Mindetale over skolebestyrer J. Aars

Mindetale over skolebestyrer J. Aars
ved skolefesten 3dje juli 1909.
(Av H. Eitrem)

[...] Dere vet allesammen at Aars hadde en hel del med retskrivningen at gjøre. Hans navn er jo uløselig forbundet med den. Men de færreste vet hvilket uhyre arbeid han la i dette. Vi maa gaa langt tilbake i hans liv for at finde kilden til hans interesse for denne sak. Helt til de aar da han sat paa skolebænken, helt til 1850-aarene. Til lærer hadde han den bekjendte Knud Knudsen, faren til det Knudsenske eller dansk-norske maalstrævet. Knud Knudsen – K. K., som han for korthets skyld kaldes – vilde fremelske et særnorsk skriftsprog av det dansk-norske talesprog. K. K. var en ivrig saamand. Han strødde sine ideer overalt, var ute i tide og utide. Det meste faldt visst paa stengrund. Men noget faldt i god jord, og det bar hundre fold. I Aars fandt han ikke bare en villig og flink elev, men en trofast sjæl, som ikke opgav en tanke han hadde faat kjær. Dette nye maalstræv ble han tro hele sit lange liv. [...]

En uanet vending i vort politiske og nationale liv aapnet pludselig en utsikt til at faa vort officielle skriftsprog iklædt en mer national dragt. Statsminister Michelsen grep ogsaa denne tanke. En av de fremragende skolemænd som længst hadde sat sig imot med hele sin autoritet, rektor Nygaard, opgav sin motstand, og en vakker dag fik vi vite at regjeringen hadde gaat med paaa en dristig reform i retskrivingen [1907]. Vi skulde faa skrive mer norsk i Norge; alt det norske som vi sat inde med i vor tale, skulde ikke længer skjules omhyggelig under et dansk skriftbillede.

Og det bedste av alt er at denne officielle reform synes at skulle trænge temmelig snart igjennem i det praktiske liv. Det ser virkelig ut som om skolen paa dette punkt skal komme til at gripe dierkte ind i livet. Ti det er skolen og skolens mænd – i første række skolebestyrer Aars – som her har gaat i spidsen, under høilydte og ubehagelige protester fra mange kanter. [...]

Han elsket det likefremme uttryk, hatet omsvøp, krokveier, ogsaa i sproget og i tanken. Han var for klarhet, den klarhet som man vinder frem til ved at tænke en tanke helt igjennem. [...]

(Fra «Aars og Voss's latin- og realskole. Aarsberetning for skoleaarene 1907–1910. Kristiania. Grøndahl & Søns Boktrykkeri 1911», s. 11–13)

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter

Publisert:22.03.2005 | Oppdatert:05.09.2018