Klipp

– I DAG BRUKER BARN helt ned i to–treårsalderen Youtube til underholdning, der nesten alt er på engelsk. Det er ikke noe galt i å eksponeres for andre språk, for flerspråklighet er en gave, men det er et problem når de ikke møter norsk. Det svekker norskspråkets status.

språkdirektør Åse Wetås, i Dagbladet

***

– DET OVERORDNA MÅLET er at norsk språk skal vera eit fullverdig og samfunnsberande språk også i åra som kjem. Vi skal også verna og fremja norsk teiknspråk, samiske språk og nasjonale minoritetsspråk, sa Blomgren då ho opna Språkdagen. Ho meinte språkmangfald er bra for den einskilde og eit gode for samfunnet, men gjorde det samtidig klart at det finst ein språkleg ubalanse i Noreg. – Maktforholdet mellom dei ulike språka er ikkje likt. Difor treng vi språkpolitikk.

statssekretær Frida Blomgren i Kulturdepartementet, til Nynorsk Pressekontor

***

– NOEN AV DE NYE statlige navnene minner mer om revynummer enn opplysende navn på statlige organer, etater og selskaper. Det er ille, fordi slike navneskifter svekker identitet og røtter. […] En konsulent- og reklamebransje med sterke egeninteresser har tvunget statens språkpolitikk i kne, og det begynner å bli for seint å reise seg.

Språkrådets styreleder Erik Ulfsby, i VG

***

– KAN DE SETJA ORD på statusen til dialektane i Norge, og skil dette seg frå situasjonen i utlandet? – Ja, den skil seg mykje frå utlandet, seier begge. / Brit: – Norge er internasjonalt berømt for vår dialektbruk på offentlege arenaer. / Unn: – Eg var nyleg på ein stor konferanse der eg snakka om språksituasjonen i Norge, og dei frå andre land trur meg nesten ikkje når eg fortel om vår dialektbruk i radio og TV. Sjølv om andre også brukar dialektar, så har dei fleste eit standardspråk til bruk i offentleg samanheng. / Brit: – Sidan me ikkje har ein slik standard i Norge, blir det eit problem kva me skal lære bort til vaksne innvandrarar. / Unn: – Kjem ein frå eit land med sterke standard-ideologiar, så har dei ikkje lyst til å lære seg norske dialektar. 

språkforskerne Brit Mæhlum og Unn Røyneland, intervjuet i avisen Valdres

***

VISS UNDERVISNING og forsking i aukande grad skal finne stad på engelsk, vil det svekkje stillinga og statusen til norsk språk drastisk i samfunnet elles. Det vil òg skape eit unødig skilje mellom akademia og resten av samfunnet. Vellykka akademisk skriving på eit andrespråk føreset dessutan eit godt fundament i morsmålet. Resultatet kan bli ei framtid der folk skriv dårlegare både på norsk og engelsk. 

universitetslektor Hedvig Solbakken, i Dagsavisen

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter

Publisert:27.05.2019 | Oppdatert:27.05.2019