Mastergradsstipend: språk og IKT (2021)

Språkrådet skal høsten 2021 dele ut et stipend til en mastergradsstudent som skriver oppgave om språk og IKT. Stipendet er på 25 000 kroner. Alle studenter som arbeider med relevante problemstillinger, kan søke.

Det er behov for dokumentert kunnskap om hvordan teknologi påvirkes av og kan tilrettelegges for norsk (bokmål og nynorsk), norske minoritetsspråk (kvensk, romani, romanes) og norsk tegnspråk. Relevante problemstillinger kan være, men er ikke begrenset til

  • utfordringer forbundet med variasjonen i norsk talespråk i forbindelse med utvikling av taleteknologi
  • utfordringer knyttet til en robust predikering av sammensatte ord på norsk
  • utfordringer forbundet med å støtte tillatt variasjon i nynorsk og bokmål
  • utvikling av språkteknologi for språk som har få ressurser i form av leksikon og tekst- og taledatabaser, for eksempel nynorsk og alle norske minoritetsspråk
  • taleteknologi og norsk tegnspråk

Søknaden må inneholde

  • en skisse på én side der en gjør greie for problemstillingen og metoden og hvor langt en er kommet i arbeidet
  • en uttalelse fra veilederen
  • en utdyping av problemstillingen og metoden på maksimum tre sider

Søknadsfristen er 1. oktober 2021. Merk søknaden med «Språk og IKT», og send den til post@sprakradet.no.

Kontakt: Har du spørsmål til utlysingen eller ønsker å diskutere temaet for oppgaven, må du gjerne ta kontakt på post@sprakradet.no. Merk også denne e-posten med «Språk og IKT».

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter

Publisert:30.04.2021 | Oppdatert:30.04.2021