyere utdanning. Undersøkelsen er gjennomført av Respons Analyse 2020
Språklige utfordringer i høyere utdanning. En undersøkelse av språkbruk i eksamensbesvarelser på bachelornivå [pdf, 793 kB] Språkrådet har fått gjennomført en undersøkelse av språkbruken i eksamensbesvarelser i et emne der både pensum og forelesninger var på engelsk. Studentene kunne velge om de ville besvare oppgaven på engelsk eller på norsk. Undersøkelsen viser hvordan det språklige resultatet ble. 2019
Språkpolitikk ved norske høyskoler [pdf, 108 kB] Kartlegging av språkstrategiske dokument i bruk ved statlige utdanningsinstitusjoner. 2018
Å snakke fag på et språk andre forstår. Norsk fagspråk i høyere utdanning og arbeidsliv. Rapport 2018:20 NIFU [pdf, 1,4 MB] NIFU har på oppdrag fra Språkrådet undersøkt hvilke faktorer som fremmer og  hemmer bruken og videreutviklingen av norsk fagspråk ved læresteder for høyere utdanning og i arbeidslivet. 2018
Parallellspråk i høyere utdanning – rapport fra arbeidsgruppe ved Norges Handelshøyskole (NHH) [pdf, 213 kB] Rapport fra et samarbeidsprosjekt mellom Språkrådet og Norges Handelshøyskole 2015–2017. Hvordan håndterer man møtet mellom engelsk og norsk språk i konkrete situasjoner ved NHH både innen forskning og undervisning og i sosiale sammenhenger? 2017
Språkpolitikk ved norske høyskoler [pdf, 135 kB] Statusrapport: Har høyskolene en individuelt tilpasset språkstrategi? Resultatet av en kartlegging. 2014
Studentene og fagspråket. Spørreundersøkelse blant studenter i alderen 19–29 år [pdf, 923 kB] Resultatene vil bli benyttet av Språkrådet i Språkrådets videre arbeid med å styrke det norske språket ved landets høyskoler og universiteter. Undersøkelsen er utført av TNS Gallup. Les artikkel. 2014
Språk i høyere undervisning. En pilotstudie høsten 2013 [pdf, 722 kB] Undersøkelsen skal blant annet kartlegge hvordan ansatte med undervisningsansvar vurderer sin egen og studentenes språkkompetanse og hvilke tanker de har om språkvalg og kunnskapsoverføring. Utført av TNS Gallup. 2013
«Det gikk på engelsk og norsk, engelsk og norsk». En undersøkelse av språk i pensum på grunnivå i høyere utdanning [pdf, 1,3 MB] Denne rapporten kartlegger og drøfter årsaker til fordeling av pensum på norsk og på engelsk språk. Rapport utført av Vera Swach, Synnøve S. Brandt og Carmen F. Dalseng, NIFU. 2012
Språkmeldingen som handlingsplan: Retorikk og resultater [pdf, 840 kB] Rapport utført av Anders Johansen, Universitetet i Bergen. 2012
Språk i pensumlitteratur. Bruk av norsk og engelsk i første år på grunnivå i høyere utdanning: fysikk, historie, informatikk, sosiologi og sykepleie [pdf, 1,5 MB] Rapport utført av Vera Schwach og Carmen From Dalseng, NIFU. 2011
Masterprogrammer på engelsk i Norge. I bredde og nisjer [pdf, 573 kB] Rapport utført av Vera Schwach, NIFU STEP. 2009 
Språk i skolen
Tittel Beskrivelse År
Rapport om norsk, særleg nynorsk, i lærarutdanningane [pdf, 600 kB] Rapporten skal gje eit oversyn over korleis utdanningane som kvalifiserer til læraryrket, og då særleg norskfaglege utdanningar, dokumenterer og korleis dei gjennom vurdering vil sikra at studentane får kompetanse i både nynorsk og bokmål. Utført av Nynorsksenteret 2023
Rapport om språkbyte [pdf, 7,9 MB] Eit kunnskapsoversyn over språkbyte frå nynorsk til bokmål. Utført av Nynorsksenteret på oppdrag frå Språkrådet. 2022
Digitale ordbøker i bruk. Undersøkelse blant elever og lærere på mellom- og ungdomstrinnet og i den videregående skolen [pdf, 735 kB] Hvilke digitale ordbøker for norsk (bokmål og nynorsk) bruker elevene i skolen? Utført av TNS Gallup. 2014
Norsklæreres holdninger til eget fag [pdf, 500 kB] Formålet med undersøkelsen er å belyse både hvordan lærere vurderer de ulike emnene i faget og hvordan de vurderer det å undervise i faget. Utført av Synovate. 2011
Språk i arbeids- og næringslivet
Tittel Beskrivelse År
Norskkompetanse blant arbeidstakere født i utlandet [pdf, 646 kB] Utført av Fafo. 2020
Befolkningsundersøkelse om bruk av engelsk språk i reklame og markedsføring [pdf, 497 kB] Oppfølging av undersøkelse fra 2010. Utført av Respons Analyse. 2016
Undersøkelse blant næringslivsledere om bruk av engelsk språk i reklame og markedsføring [pdf, 495 kB] Oppfølging av undersøkelse fra 2010. Utført av Respons Analyse. 2016
Undersøkelse om språkvalg i standarder [pdf, 418 kB] Utført av Opinion AS 2016
Bruk av engelsk i industri og bygge- og anleggsvirksomhet sett fra tillitsvalgtes ståsted [pdf, 1,2 MB] Kartlegge bruken av engelsk i bedrifter i de to bransjene industri og bygge- og anleggsvirksomhet, se om tillitsvalgte og ledere har forskjellig syn på slik bruk og hvilke følger bruken av engelsk får for de to bransjene. Utført av TNS Gallup. 2016
Bruk av engelsk i norske bedrifter sett fra ledernes ståsted [pdf, 1 MB] Teste hypotesen om at engelsk språk kommer inn i næringslivet via bedriftsstyrene i større eller mindre grad, og at engelsk deretter «siver nedover» i organisasjonen. Utført av TNS Gallup. 2015
Befolkningsundersøkelse om bruk av engelsk språk i reklame og markedsføring [pdf, 251 kB] Oppfølging av undersøkelse fra 2008 med kortere skjema og færre intervju. Utført av TNS Gallup. 2010
Undersøkelse blant næringslivsledere om bruk av engelsk språk i reklame og markedsføring [pdf, 315 kB] Oppfølging av undersøkelse fra 2008 med en mindre undersøkelse. Utført av TNS Gallup. 2010
Kvalitativ undersøkelse blant næringslivsledere om godt språk og bruk av engelsk språk i reklame og markedsføring [pdf, 109 kB] Næringslivslederes holdninger til bruk av engelsk språk i reklame og markedsføring og effekten av bruken av engelsk. Utført av TNS Gallup. 2009
Befolkningsundersøkelse om bruk av engelsk språk i reklame og markedsføring [pdf, 223 kB] En kartlegging av befolkningens holdninger til engelsk språkbruk i reklame/markedsføring. Utført av TNS Gallup. 2008
Undersøkelse blant næringslivsledere om bruk av engelsk språk i reklame og markedsføring [pdf, 252 kB] En kartlegging av næringslivslederes holdninger til engelsk språkbruk i reklame og markedsføring. Utført av TNS Gallup. 2008
Språk i kultur og media
Tittel Beskrivelse År
Barn og medier 2020 [pdf, 21 MB] En kartlegging av 9–18-åringers digitale medievaner. Utført av Medietilsynet. 2020
Mediebarn 2017 [pdf, 87 kB] En kartlegging av norske barns medievaner. Utført av Kantar TNS. 2017
Holdningsundersøkelse om språk [pdf, 530 kB] Undersøkelsen tar for seg folks holdninger til og forståelse av språkbruk. Utført av TNS Gallup på oppdrag fra NRK og Språkrådet. 2009
Normklynger i avisspråk. Pilotprosjekt finansiert av Språkrådet til Språkdagen 2009, utført av forskergruppe ved Universitetet i Bergen. 2009
Kartlegging av bruk og omdømme av norsk språk i dagens musikk-Norge [pdf, 298 kB] Utført av Synovate. 2009
Terminologi
Tittel Beskrivelse År
Undersøkelse om finanstermer [pdf, 551 kB] Formål: Kartlegge befolkningens kunnskap om forskjellige finanstermer. Utført av Ipsos MMI 2014. 2014
Terminologiarbeid i universitets- og høgskolesektoren. Rapport fra en utredningsgruppe [pdf, 1,4 MB] Utført av en utredningsgruppe nedsatt av Språkrådets terminologitjeneste. 2012
En spørreundersøkelse om terminologiarbeid i privat sektor [pdf, 430 kB] Utført av Synovate. 2011
Befolkningens forståelse av faguttrykk i klimadebatten [pdf, 499 kB] Undersøkelse utført av Respons Analyse AS. 2010
Befolkningens forståelse av faguttrykk innen medisin [pdf, 373 kB] Undersøkelse utført av Respons Analyse AS. 2010
Kunnskap og fagkommunikasjon [pdf, 5,2 MB] Rapport fra Nordterm 2007. 2007
Kan terminologi på norsk bidra til økonomisk lønnsomhet? Konferanserapport i «Synaps» 18/2006, samprosjekt mellom Norges handelshøyskole og Språkrådet. 2006
Hvem tar ansvaret for fagterminologien? [pdf, 1,3 MB] Rapport frå ein strategikonferanse. 2004
Norsk terminologi Kartlegging av nasjonale fagmiljø, infrastruktur og haldningar. Utført av Standard Norge. 2004
Diverse
Tittel Beskrivelse År
Status for norsk talegjenkjenning [pdf, 929 kB] På oppdrag fra Språkrådet har Språkbanken ved Nasjonalbiblioteket testa hvor gode talegjenkjenningssystemer er til å transkribere norsk tale til bokmål og nynorsk (per 2024). Dialekter og spontan tale var vektlagt i utviklingen av testsettene. Denne rapporten rapporterer resultatene fra testinga. 2024
Befolkningsundersøkelse for Språkrådet 2020 [pdf, 771 kB] Kartlegge hvordan befolkningen oppfatter Språkrådet, herunder måle kjennskap, bruk, opplevelse og tilfredshet med ulike tilbud og tjenester. I tillegg se på utvikling over tid sammenlignet med tilsvarende undersøkelser gjennomført i 2016 og 2018. Utført av Opinion. 2020
Bruker- og befolkningsundersøkelse 2018 [pdf, 1,7 MB] Kartlegge hvordan befolkningen og brukerne av Språkrådet oppfatter Språkrådet, herunder måle kjennskap, bruk, opplevelse og tilfredshet med ulike tilbud og tjenester. I tillegg se på utvikling over tid sammenlignet med tilsvarende undersøkelse gjennomført i 2016. Utført av Opinion. 2018 
Bruker- og befolkningsundersøkelse 2016 [pdf, 1,2 MB] Kartlegge hvordan befolkningen og brukerne av Språkrådet oppfatter Språkrådet, herunder måle kjennskap, bruk, opplevelse og tilfredshet med ulike tilbud og tjenester. Utført av Opinion. 2016
Urbane offentlige landskap i bygd og by. Lingvistiske landskap i Oslo og på Voss [pdf, 1,7 MB] Utført av Karine Stjernholm på oppdrag frå Språkrådet. 2014
Testresultat NRK-testen «Er du støtende?» [pdf, 683 kB] Utført av Språkrådet i samarbeid med NRK. Les artikkelen «Pene piker sier ikke 'døvetolk'». 2013
Flerspråklighet i Norge [pdf, 284 kB] Rapport utført av Mila Vulchanova m.fl. 2013
Etterleving av stadnamnlova [pdf, 3,7 MB]  Prosjekt finansiert av Språkrådet. Rapport utarbeidd av Kjell Erik Steinbru. 2011 
Plan for etablering av norsk språkbank [pdf, 1,7 MB] Utarbeidet av en arbeidsgruppe nedsatt av Språkrådet. 2008

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter

Publisert:24.08.2015 | Oppdatert:07.03.2024