Empowerment

Hva heter empowerment på norsk?

Svar

Power er som kjent styrke eller makt, og em- betyr opprinnelig ‘(inn) i’. Det handler om å gjøre sterk og myndig. Styrking og flere andre ord kan brukes, men som avløser for empowerment i en viss moderne betydning har Språkrådet anbefalt ordet myndiggjøring.

Ordet myndiggjøring er brukt bl.a. i NOU 1998: 18 Det er bruk for alle.

Ordet i utvalgte kilder

The New Shorter Oxford Dictionary forklarer empower som

1 invest formally with power, authorize, license
2 endow with the ability or power required for a purpose or task, enable, permit

I Stor engelsk-norsk ordbok fra Kunnskapsforlaget er empower forklart slik (vår utheving):

1 bemyndige, gi fullmakt, berettige
2 gjøre det mulig for, sette i stand: discipline empowers an artist to create new forms

Men i sosiologien utviklet det seg en spesialbetydning i 1980-åra (våre uthevinger):

Empowerment is viewed as a process: the mechanism by which people, organizations, and communities gain mastery over their lives. (Julian Rapaport, se utdraget til slutt nedenfor)

the fact or action of acquiring more control over one's life or circumstances through increased civil rights, independence, self-esteem, etc. (Oxford English Dictionary)

Vi ser at begrepet ligger nær livsmestring, som er blitt et viktig ord i skolesammenheng.

 Ordet ble tatt i bruk av WHO allerede før 1980 og brukes i det norske helsevesenet, jf. definisjonen i Medisinsk ordbok:

styrking av egen livssituasjon gjennom mobilisering av egne krefter og ressurser

Begrepet kan omfatte både hjelp og selvhjelp, og det kan brukes om både grupper og individer.

Drøfting av de norske ordene

Hvis det gjelder noe rent formelt, kan vi bruke de ordene som står under betydning 1 i den engelsk-norske ordboka ovenfor. Ordet bemyndigelse er blitt brukt en del i helsesammenheng, men både fullmakt og bemyndigelse har en sterk administrativ klang.

Hvis det gjelder noe allment, kan vi bruke ordene som står under betydning 2. Det kan f.eks. handle om å sette noen i stand til å utføre oppgaver på jobben selvstendig. Når noen er satt i stand til det (empowered), kan man for eksempel si at de er selvgående, klarer seg selv eller mestrer oppgavene. Men det mangler entydige substantiv – f.eks. kan istandsettelse kan være så mangt.

Til å fylle hullene og dekke den nyere sosiologiske nyansen trenger vi trolig nye ord. Vi da kan ta utgangspunkt i elementet myndig eller i den direkte oversettelsen styrking.

En som er empowered, er styrket og ansvarliggjort slik at vedkommende har fått makt og myndighet over sin egen tilværelse. Myndiggjort og myndiggjøring dekker dette bra.

I medisinsk sammenheng (om motvirkning av maktesløshet) er empowerment omtalt både som pasientstyrking og myndiggjøring (jf. myndiggjorte pasienter). Også i andre sammenhenger kan styrking og selvstyrking kanskje brukes mer.

Ellers behøver vi ikke bruke de nye ordene der noe helt vanlig fremdeles er dekkende. Ofte handler det bare om å støtte noen, gjøre dem sterke/selvstendige eller hjelpe dem til å stå på egne bein.

Utdyping fra Wikipedia (engelskspråklig utgave)

The term empowerment refers to measures designed to increase the degree of autonomy and self-determination in people and in communities in order to enable them to represent their interests in a responsible and self-determined way, acting on their own authority. It is the process of becoming stronger and more confident, especially in controlling one's life and claiming one's rights. Empowerment as action refers both to the process of self-empowerment and to professional support of people, which enables them to overcome their sense of powerlessness and lack of influence, and to recognise and use their resources and chances.

The term empowerment originates from American community psychology and is associated with the social scientist Julian Rappaport (1981). […] Rappaport's (1984) definition includes: «Empowerment is viewed as a process: the mechanism by which people, organizations, and communities gain mastery over their lives.»

Sociological empowerment often addresses members of groups that social discrimination processes have excluded from decision-making processes through – for example – discrimination based on disability, race, ethnicity, religion, or gender. Empowerment as a methodology is also associated with feminism. (Nedlastet 22.1.2019)

 

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter

Publisert:04.06.2018 | Oppdatert:25.02.2024