Når statar skifter ham

Ein sjeldan gong byter jamvel statar namn.

Me konsentrerer oss her om eit utval av noverande nasjonar som har fått nye namn på norsk og andre språk dei siste hundre åra (etter den første verdskrigen), utan at statsgrensene deira har vorte justerte:

FØR ÅR   ÅR
Persia Iran 1935    
Siam Thailand 1938    
Nord-Rhodesia Zambia 1964    
(Belgisk) Kongo Zaïre 1971 Den demokratiske republikken Kongo 1977
Ceylon Sri Lanka 1972    
Dahomey Benin 1975    
Rhodesia Zimbabwe 1980    
Øvre Volta Burkina Faso 1984    
Burma Myanmar 1989 (alternativ engelsk skrivemåte; offisiell form på norsk frå 2011  
Swaziland Eswatini 2018    
Makedonia Nord-Makedonia 2019    

Det er gjerne politiske og historiske årsaker (som avkolonisering) til at land tek nye namn, i kombinasjon med ønsket om å unngå forveksling.

Eit godt døme på forveksling er Makedonia, som òg er namnet på ein tilgrensande region i Hellas. Etter ein årelang strid med Hellas endra staten Makedonia namn til Nord-Makedonia i 2019.

Eit anna ferskt døme er Swaziland (engelsk namn), som skal ha endra namn til Eswatini (lokalt namn) for å unngå likskapen med Switzerland (det engelske namnet på Sveits). Eller kanskje var det for å markere større avstand til kolonitida under Storbritannia? Endringa skjedde trass alt den dagen eswatiarane markerte 50 års sjølvstende i 2018.

Det finst òg andre statar, som Kviterussland og Georgia, som har ytra ønske om at andre land endrar namnet på landet deira, til høvesvis Belarus og Sakartvelo – med litt ulikt hell så langt.

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter

Publisert:08.03.2021 | Oppdatert:08.03.2021