To Foredrag om Maalsagen (1866)

Holdte i Studentersamfundet under Disenssionerne Lørdagene den 27 October og 3 November 1866. Trykte paa Samfundets Forlag og for Samfundets Medlemmer. Christiania. Det Steenske Bogtrykkeri. 1866 [Cand. jur. H. E. Berners indledende Foredrag d. 17de October. Cand. theol. Kristoffer Bruns Foredrag d. 3die Novbr.]

Tittelside

Om talerne

Hagbard Emanuel Berner (1839–1920). Født i Sunndal. Politiker og publisist. Cand.jur. 1863, statsrevisor 1871–98, stortingsrepresentant 1880–88, medlem av styret i Hypotekbanken 1884–99, borgermester i Kristiania 1892–1912. Fikk 1865 Universitetets gullmedalje for ei avhandling om Grunnlovens fremmede kjelder. Var i unge år med i Døleringen rundt A.O. Vinje, skreiv i Henrik Krohns Ferdamannen og i Vinjes Dølen og var  medarbeider i Vort Land. Redaktør for det nyskipa Dagbladet 1869–79 og gjorde avisa til hovedorgan for Venstre. Var med og grunnla Det Norske Samlaget i 1868 og var formann til 1877. Skipa sammen med Gina Krog Norsk Kvindesagsforening i 1884 og var den første lederen for foreninga. Tok initiativ til Norsk Ligbrændingsforening i 1889 og var formann der i 20 år. I 1879 reiste Berner striden for det reine flagget og var med og starta de første folkevæpningssamlaga i 1881. Var med i tiltalenemnda i riksrettssaka mot ministeriet Selmer i 1883. De siste leveåra tok han på nytt opp arbeidet med å skrive landsmål og skreiv om sine minner fra det politiske liv i Syn og Segn.

Christopher Arnt Bruun (1839–1920). Født i Christiania, vokste opp på Hedmark og Lillehammer. Folkehøgskolelærer og prest. Opphold i Roma, studieferder i Tyskland, Sveits og Danmark. Grunnla i 1867 folkehøgskole på Romundstad i Sel. Skolen blei flytta til Gausdal i 1871. I 1875 bygde Bruun folkehøgskolen Vonheim, like ved Bjørnsons Aulestad. Gav ut Folkelige Grundtanker 1878. Grunnlaget for boka var foredrag Bruun hadde holdt i Studentersamfunnet i 1870 om folkehøgskoletanken, målsak, bondereising, latinskole og universitet og om folkelig kristendom. Boka, som er Bruuns hovedverk, førte til omfattende ordskifte. Bruun var res.kap. og seinere sokneprest i Johanneskirka i Kristiania 1893–1918. Medredaktør av tidsskriftet Kirke og Kultur 1894–98. Gav ut ei rekke bøker og skrifter, bl.a. Om Jesus som Menneske (1898), Den norske Maalreisning (1900), Til det norske Folk (1905), Fri Folkekirke (1909).

Fra ordskiftet

H.E. Berner: «Spørgsmaalet er altsaa – og dette er i Sandhed Hovedspørgsmaalet – om vi skulle bruge vor Intelligensovermagt til for vor egen Bekvemmeligheds Skyld at kvæle Folkets Trang til at benytte sit eget Maal – være sig selv – i sit Liv, i Skolen og Kirken.»

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter

Publisert:23.02.2005 | Oppdatert:14.01.2021