Aktuelt ord

Dette er en liste over ordene som har stått i spalten «Aktuelt ord».

Nek

Vi har trolig fått ordet nek fra svensk, men svenskene bruker oftere ordet kärve. I dansk heter det neg.

President

Opphavet til ordet finn vi i det latinske praesidens (praesident- i oblike former), som kjem frå verbet praesidere, eigentleg ’sitja framfor’. Eit tilsvarande uttrykk har vi på norsk i ha forsete. Vi kan sjå at norsk sitja og latinsk -sidere/sedere har sams indoeuropeisk opphav.

Stamcelle

Ordet stamcelle er ei samansetjing av lekkane stam- og celle. Celle kjem frå det latinske cella, som tyder lite rom, og vert i biologien nytta om organiske byggjeeiningar. Celle kan også verte brukt i andre tydingar, som m.a. i fengselscelle, brenselcelle og terrorcelle.

Lov

I gammalnorsk finner vi forma lag, men den bruker vi nå bare i sammensetninger, som lagmann. Vi kan kanskje ane sammenhengen med legge; lag var det som er (fast)lagt i vedtekter.

Ansvar

Etter skrivemåten å dømme kan det se ut som at ansvar har samme forstavelse som de mange lånorda med an- fra tysk. Men det er ikke tilfellet, for ansvar er et arveord vi finner igjen i det norrøne andsvar.

Higgspartikkel

Termen er bygd opp av to delar, higgs og partikkel. Partikkel kjem av det latinske particula, eit minskingsord av pars, som tyder del. Førstelekken, higgs, kjem av Peter Higgs, ein britisk vitskapsmann som sette fram det teoretiske grunnlaget for denne partikkelen i 1964.

No image

Veranda eller balkong?

I daglegtale brukar vi gjerne ord utan å avgrense dei med definisjonar, slik at tydingane ofte blir flytande. Det gjeld òg dei fire orda altan, balkong, terrasse og veranda, som vi brukar mykje om kvarandre. For dei fleste er det neppe noko klårt skilje mellom typane.

Og jula varer heilt til påske

Ordet påske blir også brukt i ein del uttrykk som berre indirekte har med påskehøgtida å gjere. Slike talemåtar har uvisst opphav og refererer gjerne til dagleglivet og årets gang på ein litt skjemtande måte.

Vott og vante

Ein vott er som kjent eit handplagg, oftast med eitt rom for tommelen og eitt for dei andre fingrane. Slike vottar blir òg kalla bladvottar, heilvottar, belgvottar og lovottar. Ordet lovott er eigentleg ei kortform av lovevottloven (ein love) er handflata.

No image

Vinter

Vinter er eit arveord. I norrønt var forma vetr, som vi har att i nynorsk vetter og ulike dialektformer og i færøysk og islandsk vetur. Elles er forma vinter, berre med w i andre germanske språk som tysk, engelsk og nederlandsk.

Bokmål

Namnet bokmål har ei ganske lang forhistorie. Etter 1814 vart dansk skriftspråk brukt i Noreg. I starten vart det kalla Modersmaalet og noko seinare det almindelige Bogsprog. Også Bogmaal vart tidleg brukt, men først om skriftspråk, litteraturspråk generelt, altså «språk brukt i bøker».

Julestri

Skrivemåten julestri og julestria er no rett for begge målformene. Etter 2005 har dessutan julestrien vore jamstilt form med julestria på bokmål.

Vindu

Den norrøne formen var vindauga, dvs. «vind-øye», som egentlig betydde ’hull, åpning til å slippe luft og vind inn gjennom’.

Vinterdagen er her

Har du husket å snu primstaven? Da vil du se merket som forestiller en vott, og som indikerer at det er vinterdagen 14. oktober. Og da vil du kanskje undres over hvor uttrykket «å ha vært ute en vinterdag før» kommer fra?

No image

Onn

Mange stader i landet har det vore skurdonn, altså kornskjering og kornberging. Arbeidet med kornskurden blir i våre dagar gjerne gjort av éin person og ein maskin (ein skurdtreskjar), men ordet for arbeidet er det same som før.

Sommar-OL

Vi skriv OL med store bokstavar. Også Sommar-OL skriv vi med stor forbokstav når det står for eit bestemt OL, medan vi bruker liten forbokstav (sommar-OL) ved omtale av dei olympiske sommarleikane generelt.

Fotball-EM

Sporten selv heter altså «fotball» på norsk, «fodbold» på dansk, «fotboll» på svensk, «fótbóltur» eller «fótboltur» på færøysk, «Fussball» på tysk og «voetbal» på nederlandsk.

Loppemarked

Vi må tilbake til 1800-tallets Paris for å finne opprinnelsen til ordet loppemarked. Én teori hevder at en mann på utkikk etter et varp skuet ut over et marked og utbrøt: «Dette er jo det reneste loppemarked!»

Nordlys

Ordet nordlys var kjent alt i norrønt. Det står i det store læreskriftet Kongespeilet fra 1200-tallet, og der er det både beskrivelse av nordlyset og drøfting av ulike forklaringer på dette lysfenomenet.

Merkedager i februar

Det er mange merkedager i februar. Vi skal her konsentrere oss om kyndelsmesse 2. februar og Peder stol 22. februar.

Januar

Den første måneden i året er oppkalt etter den romerske guden Janus, som var gud for inngang og begynnelse. På latin het måneden januarius (mensis), som egentlig betyr ’januar (måned)’.

Persiabukta

Det offisielle norske navnet på havområdet er Persiabukta, på bokmål kan man også bruke Persiabukten eller Den persiske bukt.

Publisert:11.06.2008 | Oppdatert:15.05.2020