Hopp til hovedinnhold

Bokmål og nynorsk

Bokmål og nynorsk er likestilte skriftspråk. Begge skriftspråkene skal brukes, utvikles og styrkes i det offentlige. Formålsparagrafen sikrer prinsipiell likestilling mellom de to skriftspråkene.

Den forrige loven som regulerte forholdet mellom bokmål og nynorsk, den såkalte målloven, sikret også likestilling mellom de to skriftspråkene, men den loven omfattet bare offentlig sektor. Med språkloven er prinsippet om likestilling mellom bokmål og nynorsk utvidet til å gjelde hele samfunnet. Både bokmål og nynorsk skal kunne brukes i alle deler av samfunnet, både i og utenfor offentlig sektor. Det skal legges til rette for bruk av begge skriftspråkene.

§ 1 første ledd andre punktum
Lova skal fremje likestilling mellom bokmål og nynorsk og sikre vern og status for dei språka som staten har ansvar for.

§ 1 andre ledd bokstav a
Føremålet med lova er også å sikre at
a) offentlege organ tek ansvar for å bruke, utvikle og styrkje bokmål og nynorsk

§ 1 tredje ledd
Ansvaret etter andre ledd bokstav a omfattar eit særleg ansvar for å fremje nynorsk som det minst bruka norske skriftspråket.

§ 4 andre ledd
Bokmål og nynorsk er likeverdige språk som skal kunne brukast i alle delar av samfunnet. I offentlege organ er bokmål og nynorsk jamstilte skriftspråk.

Kvifor skriftspråk?

Nemninga skriftspråk er vald i staden for målform for å gjere det tydelegare at både bokmål og nynorsk nettopp er fullverdige og sjølvstendige norske skriftspråk. Ordet målform kan framleis brukast, og ein treng ikkje å skifte til ordet språk i alle samansetjingar med mål-. For eksempel tilrår ikkje Språkrådet termane hovudspråk og sidespråk som erstatning for hovudmål og sidemål. Der det er mogleg, bør utdanningssektoren bruke nynorsk og bokmål.