Aktuelt ord

Dette er en liste over ordene som har stått i spalten «Aktuelt ord».

No image

Julebord

Julebord er i dag nemning på ein vanleg type fest før jul, men har tidlegare først og fremst vore nytta om bordet med julemat. Gløym ikkje at vi må skrive ordet med binde-e.

No image

Diabetes

Det medisinske navnet diabetes (mellitus) har vi fått fra gresk διαβήτης (diabētēs) gjennom latin. Termen kan oversettes med ‘det som passerer’. Forleddet dia- betyr ‘tvers igjennom’.

No image

Helsingfors

Hovedstaden i Finland har to offisielle navn, Helsingfors og Helsinki. Det finske navnet Helsinki brukes av de fleste finlendere, og på engelsk, men av hensyn til det nordiske språkfellesskapet anbefaler Språkrådet å bruke det svenske navnet Helsingfors når vi skriver på norsk.

No image

In- eller inn-?

Språkrådet informerer om noe innfløkt.

No image

Kurdisk

Kurdarar i Irak har nettopp stemt for eller mot sjølvstende. Vi ser nærare på språka deira.

No image

Rohingya

Rohingya er nemning både for eit folkeslag, ein person frå dette folkeslaget og språket dei snakkar. Vanleg norsk uttale er /rohinja/, med trykk på -hin-.

No image

Sluttere

På 1990-tallet var sluttere de som stumpet røyken. De siste ti årene har ordet endret seg og betegner nå nesten utelukkende skoleslutterne.

No image

Taco

Ordet taco er svært gammalt i spansk med felles røter med eldre romanske og germanske språk. Ordet har vorte nytta i skrift allereie i 1607, om ikkje endå tidlegare.

No image

Solfaktor

Solfaktor er ikke bare et tall som viser hvor godt noe beskytter mot sol. Det er også et annet ord for solkrem.

No image

Europamesterskap

En rekke idretter har europamesterskap, og nettopp derfor skriver vi ordet med liten forbokstav på norsk. Det gjelder også når navnet står i bestemt form; altså heter det «europamesterskapet i fotball i 2017». Forkortelsen skrives som kjent med store bokstaver, altså EM. Husk fotball-EM med liten f og bindestrek.

No image

Stall

Denne uka åpna «Dronning Sonja KunstStall» i Slottsparken i Oslo. Språkrådet gir stalltips om skrivemåten. 

No image

Id

Fastemåneden ramadan er slutt, og i dag, mandag 2. mai, feirer muslimer verden over avslutninga av fasten. Denne høytida heter id al-fitr ‘fastebrytingsfesten’ på klassisk arabisk, ofte forkorta til id.

No image

Vitnemål

Et vitnemål er en attest som viser at man har fullført en utdanning, enten det er grunnskolen, videregående skole eller en akademisk grad ved et universitet eller en høyskole. Men ordet har også andre bruksmåter.

No image

Eksamen

Eksamen i dag er nok kortere enn før, men selve ordet er blitt lengre. På 1800-tallet gikk skrivemåten gradvis fra examen til eksamen. På det såkalte Stockholms-møtet i 1869, der man forsøkte å lage felles skriveregler for de skandinaviske språkene, kom man fram til at x burde erstattes med ks i ord som lax, exempel og examen.

No image

Kongo

Kongo er navnet på to ulike land, et språk, et folkeslag og ei elv i Sentral-Afrika. Den europeiske kolonialismen i Afrika er årsaken til at det finnes to land med dette navnet. 

No image

Jordmor

Den internasjonale jordmordagen blir markert 5. mai. Ei jordmor er ein offentleg godkjend fødselshjelpar, og yrkestittelen kan brukast på både kvinner og menn.

No image

Telehiv

Substantivet tele fanst i norrønt, i forma þeli. Etter Norsk Ordbok er dialektforma kjæła registrert både på Øvre Romerike og i Lierne i Nord-Trøndelag. Sisteleddet er inkjekjønnssubstantivet hiv, som i Norsk Ordbok har tydinga ‘(noko som valdar) brå rørsle, sleng, kast’.

No image

Pollen

Det er ikke så mye pollen i lufta i skrivende stund, men pollensesongen startet tidlig i år. Pollenvarsel finner du hos Astma- og allergiforbundet. Vi kan bare by på en liten omtale av de aktuelle ordene.

No image

Norden

23. mars feirer vi Nordens dag. Norden omfatter Norge, Sverige, Danmark, Finland, Island, Færøyene, Grønland og Åland.

No image

Eksoplanet

I førre veke melde NASA at dei har oppdaga eit nytt solsystem, Trappist-1, med sju planetar ca. 40 lysår frå solsystemet vårt. Sidan planetane er utanfor vårt solsystem, blir dei kalla ekstrasolare planetar eller eksoplanetar.

No image

Slalåm

Substantivet slalåm er eit opphavleg norsk ord. Det har fleire tydingar, kan vere både hankjønnsord og hokjønnsord og er sett saman av adjektivet sla ‘skrånande’ og substantivet låm ‘løype’. Legg merke til at ordet skal skrivast med å, ikkje o.

No image

Korrupsjon

Korrupsjon er opphavleg eit latinsk ord, corruptio. Det heng saman med verbet korrumpere, latin corrumpere, som er sett saman av forleddet com- (cor- framfor etterledd på -r) og verbet rumpere ‘bryte’.

No image

Diesel

Oppkallingsnamn (eponym) handlar om at eit eigennamn har gått over til (også) å vere fellesnamn. Fellesnamnet diesel er laga etter namnet til den tyske maskiningeniøren Rudolf Diesel (1858–1913).

No image

DAB-radio

Sidan DAB er ei forkorting, skal det vere bindestrek når vi lagar samansetningar, som DAB-radio, DAB-sendar og DAB-nett. Når forkortingar blir vanlege i allmennspråket, vil vi ofte la dei få skrivemåte med store eller små bokstavar, som TV eller tv.

No image

Indianer

Store norske leksikon (SNL) har tidligere hatt et oppslag om indianere, der tittelen er endra til den amerikanske urbefolkningen. Endringa er grunngitt med at indianer er upresist og misvisende. Dette har vakt uvanlig stor oppsikt i ulike medier helt siden Dag og Tid skreiv om saka.

No image

Preikestolen

Skrivemåten av stadnamn skal etter stadnamnlova ta «utgangspunkt i den nedervde lokale uttalen». Difor er nett Preikestolen, med diftong, den tilrådde forma som skal brukast av det offentlege.

No image

Halloween

31. oktober feirer mange halloween. Men hvor kommer egentlig ordet «halloween» fra?

No image

Katalansk

Det har vært folkeavstemning i Catalonia om uavhengighet fra Spania. Innbyggerne i Catalonia er ikke katalonere, men katalanere, og språket er katalansk.

No image

Sykkel

Ordet sykkel er trolig et forkortet lån av engelsk bicycle, som er laget av det latinske ordet bi ‘to’ og det greske kyklos ‘hjul’. Ordet syklus har den samme språklige opprinnelsen som sykkelhjulet, og fellesnevneren er naturligvis noe som gjentar seg med rundgang.

No image

Valgvake

Det å holde seg våken for å vente på resultatet av valget heter som kjent valgvake (nynorsk valvake). De fleste oppvakte språkbrukere kjenner nok verbet å våke ‘være våken’ og aner sikkert en sammenheng mellom det og substantivet vake

No image

Valgkamp

Det er valgår i år, og kampen er i gang. Valgkamp er den kappestriden som foregår mellom partiene for å få velgerne til å stemme på dem, og denne uka har partiene fått vise seg fram på det årlige arrangementet Arendalsuka.

No image

Missil eller rakett?

Missil er meir presist, men mindre nytta enn rakett.

No image

Olsok

Olav den heilage fall i slaget på Stiklestad 29. juli 1030. Namnet på merkedagen olsok kjem av det norrøne «ólafsvaka» ’Heilag-Olavs vokenatt’.

No image

Ansatt, tilsatt eller tilsett?

1. juli kom den nye statstilsettelova, og statens tjenestemenn heiter no statens ansatte. Språkrådet hjelper deg med å bruke tilsett, tilsatt og ansatt rett.

No image

Syden

Mange nordmenn reiser til Syden i sommarferien. Som andre stadnamn skal ordet skrivast med stor forbokstav, sjølv om den geografiske avgrensinga ikkje er klar.

No image

Ambassade

Vi har lånt ordet frå fransk, og på norsk bruker vi ein variant av det same ordet som blir nytta i dei fleste europeiske språk, jf. embassy (engelsk), embajada (spansk) og ambasciata (italiensk).

No image

Pinse

Sjølve ordet pinse har vi nok fått frå dansk, der det før ofte vart stava pintse. Til dansk kan det ha kome frå lågtysk, der det har heitt pinxten o.l. Gammalnorsk hadde ein heilt annan variant, nemleg píkisdagr.

No image

Kristi himmelfartsdag

Jesus stod opp frå dei daude påskedagen og steig opp til himmelen på den førtiande dagen etter oppstoda (uttalt /oppståa/), eller oppstandelsen, som det heiter på bokmål. Såleis fell minnedagen om himmelferda på torsdag i den sjette veka etter påske, den såkalla Kristi himmelfartsdag.

No image

Makron

Den nye presidenten i Frankrike heter Macron. For en med norsk som morsmål leder navnet tankene mot kaka makron, kanskje særlig kjent fra en sammensetning som kokosmakron, men kaka heter macaron på fransk.

No image

Førstemaitog / 1. mai-tog

1. mai feires den internasjonale arbeiderdagen med flagg og faner, og nasjonaldagen vår følger hakk i hæl. Skriver vi datoene med tall, setter vi punktum bak. Husk også mellomrom mellom ordenstallet og månedsnavnet.

No image

Ordet påske og navn på dager i påsken

I den kristne kirken feires påske til minne om Jesu lidelse, død og oppstandelse. Bakgrunnen for at ordet påske ble tatt i bruk om den kristne høytiden, er at korsfestelsen skjedde under den jødiske påskefeiringen.

No image

Skattemelding

Fra og med i år skal du slippe å «angi deg selv» eller «melde deg sjølv» til skattemyndighetene. Du slipper også «ligning/likning» og en rekke «oppgaver». Men det er ingen grunn til å puste lettet ut.

No image

Populisme

Ordet populisme kjem frå latin populus, som tyder folk. Andre avleiingar frå populus i norsk er populasjon og populær.

No image

Anbud

Et anbud (nynorsk anbod) er et bindende tilbud om å levere en vare eller tjeneste eller utføre et oppdrag på betingelser som er satt av oppdragsgiveren.

No image

Nöörje

6. februar lanserte Posten Norge det første frimerket med det sørsamiske navnet på landet vårt, Nöörje. Jubileumsfrimerket markerer 100-årsdagen for det første samiske landsmøtet, som ble holdt i Tråante – Trondheim på denne dagen i 1917.

No image

Fakta

Grammatisk sett er fakta flertallsformen av faktum: et faktum – faktumet – flere fakta – alle faktaene. På nynorsk heter det valgfritt: fleire fakta – alle faktaa eller fleire faktum – alle faktuma. I sammensetning brukes fakta.

No image

Valkyrje

Legg merke til at offisiell rettskriving er valkyrje, på både bokmål og nynorsk. I bestemt form entall er det valgfritt å skrive valkyrja eller valkyrjen på bokmål, mens ordet bare kan ha hunkjønnsending på nynorsk. Skrivemåten valkyrie har ingen tradisjon i moderne norsk, men stammer fra dansk.

Publisert:11.06.2008 | Oppdatert:15.05.2020