Spørsmål og svar

Spørsmål: Kva heiter climate change mitigation på norsk?

Svar: Climate change mitigation vert forklart som reduksjon av (kjelda til) utslepp av klimagassar ifølgje FNs klimapanel. Omgrepet vert omtala med fleire termar i ulike dokument, m.a. klimakutt, klimautsleppskutt og utsleppskutt, men det er termen utsleppsreduksjon som jamt over er mest i bruk. Låneordet mitigasjon har også vorte nytta, men er i liten grad sjølvforklarande.

Climate change mitigation dannar saman med climate change adaptation eit sentralt omgrepspar i klimapolitikk. Den norske termen for climate change adaptation er klimatilpassing, og dette vert definert som ‘tilpassing til dagens eller framtidas klima og de konsekvensene som følger med klimaendringer' ifølgje klimaordboka i Språkrådets termwiki.

Spørsmål: Det er mye snakk om compliance i ulike forbindelser, blant annet innenfor risikostyring, og det brukes også i titler som «director in charge of compliance». Hva bør dette kalles på norsk?

Svar: Compliance handler om å sikre at en virksomhet følger lover og regler, eller at et produkt er i samsvar med krav i standarder eller regler. På norsk er flere oversettelser i bruk: (regel)etterlevelse, (regel)oppfyllelse og samsvar. Etterlevelse ser ut til å være mest brukt. En tittel kan da for eksempel være «etterlevelsesansvarlig» eller «direktør for regeletterlevelse».

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter

Publisert:16.04.2019 | Oppdatert:28.06.2019