Aktuelt ord

Dette er en liste over ordene som har stått i spalten «Aktuelt ord».

No image

God jul!

Når vi skriver julekort, ønsker vi hverandre vanligvis både god jul og godt nytt år. I slike hilsener kan en skrive både «godt nytt år» og «godt nyttår». På nynorsk kan en i tillegg skrive «godt nyår», dessuten er «godt år» brukt en del. Navn på høytider skrives med liten forbokstav. Også ordet «god» skal ha liten forbokstav, så sant det ikke står først i setningen.

No image

Nobelprisen

Navn på priser regnes som fellesnavn. Det gjelder også «nobelpris».

No image

Infrastruktur

«Sams språk er ein del av infrastrukturen i eit samfunn», står det i Nynorskordboka. No ber Språkrådet andre departement ta sin del av ansvaret for denne «strukturen». Kva ligg bak dette ordet og dette kravet?

No image

Kronisk

På norsk har adjektivet kronisk den eigenskapen at det først og fremst beskriv noko negativt. Den typiske bruken er at det spesifiserer ein sjukdom eller ein annan tilstand ein helst vil unngå.

No image

Ebola

Raudekrossen melde denne veka om at sjukdommen ebola, som nyleg braut ut aust i Den demokratiske republikken Kongo, trugar med å spreie seg til fleire område og til naboland som Uganda og Rwanda.

No image

Klarspråk

13. oktober er den internasjonale klarspråksdagen. Med klarspråk meiner vi korrekt, klart og brukartilpassa språk.

No image

Blikking

Av og til kan eit blikk vere nok til å utløyse ein kraftig reaksjon eller eit slagsmål.

No image

Nato

Førebuingane til ei av dei største Nato-øvingane Noreg har sett, er i sluttfasen. Korleis skriv vi initialord som Nato og samansetningar med dei?

No image

Gullbryllaup

Onsdag 29. august feira kongeparet gullbryllaup. Det var 50 år sidan dei gifte seg i Oslo domkyrkje. Dagen vart markert med gudsteneste same stad. Kva kjem nemninga gullbryllaup av? 

No image

Arendalsuka

Politikernes festuke i Arendal går mot slutten for denne gang. Hvordan skriver vi sammensatte ord med stedsnavn som førsteledd?

No image

Både heit og varm

Er asfalten brennheit eller glovarm i solsteiken?

No image

Brussel

Det er EU-toppmøte i Brussel torsdag og fredag denne uka. Saker som skal opp på møtet, er brexitforhandlingene, asylreform og reform av eurosonen. Hvorfor skriver vi navnet Brussel slik, når mange uttaler det «bryssel»?

No image

Russiske VM-byer

Fotball-VM for menn er i gang i Russland, og her får du vite hvordan navnene på VM-byene skal skrives på norsk.

No image

Shorts

Når gradene kryp oppover, gjer lengda på buksebeina det same. Det er på tide å finne fram shortsen – eller kanskje heller kortbuksa?

No image

Grunnlov, konstitusjon

I Noreg er nasjonaldagen 17. mai ein grunnlovsdag, sidan vi denne dagen feirar Kongeriket Noregs grunnlov (opphavleg Kongeriget Norges Grundlov) frå 1814. 

No image

Hump og dump – ein ny vår truar

Ordet dump har truleg samanheng med adjektivet djup og viser til noko som går ned eller inn frå ei overflate, eit søkk. Ein hump er noko som går oppover. Ordet har samanheng med dei lågtyske orda humpel ‘låg jordhaug’ og hump(e) ‘klump, krugg, pukkel’.

No image

Riksmeklaren

Lønsoppgjeret er i gang, og forhandlingane mellom partane har brote saman. Det fører til travle dagar for Riksmeklaren. Namnet skriv vi med stor førebokstav når vi omtalar embetet, men med liten når vi omtalar personen.

No image

Talesyntese og taleattkjenning

Talesyntese og taleattkjenning kan med eit overomgrep kallast taleteknologi. Nå skjer det ei rivande utvikling på dette feltet som vedkjem oss alle.

No image

Sibir-kulde eller sibirkulde?

Det er mars, det er vår, men S-/sibir(-)kulda ligg over store delar av landet vårt. Korleis skriv vi eigentleg slike samansette ord med geografiske namn som førsteledd?

No image

Prins

Denne veka er det britiske hertugparet på offisiell vitjing i Noreg. Dette er eit godt høve til å minne om at vi på norsk bruker liten forbokstav i titlar, òg i kongelege titlar som prins og prinsesse.

No image

Jeløyerklæringa

Den nye regjeringa har lagt fram den politiske plattforma si, som dei har forhandla seg fram til på Jeløya i Østfold. Erklæringa som kjem frå desse forhandlingane, bør vi skrive Jeløyerklæringa.

No image

Trakassering

Trakassering var eit mykje brukt ord i 2017, særleg i samband med den verdsomspennande metoo-kampanjen mot seksuell trakassering. 

No image

Eswatini

Det er nyleg avgjort at landet som tidlegare heitte Swaziland, no skal ha det offisielle namnet Kongeriket Eswatini på norsk. Kortnamnet er Eswatini.

No image

Advent

Ordet advent kjem av latin adventus Domini (eller Christi), det vil seia ‘Herrens (eller Kristi) komme’. Adventus er prefikset ad- ‘til’ pluss ei avleiing av verbet venire ‘å komma’. Leddet -vent har altså ingenting med venting å gjera! Det er Herrens «tilkome» det handlar om.

No image

Fregatt

Den 8. november 2018 havarerte fregatten KNM «Helge Ingstad» etter en kollisjon i Hjeltefjorden nord for Bergen.

No image

Sørtoget og Sørlandsbanen

Nylig varslet den britiske togoperatøren Go-Ahead at de fra 15. desember 2019 skal kjøre persontog på Sørlandsbanen under produktnavnet Sørtoget. Go-Ahead skal også opprette et driftsselskap som skal hete Sørtoget. Språkrådet har pekt på at Sørlandsbanen allerede er produktnavn på denne strekningen, og vi mener det ikke er gode grunner til å skifte ut navnet.

No image

Gjellestadskipet

Arkeologer har nylig oppdaget rester etter et stort vikingskip i Halden kommune. Skipet ser ut til å være på størrelse med de kjente vikingskipene Gokstadskipet, Osebergskipet og Tuneskipet. Navnet Gjellestadskipet har allerede blitt tatt i bruk, etter navnet på gården der det ble funnet.

No image

God sopptur!

Om sopparten har et norsk navn, skrives det alltid med liten forbokstav, for eksempel matblekksopp. Latinske artsbetegnelser har stor forbokstav i slektsnavnet, som for eksempel Amanita i Amanita muscaria ‘rød fluesopp’.

No image

Varsling og scenenekt

Begrepene «varsler» og «varsling» har vært flittig brukt den siste uka. Å varsle betyr i denne sammenhengen noe mer spesifikt enn vanlig: ‘å si fra om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen’.

No image

Jury og lagrette

For tida behandler Borgarting lagmannsrett ankesaken mot Eirik Jensen og Gjermund Cappelen. Dette er den siste straffesaken der en lagrette (jury) avgjør skyldspørsmålet. Ordningen ble avskaffet 1. januar 2018.

No image

Barnebølge – eldrebølge

Eldrebølgen er en bløff, hevdet en samfunnsøkonom i Dagsnytt atten forleden dag.

No image

Ferie og fritid

Hva er opprinnelsen til disse ordene, og hvordan har betydningen endret seg?

No image

VAR

Under den pågåande verdsmeisterskapen i fotball har vi for alvor vorte kjende med forkortinga VAR. Forkortinga står for video assistant referee, direkte omsett til norsk videoassistentdommar. Det finst eigne reglar for korleis VAR-dømming skal utførast, den såkalla VAR-protokollen.

No image

Flyktning

Ordet flyktning tyder ifølgje Nynorskordboka «person som er på flukt; person som har flykta frå heimstaden, landet». Ordet i allmennspråket viser såleis til ein som har rømt frå noko, helst i fare. Dermed bør ein kunne bruke ordet om alle dei som no er på flukt frå Syria og landa rundt.

No image

Grammatikk

Alle kan grammatikk, men mange synest det er vanskeleg å snakke om det.

No image

Personvernforordningen

I disse dager kommer det stadig e-poster og tekstmeldinger fra ulike instanser som ber oss om å bekrefte opplysninger om oss selv, oppdatere vår personlige profil eller gi samtykke til lagring av informasjon. EUs nye forordning om personvern trer i kraft i Europa 25. mai.

No image

Plast(ikk)

Plast i naturen har blitt et alvorlig miljøproblem. Språklig sett er forskjellen mellom kortformen plast og langformen plastikk det mest iøynefallende. Er det egentlig noen forskjell?

No image

Razzia/rassia

Ordet razzia betydde opprinnelig ‘plyndringsferd, straffeekspedisjon’. I våre dager blir en razzia helst utført av politiet eller andre myndigheter med sikte på å finne kriminelle personer, ulovlige varer, dokumenter som er viktige for straffesaker, eller annet. Ordet kan også skrives rassia.

No image

Å unnskylde

Stadig oftere hører man at folk unnskylder handlingene sine i betydningen at de ‘ber om unnskyldning’ for dem. Etter at statsråd Listhaug bad om unnskyldning i Stortinget forrige uke, har Språkrådet fått mange spørsmål og kommentarer om dette.

No image

De paralympiske vinterleker

De paralympiske leker trenger ingen presentasjon her, men selve ordene gjør kanskje det?

No image

Krakk på børsen merkes på pungen

At det man måtte ha på børsen, henger sammen med det man har i pungen, er ganske selvsagt, men den historiske forbindelsen mellom de to ordene er neppe like kjent.

No image

Metoo-kampanjen

Metoo-kampanjen har vært omtalt i mediene med flere ulike skrivemåter. Språkrådet er blitt spurt om hvilken skrivemåte som er den beste.

No image

Høring

Med en høring vil myndighetene sikre at de har et best mulig grunnlag før de tar beslutninger. Høringen kan være muntlig eller skriftlig, men uansett signaliserer den vilje til å lytte.

Publisert:11.06.2008 | Oppdatert:15.05.2020