Hopp til hovedinnhold

Klart språk

Offentlige organ har nå fått en lovfestet plikt til å bruke klart og korrekt språk som er tilpasset målgruppa. 

Plikten til å bruke klart språk gjelder både statsorgan, fylkeskommunale organ og kommunale organ. Plikten gjelder publikumsrettet informasjon og informasjon til enkeltpersoner. «Informasjon» omfatter både tekster, bildeoppsett, multimedia, illustrasjoner, digitale tjenester og selvbetjeningsløsninger.

§ 9 Klart språk

Offentlege organ skal kommunisere på eit språk som er klart, korrekt og tilpassa målgruppa.

Arbeid med klart språk i offentleg sektor

Arbeid med klart språk i offentleg sektor har lenge vore politisk prioritert. I dag er det allmenn semje om at klart språk er ein føresetnad for god kommunikasjon og gode tenester. 

Undersøkingar viser at mange har vanskar med å forstå skriftleg informasjon frå det offentlege. Sjølv om det blir gjort mykje godt språkarbeid i offentleg sektor, er uklart språk og uryddig struktur stadig eit problem i mange tekstar.